Buddhadhamma Tepitaka Bhita sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Bhita sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Bhita sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Bhita sutta_mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่องภีตสูตร

คนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วจะไม่กลัวความตาย

เทวดาองค์ หนึ่งมีความสงสัยว่า ในเมื่อมัคคา คือวิธีปฏิบัติดี วิธีทำกรรมฐาน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วมากมาย เมื่อเป็นเช่นนั้นยังจะมีอะไรที่จะต้องกลัว หากจะต้องตายไปสำหรับคนทั่วไปอีก

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

สำหรับฆราวาสทั่วไป คนที่ประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจแล้ว มีทรัพย์สมบัติมากมายพอประมาณหรือระดับเป็นเศรษฐีก็ตาม และผู้นั้นมีธรรมะ ก็จะไม่กลัวตาย ดังนี้

๑.เป็นผู้มีศรัทธา

๒.เป็นผู้อ่อนโยนด้วยกิริยามารยาทที่งดงาม

๓.เป็นคนมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

๔.รู้จักพูดจาปราศรัย อันตั้งอยู่ในศีล

คนอย่างนี้จะไม่กลัวตาย จะตายเมื่อไหร่ก็ได้

อธิบายธรรม

ฆรวาสทั่วไป ต้องขยันทำมาหากิน เพื่อสะสมทรัพย์ไว้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว และวิธีการใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ ดังกล่าวแล้วในพระสูตรก่อนๆ

การมีทรัพย์ก็เป็นเครื่องประกันชีวิตไว้อย่างหนึ่ง ทำให้เราไม่เครียดกับเรื่องปากเรื่องท้อง สบายใจในระดับหนึ่ง

หากเราได้ประพฤติธรรมดังต่อไปนี้ ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเราเป็นอย่างยิ่ง จะไม่กลัวสิ่งใดเลย คือ

๑. เป็นผู้มีศรัทธา

เชื่อมั่น มั่นใจอย่างมีความสุข หากเรามั่นใจในสิ่งใดแล้วลงมือทำในสิ่งนั้นเราจะมีความสุข โดยเฉพาะการเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าผู้ตรัสบอกความจริง ให้เราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองคือธรรมะ

การเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องจะทำให้เราแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง

๒.เป็นผู้อ่อนโยนด้วยกิริยามารยาทที่งดงาม

กิริยามารยาทที่งดงามเป็นมหาเสน่ห์อย่างยิ่ง เช่นอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตัวถ่อมตัว คือรู้จักวางตน มีความสามารถในการวางตนให้เหมาะสมกับคนกับสังคมที่ตนเกี่ยวข้อง

หากนึกไม่ออกว่าความเหมาะสมเป็นอย่างไร ดูแบบอย่างที่ในหลวงของเรารัชกาลที่ ๙ ทรงประพฤติให้ดู เช่นบางครั้งพระองค์ก็ประทับนั่งกับพื้นดิน คลุกฝุ่นกับประชาชน บางครั้งพระองค์ก็ร่วมนั่งในวงข้าวกับประชาชน บางครั้งก็โน้มพระองค์ลงมาฟังเสียงของประชาชน บางครั้งทรงประทับนั่งอย่างสง่างามเหมือนเทวดา นี้คือการวางตัวที่งดงาม การอ่อนน้อมถ่อมตนที่ถูกต้องตามกาลเวลา

๓.เป็นคนมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

น้ำใจนั้นเหมือนหยดน้ำจากสรวงสวรรค์ หยดถูกผู้ใดแล้วผู้นั้นก็จะมีความสุข แต่คนมีหยดน้ำสวรรค์ในใจอยู่เสมอ จะมีความสุขยิ่งกว่า เพราะเขาผู้นั้นเหมือนเทวดา คนมีน้ำใจ จะไม่เครียดไม่วิตกกังวล มีความสุขอยู่เสมอ แม้มีปัญหาเข้ามาในชีวิตก็จะตั้งสติได้ไว และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีความสุข

๔.รู้จักพูดจาปราศรัย อันตั้งอยู่ในศีล

คนมีธรรมะดังกล่าวทั้ง ๓ ข้อข้างต้นแล้ว หากพูดจาไม่เป็น เสน่ห์ก็จะลดน้อยลงไป คนมีความรู้มากมีความดีมาก หากพูดจาไม่เป็น ความรู้และความดีนั้นก็มีผลน้อยต่อสังคม

ความดีงามอันเกิดจากการประพฤติธรรม

ของตน ความรู้มากมายของตน หากไม่มีศิลปะ ไม่ฉลาดในการสื่อสารต่อคนต่อสังคม คุณค่าในตัวเราก็จะลดลง และอาจจะทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองในสังคมก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นการรู้จักเจรจาปราศรัย ฉลาดในการพูด ฉลาดในการสื่อสาร จะทำให้เราเป็นคนมั่นใจในตัวเองอย่างยิ่ง

คนมีความดีงามดังกล่าวแล้วนี้ เป็นคนที่มีความสุขในปัจจุบันและมีความมั่นใจในตัวเองเสมอไม่กลัวตาย จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะเป็นคนที่มีความดีพร้อมทุกด้านแล้ว

ส่วนคนใจกล้าหน้าด้านไร้ศีลธรรม ถึงแม้ดูเหมือนจะห้าวหาญกล้าหาญ แต่จิตที่เกิดขึ้นก่อนตายนั้นจะกระวนกระวายทุรนทุราย คือจิตที่ทำหน้าที่เป็นคตินิมิตนั้น จะปรากฏสถานที่ๆน่ากลัวแก่เขาก่อนจะไปเกิดตรงนั้น

คนที่พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ และยศศักดิ์ หากไม่มีธรรมะดังกล่าว อย่างไรก็กลัวตาย ช่วงมีลมหายใจอยู่ดูเหมือนเบิกบานแจ่มใสมั่นใจก็จริง แต่วาระสุดท้ายของลมหายใจ เขาจะกระวนกระวายใจตายไปสู่ทุคติแน่นอน

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1297&Z=1308

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar