Buddhadhamma Tepitaka Appakasutta VI _mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Appakasutta VI _mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Appakasutta VI _mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Appakasutta VI_mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

[https://wathannover.de]

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อัปปกสูตรที่ ๖

รวยแล้วดีมีน้อยมาก ส่วนใหญ่รวยแล้วชั่วมีมาก กว่าเยอะ

พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้ประทับ ณ ที่เงียบสงัด แล้วเกิดพระราชดำริว่า “คนมีโภคทรัพย์มากๆ แล้วไม่มัวเมา ไม่ประมาท ไม่ติดกามคุณ ไม่ทำผิดต่อผู้อื่น มีน้อยมาก ส่วนผู้ที่มีโภคทรัพย์แล้วมัวเมา ประมาท ติดอยู่ในกามคุณ ทำผิดต่อผู้อื่นนั้น มีมากมายในโลกนี้”

เมื่อดำริ ดังนี้ จึงเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ วัดเชตวัน ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองสาวัตถีนั้นเอง แล้วกราบทูลถึงพระดำริของพระองค์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบ

พระพุทธองค์ก็ตรัสรับรองอย่างนั้น แล้วตรัสเพิ่มอีกว่า

“คนที่หลงใหลในโภคทรัพย์ ซึ่งน่ายินดี ก็มักหลงใหลในกามคุณ ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังทำผิดต่อผู้อื่น เหมือนพวกเนื้อ (พวกสัตว์)ที่เข้าไปในบ่วงของแร้ว แต่ไม่รู้ตัว ที่นายพรานดักไว้ ฉะนั้น ผลเผ็ดร้อนจึงเกิดแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลัง เพราะกรรมนั้น มีวิบากคือผลเลวทราม”

อธิบาย

คนที่จะรวย หรือคนรวย โดยส่วนใหญ่มักโกง เอาเปรียบผู้อื่น เอาเปรียบลูกค้า โดยไม่สนใจถึงบาปบุญคุณโทษ คิดอยู่อย่างเดียวว่า เราจะต้องได้ประโยชน์ให้มาก ได้กำไรให้มาก เราจะมีเงินให้มาก จึงโก่งราคา เอาเปรียบลูกค้าอย่างโหด หากผู้มาค้าข้ายเป็นตาสีตาสาด้วยแล้ว ยิ่งโกงง่าย เพราะเขาเหล่านั้น ไม่มีทางเลือกอื่น

การผูกขาดสินค้า การล็อคผู้มีอำนาจ การให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจ เพื่อตนจะได้ประโยชน์จากประชาชนซึ่งเป็นลูกค้า เป็นการโกงด้วยนโยบายที่ถูกกฎหมายก็จริง แต่เจตนาไม่บริสุทธิ์ รวยทั้งสองฝ่ายก็จริง แต่ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่มีทางเลือกเดือดร้อน เพราะสิ้นค้าถูกผูกขาด ราคาสินค้าถูกผูกขาด

ประเทศไทยของเรา รายได้ต่ำ แต่เราต้องซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคในราคาที่แพงกว่าคนในประเทศยุโรป (โดยเฉพาะยุโรปตะวันตก และโดยเฉพาะประเทศเยอรมนี)ซึ่งประชาชนมีรายได้สูงกว่า แต่ราคาสินค้าต่ำ หากเราไม่สามารถแก้ราคาสินค้าให้มีราคาพอๆกับรายได้เป็นอย่างน้อย หรือให้ต่ำกว่ารายได้ ได้ ประเทศไทยเจริญเทียบเท่าเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ เกาหลีใต้ยาก ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในประเทศไทย จึงกว้างออกไปเรื่อยๆ

ด้วยเหตุนี้กระมัง คนรวยแต่ละคน จึงถูกมองว่าคนไม่ดี รวยเพราะโกง รวยเพราะเอาเปรียบ

อย่างไรก็ตาม คนมีทรัพย์สินมากมายที่เกิดจากจิตไม่บริสุทธิ์ สถานที่ไม่บริสุทธิ์ก็เกิดคอยผู้นั้นอยู่ ธรรมชาติยุติธรรมเสมอ ตอนนี้อาจจะเพลิดเพลินเหมือนเนื้อหากินสนุกสนานมีอาหารกินเอร็ดอร่อยในบ่วงดักเนื้อของนายพราน เมื่อใดบ่วงตวัดขึ้น เมื่อนั้นจึงจะรู้ถึงความเจ็บปวด

แต่คนรวยที่ดี ที่ประเสริฐมีมากมายไม่น้อย สังคมเราอาศัยคนรวยที่มีคุณธรรม จึงมีความสุข คนรวยที่ดี เขาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคม เขาจะช่วยคนจนให้รวยตาม ช่วยคนจนให้อยู่ดีกินดีตาม คนอย่างนี้ก็มีไม่น้อย เราจึงไม่ควรมีอคติต่อคนดีที่รวย

พวกเราทำบุญแล้ว ต้องปรารถนาให้เป็นคนรวยที่ประเสริฐ เป็นคนรวยที่มีคุณธรรม ดูตัวอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เอาแบบอย่างนางวิสาขา และที่สำคัญยิ่งคือรวยแล้ว บรรลุธรรมด้วย หรือสามารถบรรลุอรหันต์เลย เช่นนางอุบลวรรณาเถรี ลูกสาวมหาเศรษฐี ก็ทิ้งสมบัติมากมาย ท่านพระสารีบุตรเถระ ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระ ก่อนบวชก็รวยจนแทบจะไม่มีที่เก็บเงินทอง และมีบุคคลและบรรพชิตที่สำคัญๆมากมายเคยเป็นมหาเศรษฐีมาก่อน แล้วบรรลุธรรม มีมากมาย

การเป็นคนรวยไม่เป็นอุปสรรคที่จะเป็นคนดีหากมีปัญญา

จบการเวียนตาย เวียนเกิด

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=15&A=2346

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar