Buddhadhamma Tepitaka Dussila sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Dussila sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Dussila sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Dussila sutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ทุสสีลสูตร

คนนิสัยอย่างเดียวกัน จึงได้อยู่ร่วมกัน

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ทุสสีลสูตร

คนนิสัยอย่างเดียวกัน จึงได้อยู่ร่วมกัน

ธรรมชาติทุกชนิดแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ก็มีแรงดึงดูดในตัวของมันเอง จิตใจเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติ ก็มีแรงดึงดูดของมันในตัวของมันเอง

อกุศลจิต ก็เกาะกลุ่มช่วยเหลือกันฝ่ายอกุศลจิต กุศลจิตก็เกาะกลุ่มช่วยเหลือกันฝ่ายกุศลจิต จิตสองกลุ่มนี้จะทำสงครามกันตลอดเวลา ใครชนะก็อยู่เหนือจิตอีกฝ่ายหนึ่งทันที แต่จิตนี้เป็นภาพมายา ถึงฝ่ายแพ้ ก็ใช่ว่าจะแพ้เลย ถึงฝ่ายชนะก็ใช่ว่าจะชนะเลย ก็สู้กันตลอดเวลา สลับไปมาเรื่อยๆ

จิตคือนิสัยที่แท้จริง มีแรงดึงดูดในตัวมันเอง พฤติกรรมที่แสดงออกมาทุกขณะนั่นคือนิสัยผู้นั้น วัดกันที่พฤติกรรมภายนอกก็ยังยากอยู่ เพราะบางคนพูดมาก แต่ก็มีเพื่อนเป็นคนพูดน้อย บางคนภรรยาพูดมากสามีพูดน้อย อาจจะต่างกัน แต่ธาตุนั้นคืออะไรที่ดึงให้สองคนนั้นเป็นสามีภรรยากันได้ อยู่ด้วยกันได้ คนจอมหยิ่ง โอหัง ก็จะเจอจอมหยิ่งโอหังเหมือนกัน แต่อยู่ด้วยกันได้ แบบอึดอัด

คนไม่เชื่อเรื่องกรรมเวร(ไม่มีศรัทธา) ก็คบกันกันก่อกรรมเวร คนไม่มีความละอายบาป (อหิริ) ก็คบกันเป็นกลุ่มเดียวกัน คนไม่เกรงกลัวบาป (อโนตตัปปะ) ก็รวมกลุ่มก่อบาป อย่างสนุกสนาน คนไม่มีศีลก็รวมกันผิดศีล รวมกันโกง รวมกันเบียดเบียนผู้อื่น เราจะเห็นว่าบางองค์กรก็จะรวมกันผิดศีลด้วยกันมากมาย

คนเก่งแต่ปัญญาทราม ก็ใช้กลเม็ด แพรวพราว ใช้ความรู้ความสามารถหาลาภยศ แม้กระทั่งเกียรติ ให้ตัวเอง แต่คนดีๆ เขารังเกียจเอื่อมระอากับคนกลุ่มนี้ แต่เพราะพวกเหล่านี้ ขาดศรัทธา ขาดหิริ ขาดโอตตัปปะ ขาดศีล เขาจึงมีปัญญาที่ชั่วร้าย ปัญญาทราม คนกลุ่มนี้ ก็รวมตัวกันทำบาปอย่างสนุกสนาน ว่าไปแล้วก็โง่นั่นเองแต่มีความรู้เฉยๆ

นี้แหละพลังแห่งธาตุ มันมีแรงดึดดูดกันเองโดยธรรมชาติ

ส่วนคนที่ตรงกันข้ามคือ คนมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีศีล มีปัญญางาม ก็คบกัน ทำแต่สิ่งดีงามให้กันและกัน

ถึงอย่างไรก็ตาม หากมีสติแล้ว เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้น หมายถึงแปลงให้ดีให้เจริญได้ทั้งนั้น

อ้างอิง

https://th.wikisource.org/wiki/เล่ม_๘_สังยุตตนิกาย_นิทานวรรค_-_ธาตุสังยุตต์_-_ทสกัมมปถวรรค_-_๒.ทุสสีลสูตร

 

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar