ภาพวันประชุมวันแรก 12 ตุลาคม 2556 งานประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป หลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณ หลวงพ่อพระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เป็นประธาน ณ วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 12 – 13 ตุลาคม 2556 มีพระสงฆ์ร่วมประชุมจำนวนถึง 108 รูป อนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ทุก ๆ ท่าน การพูด การจัดตั้งวัดไทยในยุโรป

Programmes and Agenda of the Meeting The 1st General Annual Meetingin 2013 of the Union of Thai Sanghas in Europe and the 10th Years Anniversary Celebration of Dhammavihara Temple in Hannover of Federation Germany. ………………………..

Saturday 12 October 2013 06.00 a.m. Morning Chanting 07.00 a.m. Breakfast offering to 60 monks 08.30 a.m. Registration of members for the Union of Thai Sanghas in Europe and distributing the documents for the meeting

08.40 a.m. -Gathering of all members in the conference room -Opening announcement by Phrakrusuttabuddhidhaj, Secretary of the UTSE.

09.00 a.m. Lighting of the candles and incense sticks by the chairman to pay homage to the Triple Gem. – All members pay their respects to the Chairman (monk’s leader) – The president of the Union of Thai Sanghas in Europe proceeds the conference as the following Agenda: 1) Subject to be informed by the Chair-man 2) To consider and accept the protocol of the last meeting 11.30 a.m. Lunch-offering to 60 monks Afternoon-programmes

13.30 p.m. 3) Election of the Administrative Committee-members of the UTSE.

4) Subjects to be proposed into consideration for the Administration of the UTSE.for the future as follows:-

4.1) To plan the activities of the administration in the department of secretary

4.1.1) Investigating project about the datas of the temples being the members of the UTSE. and under the control of the UTSE.

4.1.2) Investigating project about the plan to spread out Buddhism in Europe of the Thai missionary monks in different temples

4.1.3) Investigating project of collecting the documents of religious activities done by different temples

4.1.4) The project of visiting the temples in each administrative zone

4.1.5) The project of reporting the documents of religious activities done by different temples to the Council of Elders and the organization in Thailand, taking responsible to the Thai Buddhist missionary service in abroad

4.1.6) The project of selection of the temples being members of the UTSE. to be sent to the authority in the Office of National Buddhism in Thailand, in order to getthe financial support

5) Information of the cashier-department 6) Information of the public-relations-department 7) Miscellaneous (if any) Evening programme

19.00 p.m. The secretary of the UTSE. introduces the abbots and the presidents of Associations or the delegates of Associations invited to join in Annual Meeting of the UTSE.

-Special speech on the topic “The Role of Thai Missionary Monk in Building Buddhist Temple and Strengthening the Missionary Work in Abroad” by Ven. Phrathepkittimoli the Abbot of Wat Srinagarindravararam Switzerland -A delegate of Wat Dhammavihara offers the present to the speaker Notice: The main object of the speech in the evening programme is to have an exchange ideas among the Thai Missionary monks, the presidents of Associations (the delegates of Associations), Buddhist people in general and interested persons invited to join in this annual meeting of the UTSE. They, after hearing the speech, may have special conclusion of their own experiences and ideas about building Thai Buddhist Temples in abroad. In this meeting,questions and answers also can be shown.

Sunday 13 October 2013 06.00 a.m.

Morning Chanting 07.00 a.m. Offering breakfast to 60 monks 08.30 a.m. Continuation of the meeting 08.40 a.m. To gether of all members of the UTSE. in conference room To open remarks by secretary of the UTSE., Phrakrusuttabuddhidhaj 09.00 a.m. Chairman of the ceremony lights the candles and incense sticks to pay homage to the Triple Gem -All members in the meeting room pay respect to the chairman -Welcome speech by the Most Venerable Phradhammakittiwongsa the president of advisors and supporters of Wat Buddhavihara; Wat Dhammavihara, a royal learned man and the Abbot of Wat Rāja-Orasārāma, Bangkok -Report-speech by representative of the UTSE. -Representatives from different organizations offer their perspectives (each of them for 10 minutes) 1) The Royal Thai Ambassador from Berlin of Federation Germany 2) Representative of Sangha Supreme Council of Thailand (MS.) 3) Representative of Mahachalalongkornrajavidyalaya University (MU.) 4) Representative of the Center for Supervising Bhikkhus and Sāmaneras Going Abroad (S.T.Bh.) 10.30 a.m. To chant Holy Stanzas for the 10thyear-celebration of Wat Dhammavihara by 9 high ranking monks, and then to offer the presents to them The Afternoon Programmes (Continue) 01.00 p.m. -Representatives from different organizations show their perspectives (each of them for 10 minutes) 5) Representative of Thai Missionary monk from Asia 6) Representative of Thai Missionary monk from Osiania 7) Representative of Thai Missionary monk from United Kingdom and North Ireland 01.30 p.m. Special speech on the topic “The perspective of the Thai Sangha Supreme Council to the Thai Missionary Monks in Abroad” by the Most Venerable PhraprombanditDr. and prof., Rector of Mahuchula Buddhist University, the Ecclesiastical Regional Governor of the 2th Zone and the Abbot of Wat Prayuravongsāvāsa, Bangkok 02.30 p.m. Conference for a debate on the topic “A Strengthening a Thai Buddhist Temple and a Spread Buddhism in Abroad” by -Dr. Phrakrusiriatthavedes, Secretary General of the Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A. -Representative of the Office of the National Buddhism in Thailand -Representative of Member of a commission for religions, arts and cultures of the Assembly of the People’s Representatives -Representative of Organization of Thai Ladies for Thai ladies in Europe -Mr.Peter Ernst, the Former President of Wat Thai Association and the Advisor of Wat Thai Association, Switzerland -To proceed the debate by Ven. Phrakruvinaidhorn Somsak Sakkamedhi, Abbot of Dhammapadipa Temple, Belgium -A delegate of Wat Dhammavihara offers the present to the speakers Programmes and Agenda of the Meeting The 1st General Annual Meetingin 2013 of the Union of Thai Sanghas in Europe and the 10th Year Celebration Ceremony of Dhammavihara Temple in Hannover of Federation Germany.

 

กำหนดกำรและวำระกำรประชุม กำรประชุมสมัยสำมัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ สหภำพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) และกำรทำบุญฉลองวัดธรรมวิหำร ครบ ๑๐ ปี —————————————– วันเสำร์ที่ ๑๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ทาวัตรเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จานวน ๖๐ รูป เวลา ๐๘.๓๐ น. – สมาชิก ส.ธ.ย. และพระธรรมทูตลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม เวลา ๐๘.๔๐ น. – สมาชิกทุกๆ รูปพร้อมกันในที่ประชุม – พระครูสุตพุทธิธัช เลขานุการ ส.ธ.ย. เป็นพิธีกรดาเนินการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. – ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียน นาบูชาพระรัตนตรัย – ผู้เข้าร่วมประชุมถวายความเคารพ ประธานในพิธี – ดาเนินการประชุม ส.ธ.ย. ตามวาระการประชุม ดังนี้ – วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – วาระที่ ๒ พิจารณารับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา เวลา ๑๑.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จานวน ๖๐ รูป เริ่มกำรประชุมในภำคบ่ำย เวลา ๑๓.๓๐ น. – วาระที่ ๓ เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ส.ธ.ย. – วาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ ของการ บริหาร ส.ธ.ย. ดังนี้ ๔.๑ การวางแผนงานต่างๆ ของแผนกงานเลขานุการ ๔.๑.๑ โครงการสารวจเก็บข้อมูลวัดต่างๆ ในนามสมาชิก ส.ธ.ย และวัดในการกากับดูแลของ ส.ธ.ย. ๔.๑.๒ โครงการสารวจการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรม ทูตในสหภาพยุโรป ๔.๑.๓ โครงการเก็บข้อมูลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ วัดนั้นๆ ๔.๑.๔ โครงการตรวจเยี่ยมวัดต่างๆ ในเขตการปกครอง ๔.๑.๕ โครงการรวบรวมข้อมูลของวัดต่างๆ และถวาย รายงานการปฏิบัติศาสนกิจของวัดต่างๆ ต่อคณะ สงฆ์และองค์กรที่รับผิดชอบในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ๔.๑.๖ โครงการคัดเลือกวัดในเครือสมาชิก ส.ธ.ย. เพื่อขอ ความอุปถัมภ์จากสานักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ – วาระที่ ๕ การดาเนินงานของแผนกเหรัญญิก – วาระที่ ๖ การดาเนินงานของแผนกประชาสัมพันธ์ – วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ประธานในพิธีกล่าวปิดการประชุม กำรประชุมในภำคค่ำ เวลา ๑๙.๐๐ น. – แนะนาเจ้าอาวาสและประธานสมาคมหรือตัวแทนสมาคมต่างๆ ในนาม สมาชิกสหภาพพระธรรมทูตไทย ในทวีปยุโรป – ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กำรก่อตั้งและกำรดูแลวัดไทยในต่ำงประเทศ” โดย พระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ – ผู้แทนวัดธรรมวิหารถวายของที่ระลึกแก่องค์ปาฐก หมำยเหตุ เป็นกำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงพระธรรมทูต ประธำนสมำคม (ตัวแทนสมำคม) พุทธศำสนิกชน และผู้สนใจทั่วๆ ไป และฟังกำรบรรยำยสรุปถึงประสบกำรณ์กำรสร้ำงวัดไทยในต่ำงแดน พร้อมทั้งกำรถำม-ตอบปัญหำต่ำงๆ วันอำทิตย์ที่ ๑๓ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ทาวัตรเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ จานวน ๖๐ รูป เวลา ๐๘.๓๐ น. – สมาชิก ส.ธ.ย. และพระธรรมทูตลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม เวลา ๐๘.๔๐ น. – สมาชิกทุกๆ รูปพร้อมกันในที่ประชุม – พระครูสุตพุทธิธัช เลขานุการ ส.ธ.ย. เป็นพิธีกรดาเนินการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. – ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียน นาบูชาพระรัตนตรัย – ผู้เข้าร่วมประชุมถวายความเคารพ ประธานในพิธี – พระธรรมกิตติวงศ์ ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์วัดพุทธวิหาร วัด ธรรมวิหาร ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กล่าวต้อนรับ – ผู้แทนของ ส.ธ.ย. กล่าวถวายรายงาน – ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ แสดงทัศนะ (ท่านละ ๑๐ นาที) ๑. เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี ๒. ผู้แทนมหาเถรสมาคม (มส.) ๓. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ๔. ผู้แทนศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสาหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.) เวลา ๑๐.๓๐ น. – เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอลิน ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ จุดเทียนธูปบูชา พระรัตนตรัย – พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จานวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลอง ครบ ๑๐ ปี วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี – ถวายเครื่องไทยธรรม เริ่มกำรประชุมภำคบ่ำย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ แสดงทัศนะ (ท่านละ ๑๐ นาที) ๕. ผู้แทนองค์กรพระธรรมทูตสายเอเชีย ๖. ผู้แทนองค์กรพระธรรมทูตโอเซียนเนีย ๗.ผู้แทนองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ฟังปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง “มุมมองของมหำเถรสมำคมต่อกำรเผย แผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตไทยในต่ำงประเทศ” โดย พระ พรหมบัณฑิต ดร.ศ.พิเศษ อธิการบดี มจร. เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการ มส. และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร – ผู้แทนวัดธรรมวิหารมอบของที่ระลึกแด่องค์ปาฐถก เวลา ๑๔.๓๐ น. – การประชุมอภิปรายร่วมในหัวข้อเรื่อง “กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร ก่อตั้งวัดและกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ” โดย – ดร. พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา – ผู้แทนสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ – ผู้แทนคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภา ผู้แทนราษฎร – ผู้แทนองค์กรหญิงไทยเพื่อหญิงไทยในสหภาพยุโรป – Mr. Peter Ernst อดีตประธานสมาคมวัดไทย และที่ปรึกษาสมาคมวัด ไทยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ผู้ดาเนินรายการประชุม พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี เจ้าอาวาส วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น ประเทศเบลเยียม – ผู้แทนวัดธรรมวิหารมอบถวายของที่ระลึกผู้อภิปราย – ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. – นิมนต์พระมหาเถระ พระเถระ และพระธรรมทูตทุกๆ รูป เยียมชมและ ฉันเพลที่วัดพุทธวิหาร กรุงเบอลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เดินทางโดยรถบัส แจ้งการเดินทางได้ที่วัดธรรมวิหาร

*******************************

ติดต่อกองงำนเลขำนุกำร พระครูสุตพุทธิธัช อีเมล์: songthaieu@hotmail.com โทร. (+46) 738 268 999 wegbeschreibung Wat Dhammavihara Buddhisten-Verein Hannover e.V. Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover Telefon +49 511 768 57 46 www.WatDhammavihara.de การเดินทางมาวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ 1. จากสนามบินฮันโนเฟอร์ – โดยรถแทกซี่ จากสนามบินมาวัดธรรมวิหาร ประมาณ 15 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 20-25 นาที – โดยรถไฟสาย S 5 ต้นทางสนามบินฮันโนเฟอร์ ออกชั่วโมงละ 2 ขบวน รถออกทุกนาทีที่ 6 และ นาทีที่ 36 ลงที่สถานีหลักเมืองฮันโนเฟอร์ Hannover Hauptbahnhof (ฮันโนเฟอร์ ฮอบบานโฮฟ) ลงแล้วเดินออกจากสถานีรถไฟทางด้านหน้าพบอนุสาวรีย์กษัตริย์ขี่ม้า เดินเลี้ยวขวาประมาณ 100 เมตรแล้วเดินข้ามถนนจะเจอป้ายรถประจำทางอยู่หน้าห้าง Ernst-August-Galerie ให้ขึ้นรถประจำทางสาย 700 แล้วลงป้าย Willy Spahn Park (โปรดดูตารางรถที่ป้ายจอดรถและจอทีวีบนรถ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เมื่อลงแล้วข้ามถนนเดินย้อนขึ้นมา (โปรดสังเกตป้ายนำทาง) แล้วเลี้ยวขวามาตามถนน Mönckebergalle ประมาณ 200 เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน Am Ahlemer Turm อีกประมาณ 50 เมตรก็จะถึงวัดธรรมวิหาร 2. จากสถานีรถไฟ Hannover Hauptbahnhof (ฮันโนเฟอร์ ฮอบบานโฮฟ) – มีรถแทกซี่หน้าสถานีรถไฟ มาวัดธรรมวิหารหาร ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที – หรือนั่งรถประจำทางสาย 700 ที่สถานีรถไฟโดยขึ้นจากป้ายรถหน้าห้าง Ernst-August-Galerie (โปรดดูจากคำอธิบายการเดินทางข้อที่ 1)

Schreibe einen Kommentar