Buddhadhamma Tepitaka Balasutta II_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Balasutta II_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Balasutta II_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Balasutta II_mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่องพลสูตร

พลังที่จะทำให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤต COVID-19ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

ธรรมะที่จะเป็นพลังอำนาจ ให้พวกเราอยู่เป็นสุข ปราศจากโทษ ปราศจากภัย ดังนี้

๑. พลังปัญญา (ปัญญาพละ)

๒. พลังความเพียร (วิริยพละ)

๓. พลังการกระทำที่ไม่มีโทษ (อนวัชชพละ)

๔. พลังแห่งการช่วยเหลือกัน (สังคหพละ)

อธิบายธรรม

๑. พลังปัญญา

ใสสถานการณ์อย่างปัจจุบันนี้ มีข่าวสาร ข้อมูลมากมาย ทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริง ทั้งที่เป็นการใส่ร้ายและชื่นชมตามเป็นจริง วิ่งเข้าหาพวกเรา หากเราใช้นิสัยประจำตนเสพข่าวสาร ข่าวสารนั้นก็เป็นนิสัยเรา

การตั้งสติให้ดีแล้วใช้ปัญญาเลือกข้อมูล ไม่ใช่ให้กิเลสเลือกข้อมูล เพราะกิเสลนั้น มันจะเลือกเอาเฉพาะที่มันชอบ และสิ่งที่มันชอบล้วนเสริมตัวมันให้เติบโต กิเลสหนา โดยเฉพาะข่าวปลอม ไร้สาระ ข่าวใส่ร้ายผู้อื่น ประเทศอื่น มันชอบนัก สนุกสนานกับการเชื่อ

ส่วนปัญญาจะเลือกข้อมูลที่ปฏิบัติตามแล้ว ชีวิตสดใส จิตผ่องใส ชีวิตปลอดภัย

๒. พลังความเพียร

เมื่อปัญญาเลือกข้อมูลแล้ว เป็นหน้าที่ของความเพียรที่จะเอาข้อมูลนั้นปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ อันไหนไม่เป็นประโยชน์ ความเพียรก็ขจัดออกไป

๓. พลังการกระทำที่ไม่เป็นโทษ

สถานการณ์ตอนนี้ไวรัส COVID-19 แรงมาก หากปัญญาน้อยเลือกข้อมูลผิด หรือไม่เชื่อฟังคำแนะนำของหมอ ของผู้รู้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของภาครัฐที่พยายามกระตุ้นให้ปฏิบัติตามคำสั่ง เพื่อประโยชน์ของเราเอง หากไม่เชื่อ โทษก็จะเกิดขึ้นแน่นอน เดือดร้อนทั้งตัวเอง และเดือดร้อนทั้งผู้อื่น

เมื่อปัญญาเลือกสิ่งดีงาม ความเพียรปฏิบัติถูกต้อง โทษก็ไม่เกิด แต่หากปัญญาน้อย กิเลสหนา ดื้อดึง ไม่เชื่อฟัง ขี้เกียจปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดี ฝืนคำสั่ง (ขี้เกียจเป็นธรรมตรงกันข้ามกับความเพียร ขี้เกียจทำความดีแต่มันขยันทำสิ่งที่ผิด) การระบาด การแพร่กระจายของโรคก็ไปเรื่อยๆ ทำลายชีวิต ทำลายระบบเศรษฐกิจ และต้องเดือดร้อนกันไปทั่ว

เมื่อปัญญาดี เลือกข้อมูลดี(ปัญญาพละ) ปฏิบัติตามด้วยดี (วิริยพละ) ความเสียหายก็ไม่เกิด(อนวัชชพละ)

๔. เมื่อเราปฏิบัติต่อตัวเองดีแล้ว ต่อไป ก็ช่วยเหลือสังคม เรียกว่า สังคหพละ กำลังคือการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ดังนี้

๑. ทาน

มีน้ำใจต่อกัน สถานการณ์ตอนนี้ คนชั่วก็จะเลือกการเป็นคนชั่วต่อไป คือ ไร้น้ำใจ รีบกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวให้มาก คนค้าขายก็ถือโอกาสขึ้นราคาสินค้า โจรก็ถือโอกาสทำโจรกรรม บางคนก็ถือโอกาสคอรัปชั่น

แต่คนดี มีน้ำใจ เลือกช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน น่าชื่นชมยินดีมากเหลือเกินที่ในสังคมไทยบ้านเรา ตอนนี้ มีคนดีหลายๆคน ปรากฎให้เราเห็น เขาเหล่านั้นช่วยผู้อื่นเต็มที่ ธุรกิจตัวเองขาดทุนก็ยอม เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน บางคนตัวเองมีกำลังน้อยก็ช่วยเท่าที่ตัวเองทำได้ ตอนนี้มีหลายคน มีหลายบริษัท ออกมาช่วยกัน เขาเหล่านั้นควักกระเป๋าตัวเองทั้งนั้น คนของสังคมหลายท่าน เช่นดารา ก็ช่วยขายสิ้นค้าแก่พี่น้องร่วมชาติ ประเสริฐงามเลิศจริงๆ

ในต่างประเทศก็มีคนดีมีน้ำใจมากมาย ออกช่วยเพื่อนมนุษย์

ที่ดียิ่งไปขึ้นไปอีก คือแนะนำสิ่งดีงาม

๒.เปยยวัชชะ พูดให้กำลังใจกัน

มีคนมากมาย มีอคติ เกลียดใครแล้ว ก็เกลียดเลย เกลียดประเทศใดแล้วก็เกลียดเลยพยายามยัดเยียดให้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นผู้สร้างปัญหา มีความสุข สะใจหรือหลงตนว่ามีปัญญา เข้าใจปัญหาทะลุปรุโปร่ง แต่เขาใร้เมตตาธรรม ใส่ร้ายผู้อื่นทางกาย เช่นในโซเชียล เขียนใส่ร้ายป้ายสีกัน ใส่ร้ายผู้อื่นทางวาจา เพราะใจเขาร้าย บางคนก็สร้างสื่อปลอมใส่ร้ายไปทั่ว หรือสร้างสื่อปลอมชื่นชมไปทั่วสารทิศ

คนอย่างนี้เขาใจร้ายเหลือเกิน

แต่คนใจงาม คนใจดี ก็มีมาก พยายามพูดให้กำลังใจกัน ตอนนี้เราเดือดร้อนกันทั่วหน้า มาด่ากันอีก มันก็ยิ่งห่อเหี่ยว คนทำงานก็หมดกำลังใจ แต่ก็มีประเภทโลกสวย ใจทำด้วยอะไรไม่รู้ เห็นคำแนะนำให้กำลังใจดีๆ บางครั้งก็โกรธ ด่าว่าเขา

สถานการณ์อย่างนี้ เราต้องให้กำลังใจกันมากๆ เพื่อให้คนที่เขาไม่เชื่อฟัง ยังดื้อดึงไม่ปฏิบัติตามสั่ง ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ เขาจะได้มีจิตสำนึก ไปด่าว่าก็จะเป็นการท้าท้ายหนักไปอีก

การพูดด้วยสติสำคัญมาก เมื่อไม่มีสติก็จะพูดกันด้วยอารมณ์

๓.อัตถจริยา ประพฤติสิ่งดีงามเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

การขวนขวายช่วยเหลือสังคมของคนดีทั้งหลายตอนนี้ เป็นการประพฤติประโยชน์ การทำทุ่มเททำงานเพื่อให้สังคมเรารอดพ้นจากวิกฤตของบุคคลต่างๆ ที่รับผิดชอบ เช่นรัฐบาล หมอ พยาบาล และอีกมากมาย ท่านเหล่านั้นล้วนกำลังทำสิ่งดีงามอันเป็นประโยชน์

มีอะไรบ้างที่เราจะช่วยผู้อื่นยามนี้ได้ เราต้องช่วยเหลือทันที อย่าคอยให้แต่ผู้อื่นมาช่วยเราอย่างเดียว โดยเฉพาะช่วยเชื่อฟัง ช่วยปฏิบัติตามคำแนะนำ

การประพฤติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นไปอีก คือ

ช่วยให้คนไม่เชื่อฟังให้เขาเชื่อฟัง โดยเฉพาะสิ่งดีงาม (สัทธาสัมปทา)

ช่วยบอกช่วยแนะนำคนไม่มีไม่ระเบียบวินัย ให้มีระเบียบวินัย (สีลสัมปทา)

ช่วยบอกช่วยแนะนำคนไร้น้ำใจ ให้มีน้ำใจ (จาคสัมปทา)

ช่วยบอกคนที่ไม่ทันสถานการณ์ คิดสร้างสรรค์ไม่เป็น มีอคติ มองโลกตามกิเลสตัณหาตัวเองมากเกินไป ให้เขามีปัญญา (ปัญญาสัมปทา)

การประพฤติอย่างนี้ ถือว่าประพฤติเป็นประโยชน์มาก

เมื่อธรรมะ อันเป็นหลักในการต่อสู้ศรัตรูคือCOVID-19นี้ เราเอามาเป็นอาวุธแล้ว อย่างไร ต้องชนะแน่นอน เราต้องช่วยกันสร้างนิสัยด้วยหลักธรรมดังกล่าว แล้วจะผ่านพ้นภัยนี้ไปด้วยกัน

ภัยคือ

๑. ชีวิตภัย

การดำรงชีวิตของเราก็จะปลอดภย เพราะเราเป็นคนดีดังกล่าวแล้ว

๒. อสิโลกภัย

เราจะไม่ถูกตำหนิจากสังคม เพราะเราเป็นคนดีดังกล่าวแล้ว

๓. ปริสสารัชชภัย

เราจะเป็นคนที่สง่างามในสังคม เพราะเราเป็นคนดีในทุกข้อดังกล่าว

๔. มรณภัย

เราจะรอดพ้นความตายจากไวรัสนี้แน่นอน เพราะเราเป็นคนดีดังกล่าวแล้ว

๕. ทุคคติภัย

เราจะรอดพ้นจากการอยู่อย่างทรมานแน่นอน เพราะเราเป็นคนดีดังกล่าวแล้ว

พวกเราต้องร่วมมือกัน ด้วยการสร้างนิสัยแห่งธรรม ดังกล่าวแล้วข้างต้น

อ้างอิง

เคยลงธรรมะนี้แล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ ขออนุญาตตัดตอนท้ายออก แต่ได้อธิบายไว้ในที่นี้แล้ว

http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=23&siri=168

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar