Buddhadhamma Tepitaka Candu pamaasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Candu pamaasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Candu pamaasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Candu pamaasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง จันทูปมาสูตร

เตือนใคร บอกใคร สอนใครเพื่อให้เขาทำตามเราก็เป็นทุกข์

แต่หากเตือนใคร บอกใคร สอนใครด้วยจิตเมตตาเป็นสุข……

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de /รูปภาพ คุณ อภิชัย mingporn

 

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง จันทูปมาสูตร

เตือนใคร บอกใคร สอนใครเพื่อให้เขาทำตามเราก็เป็นทุกข์

แต่หากเตือนใคร บอกใคร สอนใครด้วยจิตเมตตาเป็นสุข

โดยส่วนใหญ่ เวลาเตือนใคร บอกใคร หรือสอนใคร เรามักมีความอยากเป็นตัวตั้งไว้ก่อน คืออยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการ อยากให้เขาตั้งใจฟังเรา ฟังแล้วก็ให้เข้าใจ เข้าใจแล้ว ก็ปฏิบัติอย่างที่เราต้องการ เช่นเชื่อเรา ให้สิ่งที่เราต้องการ เมื่อได้ดังนี้ เราจึงจะมีความสุข ที่มีความสุขเพราะเราได้อย่างที่เราปรารถนา เป็นตัณหา กิเลสมาเกี่ยวข้อง เป็นคำสอน คำเตือน คำแนะนำที่ไม่บริสุทธิ์

ความหวังดีที่เกิดจากตัณหา มักเครียด ทุกข์ เวลาผู้ที่เราหวังดีนั้น ไม่ฟัง ไม่เชื่อ ไม่ปฏิบัติตาม มันจึงเป็นธรรมของผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะจิตเรานั้นมันเป็นตัณหา

แต่หากเตือนใคร บอกใคร สอนใครด้วยจิตที่เป็นเมตตา ด้วยจิตที่เป็นกรุณา ด้วยความเอ็นดู ด้วยความอนุเคราะห์ คือหวังดีด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ งดงาม ผ่องใส และที่สำคัญ ต้องมั่นใจคำสอนนั้น เป็นคำสอนที่ถูกต้องจริงๆ ไม่ใช่นึกคิดเอาเอง คิดว่ามันดี คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ ระวังคนมีกิเลส เวลาคิดมันจะคิดตามกิเลส น่ากลัว อันตราย

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ความรู้คือธรรมะนั้นต้องเป็นความรู้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติแล้วเห็นจริงได้ เป็นธรรมะที่ไม่มีกาลเวลา (ธรรมชาติบอกกล่าวตอนไหนก็เป็นธรรมชาติอยู่นั่นเอง) ควรเรียกให้มาดู คืออย่าเพิ่งเชื่อทันที ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติก่อน ควรน้อมเข้ามาในตัว คือกล้าที่จะพิสูจน์ อันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน คือคนที่ปฏิบัติ คนที่พิสูจน์เท่านั้นจึงจะรู้ได้ตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้น คำสอนที่ดี ต้องเป็นคำสอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีจริง

คำสอนที่ดีงามตามธรรม ต้องเป็นดังนี้

๑. พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว คือได้รับการพิสูจน์จนรู้ว่าถูกต้อง

๒. คำสอนนั้น ปฏิบัติตามได้ ไม่ใช่เป็นคำพูดลอยๆ สวยหรู จับต้องไม่ได้

๓. คำสอนที่ถูกต้อง ปฏิบัติตอนไหน เวลาไหน ก็เป็นธรรมตลอดเวลา

๔. ควรเรียกให้มาดู คือชวนให้อยากปฏิบัติ อยากพิสูจน์

๕. ควรน้อมเข้ามาในตน คือ ลดทิฏฐิมานะ เอาความดื้อดึงออก กล้าที่จะลองพิสูจน์ด้วยใจจริง

๖. อันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน คือคนที่ไม่มีทิฏฐิมานะ ไม่ดื้อดึง อ่อนน้อมถ่อมตน ยอมพิสูจน์หลักธรรม อย่างไรก็ต้องรู้ได้ตามความเป็นจริงแน่นอน รู้แน่นอน ๑๐๐ เปอร์เซ็น

สรุปให้เป็นแบบชาวบ้านอีกครั้ง คือคำสอน คำเตือนที่ดีนั้น ต้องเป็นดังนี้

๑. ได้รับการพิสูจน์ มีที่มาที่ไป ไม่ใช่คิดเอาเอง โมเมเอาเอง

๒. ทำตามได้ ไม่ใช่ยากจนคิดไม่ออก ปฏิบัติไม่ถูก

๓. หลักธรรมหรือหลักที่สอนนั้น สอนหรือเตือนตอนไหนก็ได้ แต่ต้องรู้จังหวะในการสอนในการเตือน ไม่ใช่คิดว่า เมื่อเราหวังดีแล้ว สอนตอนไหน เตือนตอนไหนก็ได้

๔. หลักธรรมหรือคำสอนนั้น ต้องชวนให้อยากทำตาม อยากปฏิบัติธรรมตาม ไม่ใช่ยัดเยียด บีบบังคับ ข่มขู่ให้ทำตาม

๕. เต็มใจปฏิบัติตาม เต็มใจพิสูจน์ตาม หรือถึงไม่เต็มใจ แต่ขณะปฏิบัติตามหลักให้มีสติอยู่กับหลักที่พิสูจน์นั้น ก็ได้

๖. ธรรมะหรือหลักการที่ดีนั้น เมื่อพิสูจน์แล้วปฏิบัติตามแล้ว อย่างไรก็ต้องรู้ตามแน่นอน ปฏิบัติตอนไหนก็รู้ตอนนั้น ไม่มีเวลา ไม่จำกัดกาลเวลา เช่นหลักธรรมพื้นฐานอย่างศีลห้า พิสูจน์ตอนไหนก็รู้ว่าดีตอนนั้น แน่นอน ๑๐๐ เปอร์เซ็น

คำเตือน คำบอก คำสอน ผู้เตือน ผู้บอก ผู้สอน ต้องฉลาดดังกล่าวแล้ว เมื่อรู้หลักดังกล่าวแล้ว จึงเตือน จึงบอก จึงสอนด้วยเมตตา ด้วยกรุณา ด้วยความเอ็นดู ด้วยความอนุเคราะห์แก่เหล่านั้นที่เราอยากให้เขาฟัง อยากให้เขารู้ถึงธรรม (คำเตือน คำบอก คำสอน) เมื่อเขารู้แล้วก็ปฏิบัติตามธรรมนั้น คือคำเตือน คำบอก คำสอน นั่นเอง คือมองไปที่ตัวหลักธรรม คำเตือน คำบอก คำสอน ไม่ใช่เอาความอยากของตนเองเป็นตัวตั้งแล้วจึงเตือน บอก สอนคนอื่น

ผู้แสดงธรรมด้วยหลักดังกล่าวนี้แหละเป็นธรรมที่บริสุทธิ์

อ้างอิง

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๒๓๘ ฉบับมหาจุฬฯ

พระไตรปิฏกเล่มที่ ๑๖ เป็นพระสุตตันปิฎก เล่มที่ ๘ ข้อที่ ๔๗๒ ฉบับหลวง

 

 

 

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar