Buddhadhamma Tepitaka Acchariya sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Acchariya sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Acchariya sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Acchariya sutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตร

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นความอัศจรรย์ของจักรวาล…

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตร

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นความอัศจรรย์ของจักรวาล

ความอัศจรรย์ ดังนี้

๑. มีสติรู้พระองค์ คราวเสด็จจุติ(ตาย)จากสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วมาปฏิสนธิ(เกิด)ในพระครรภ์ของพระมารดา

๒. มีสติรู้พระองค์ วันประสูติออกจากพระครรภ์ของพระมารดา

๓. วันบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ วันตรัสรู้

๔. วันแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร วันแสดงธรรมครั้งแรก

เหตุการณ์ทั้ง ๔ วันนี้ จะมีแสงสว่างส่องกระจายไปทุกสารทิศ ทุกชั้นสวรรค์ เลยไปถึงจักรวาลอื่น ทะลุไปถึงโลกันตริยนรก ซึ่งเป็นนรกมืด อยู่ระหว่างจักรวาล ๓ จักรวาล จินตนาการถึงวงกลม ๓ วงกลม ตั้งติดกันทั้งซ้ายขวา ตรงกลางของวงกลมทั้งสาม นั่นแหละโลกันตริยนรก แสงสว่างจากเทวดาก็เข้าไปไม่ได้ แสงสว่างจากดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ก็เข้าไปไม่ได้ คล้ายหลุมดำในอวกาศที่แสงก็ผ่านไม่ได้

แต่นรกขุมนี้ จะเห็นกันตอนที่แสงอันเกิดจากความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ดังกล่าว แต่เป็นแสงที่แวบเดียว ถึงเป็นแสงแวบเดียวก็เกิดประโยชน์แก่สัตว์นรกขุมนี้ เพราะอย่างน้อยก็เห็นว่า มีเพื่อนสัตว์นรกด้วยกัน

กรรมที่ให้ไปเกิดในนรกขุมนี้

เช่น ทารุณพ่อแม่ ทำร้าย ใส่ร้ายพระสงฆ์ผู้ทรงธรรม หรือผู้ทรงความดีทั่วไป ฆ่าสัตว์ทุกวันจนไม่รู้ชั่วรู้ดี ทรมานสัตว์อย่างหนักกว่าจะตาย

เป็นสัตว์นรกตัวใหญ่มาก ประมาณ ๑๒ กิโล เล็บยาว เหมือนค้างคาว เกาะระหว่างภูเขาในนรกนั้น ห้อยตัวลงมา เวลาขยับตัวไปถูกสัตว์นรกตัวอื่น ก็จะพยายามกินกัน ไม่รู้ว่านั่นก็คือสัตว์นรกเหมือนตน ในท่ามกลางความมืดนั้น เพราะมองไม่เห็นกัน

ขณะพยายามจะกินกัน ก็พลัดตกลงมา เบื้องล่างมีน้ำ สีน้ำเหมือนน้ำผลมะะซาง ขณะตกลงมา ลมแรงก็พัดเอากายสัตว์นรกนั้น ขาดกระเด็ดตกน้ำ และน้ำนรกนั้นก็มีพิษแรงมาก พอสัตว์นรกนั้นตกถึงน้ำ ก็เปื่อยยุ่ยเป็นผุย เหมือนโรยแป้งลงน้ำอย่างนั้นแหละ

นรกจะขุมไหนก็ทรมาน พวกเราเกิดมาชาตินี้ โชคดีเหลือเกิน ยังเจอยังทันพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรม ได้ศึกษาธรรม ได้ปฏิบัติธรรมที่ยังสมบูรณ์ของพระองค์ ยังรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว พยายามศึกษาธรรมะจากต้นฉบับ จากพระโอษฐ์ของพระองค์ไว้มากๆ เพราะธรรมะที่แท้จริงเท่านั้น จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ เกิดภพชาติต่อไป พลังแห่งธรรมะที่ถูกต้องที่เราจำ ศึกษาไว้นี้แหละ จะพาเราไปเจอสิ่งที่ดียิ่งขึ้น

ฟังธรรม ศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ ท่านอื่นๆ ก็ควรเลือกเฉพาะที่ท่านสอนเราตามพระไตรปิฎกเท่านั้น หากไม่รู้ว่าท่านใดสอนผิดสอนถูกตามพระไตรปิฎก ก็ศึกษาและฟังธรรมจากครูอาจารย์ที่สอนให้เราทำลายกิเลสเท่านั้น สอนให้เราทำบุญเพื่อทำลายกิเลสเท่านั้น ปลอดภัยแน่นอน เราจะไม่หลงผิดแน่นอน เพราะเป้าหมายของเรา คือ เป็นพระอริยบุคคลเท่านั้น จะยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตาม

ขณะนี้ เท่านั้นเป็นเวลาที่จะได้สะสมบุญ อย่าปล่อยให้วันหนึ่งๆ ผ่านไปด้วยไม่ได้สะสมบุญ คำว่าบุญไม่ใช่ต้องบริจาคทานอย่างเดียวเท่านั้น

อ้างอิง

http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=126

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar