Buddhadhamma Tepitaka Avijjasutta _mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Avijjasutta _mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Avijjasutta _mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Avijjasutta _mixdown

ธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อวิชชาสูตร ว่าด้วยมรรคมีองค์ ๘……

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อวิชชาสูตร ว่าด้วยมรรคมีองค์ ๘

แต่ยังอธิบายพระสูตรเดิม

เรื่อง วิภังคสูตร

อริยมรรคมีองค์ ๘

หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาทุกปัญหาของโลก

วันนี้จะกล่าวถึง สัมมากัมมันตะ การกระทำที่ถูกต้อง การกระทำที่ชอบ ดังนี้

๑. ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่า ไม่ทำลายผู้อื่น

๒. ไม่เอาเปรียบผู้อื่นทุกรูปแบบ อันเป็นอทินนาทาน

๓. พระพฤติพรหมจรรย์ ไม่ทำลายครอบครัวตัวเอง ไม่ทำลายครอบครัวผู้อื่นด้วยกาเมสุมิจฉาจาร

นี้เป็นกรอบการกระทำที่ถูกต้อง การ กระทำที่ชอบ

อธิบาย

๑. ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่า ไม่ทำลายผู้อื่น

ผู้ที่มีเจตนาเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ชื่อว่า ปาณาติบาต ทั้งนั้น แม้ทำตามหน้าที่ ที่ต้องเบียดเบียนหรือทำลายชีวิตผู้อื่น ก็เป็นปาณาติบาตทั้งนั้น จิตมันจะคิดอย่างไร อธิบายเหตุผลที่ตนเองต้องทำลายชีวิตผู้อื่นอย่างไรก็ตาม อันนั้นเป็นเรื่องของจิต แต่การกระทำที่ปรากฎอยู่นั้น คือความจริง เจตนาที่ตั้งใจทำนั้นคือความจริง

เจตนา เป็นพลังวัดความแรงของกรรม และผู้ถูกกระทำคือพลังสะท้อนใส่ผู้กระทำ ดังนั้น เมื่อจิตไม่สะอาด ย่อมขาดคุณลักษณะที่จะแก้ปัญหาให้ถูกต้องได้

๒. ไม่เอาเปรียบผู้อื่นทุกรูปแบบ อันเป็นอทินนาทาน

เพราะอยากได้ของผู้อื่นที่ไม่ชอบด้วยคุณธรรม จึงปล้น ขโมย หลอกลวง ใช้เล่ห์เหลี่ยม อุบายต่างๆ

เอาเปรียบเวลา เช่นเลิกงานก่อนเวลาที่กำหนด เอาเวลาของสถานบัน องค์กร หน่วยงานที่ตนทำหน้าที่อยู่ไปแสวงหาผลประโยชน์ เอาเปรียบด้วยวัตถุสิ่งของ เอาเปรียบด้วยกำลัง ข่มขู่เอา ข่มขูปิดปากเพื่อเอาของผู้อื่น แบล็คเมล์ผู้อื่นเพื่อจะเอาประโยชน์

หากเป็นพระภิกษุ ก็แกล้งพูดเลียบเคียง พูดลอยๆ พูดทำนายทายทัก เพื่อให้เขาถวายลาภสักการะแก่ตนเอง หรือแกล้งทำตัวเป็นผู้เคร่งพระวินัย แต่ใจคิดแต่เอา

พวกที่พูดด้วยวาทะกรรมที่สวยงาม เลิศหรู อิงหลักการ อิงกฎหมาย อิงธรรม เป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่การกระทำตรงกันข้ามกับคำพูด เช่นเบียดเบียนผู้อื่น เอาเปรียบผู้อื่น ข่มขู่ผู้อื่น พวกนี้เป็นจอมหลอกลวง

การหลอกลวงทุกรูปแบบ ซึ่งมีวิธีการมากมาย ไม่สามารถกล่าวได้หมด เป็นอทินนาทานทั้งนั้น

๓. พระพฤติพรหมจรรย์ ไม่ทำลายครอบครัวตัวเอง ไม่ทำลายครอบครัวผู้อื่นด้วยกาเมสุมิจฉาจาร

ผู้ที่ประพฤติศีล ๘ ขึ้นไป เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ อยู่แบบพรหม ผู้ที่อยู่ในศีล ๕ บริสุทธิ์ก็เป็นผู้ประเสริฐ เป็นอริยศีลได้ ศีล ๕ เป็นกฎธรรมชาติไม่มีใครตั้งขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอากฎธรรมชาติที่พระองค์ตรัสรู้มาบอกเท่านั้น

ศีล ๕ เป็นกรอบการใช้กิเลสเพื่อให้เกิดความร่มเย็นในหมู่สัตว์ มนุษย์ หากไม่มีกรอบในการปฏิบัติร่วมกัน มนุษย์ก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่วไป แต่สัตว์เดรัจฉาน ไม่เคยทำลายล้างกันได้มากเท่ามนุษย์หรือเหมือนมนุษย์

ศีลข้อที่ ๓ ใครละเมิด จะก่อเวรกันมาก เพราะมันแค้น ยังมีผลกว้างออกไปอีก เช่น

ผู้ที่มีกาเมฯในวัยที่ไม่เหมาะสมก็เป็นปัญหา มีกาเมฯในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็มีปัญหา หากมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาในวัยที่ไม่เหมาะ ในเวลาที่ไม่พร้อม ก็มักทำลายผู้นั้น ผู้เกี่ยวข้อง และเด็กในครรภ์ ส่งผลต่อระบบการดำเนินชีวิต ต่อระบบงาน ระบบสังคม

การละเมิดกาเมฯ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคู่ชีวิตซึ่งเป็นครอบครัว ทำให้ครอบครัวแตกแยก ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น เกียรติ ศักดิ์ศรีก็หมด ไม่องอาจ แต่คนเหล่านี้หน้าด้านหมดราศี

ครอบครัวขาดความอบอุ่น ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ สะสมอารมณ์ร้ายไว้บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นตัวตนผู้นั้น น่ากลัวมาก เพราะผู้นั้นจะร้ายมาก หากมีลูกด้วย ก็ส่งผลเสียระยะยาวต่อลูกอีก และจะกลายเป็นภาพรวมของสังคม

ศีล ๓ ข้อนี้ หากตั้งตนได้อย่างดี ก็เป็นสัมมากัมมันตะ หากตั้งตนอยู่ไม่ได้เลย ก็เป็นมิจฉากัมมันตะ คนเป็นมิจฉากัมมันตะ ผิดศีล แก้ปัญหาถูกต้องไม่ได้ คนส่วนใหญ่ผิดศีลแล้วแก้ปัญหา การแก้ปัญหาของคนทุศีล ก็จะเพิ่มปัญหาไปเรื่อยๆ ปัญหาเดิมก็แก้ไม่ถูกจุดไม่ตรงประเด็น ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นอีก

คนมีสัมมากัมมันตะเท่านั้น จึงจะแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ถูกจุด ตัวเองสงบ ผู้อื่นสงบ สังคมสงบ เทวดาสุข ภูติผีปีศาจพลอยมีความสุข

และที่สำคัญคนมีสัมมากัมมันตะเท่านั้น จึงจะเป็นอริยบุคคลได้

อ้างอิง พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ ข้อที่ ๑ ฉบับมหาจุฬาฯ

https://tripitaka-online.blogspot.com/2016/07/tpd19-01.html

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar