Buddhadhamma Tepitaka Dutiyasamadhai sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Dutiyasamadhai sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Dutiyasamadhai sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Dutiyasamadhai sutta_mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ทุติยสมาธิสูตร

คนที่ไม่ดูถูกตัวเอง ย่อมได้สิ่งที่ปรารถนาที่ได้โดยยาก

คนที่อยากมีธรรมะ อยากมีความสุขด้วยธรรมะ ดังนี้

๑. บางคนมีจิตสงบดีแต่ไม่รู้ไม่เข้าธรรมะด้วยดี

๒. บางคนมีความรู้เข้าใจธรรมะได้อย่างดี แต่จิตไม่สงบเลย

๓. บางคนจิตก็ไม่สงบ ธรรมะก็ไม่รู้เรื่อง

๔. บางคนจิตก็สงบ มีปัญญาเข้าใจธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้ง

อธิบาย

๑. บางคนมีจิตสงบดีแต่ไม่รู้ไม่เข้าธรรมะด้วยดี

เมื่อรู้ว่าตนเองมีสมาธิได้ง่าย แต่ไม่เข้าใจธรรมะ ไม่รู้ธรรมอย่างแจ่มแจ้ง ก็จะตั้งใจเพียรพยามให้จิตเป็นสมาธิยิ่งขึ้นและจะพยายามเรียนรู้ธรรมะที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความเพียรพยายามทีละเล็กละน้อยเพื่อรู้ธรรมะ สักวันหนึ่งก็จะเข้าใจธรรมะได้เอง โดยธรรมชาติ

๒. บางคนมีความรู้เข้าใจธรรมะได้อย่างดี แต่จิตไม่สงบ

เป็นคนมีความรู้ธรรมะได้อย่างดี อธิบายธรรมะได้อย่างดี แต่จิตฟุ้งซ่าน จิตไม่สงบ เมื่อรู้ว่าตนเข้าใจธรรมะดีแต่จิตไม่สงบ ก็จะเพียรพยายามมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อทำจิตให้สงบ ไม่ปล่อยให้ความฟุ้งซ่านทำลายสติปัญญา เมื่อเพียรบ่อยๆ จิตที่เป็นสมาธิก็จะเกิดเอง เพราะเราเพียรมากจนความเพียรนั้นสุกงอม ก็จะไดัความรู้ในธรรมะที่แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นอีกทั้งมีความสุขจากจิตที่เป็นสมาธิด้วย

๓. บางคนจิตก็ไม่สงบ ธรรมะก็ไม่รู้เรื่อง

เขาผู้นี้ หนักเหลือเกิน จิตก็ไม่สงบ ฟุ้งซ่าน ธรรมะก็ไม่รู้เรื่อง แต่หากเขาเพียงเกิดความรู้สึกว่า อยากมีจิตสงบ อยากให้จิตเป็นสมาธิ อยากรู้ธรรมะ อยากเข้าใจธรรมะบ้าง แล้วเข้าหาแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง เช่นปรึกษาครูอาจารย์ที่จิตสงบ มีปัญญา หรือหาหนังสือดีๆมาอ่าน หรือศึกษาตามสื่อต่างๆ เช่นจากอินเตอร์เน็ตหรือจากโซเชียลอื่น ที่มีมากมาย อย่างยูทูบเป็นต้น มีแหล่งความรู้มากมายเหลือเกิน เลือกเอาเฉพาะที่ต้องการพัฒนาจิตตน เรียกว่า สัปปุริสสังเสวะ แล้วศึกษาให้ดี ฟังให้ดี เรียกว่า สัทธัมมัสสวนะ แล้วกรองเอาเฉพาะที่จะเอาไปใช้ เอาไปปฏิบัติ เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามความรู้ที่กรองแล้ว เรียกว่าธัมมานุธัมมปฏิบัติ

ขณะปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญานั้น ต้องเป็นการปฏิบัติด้วยจิตมุ่งมั่นไม่เหลาะแหละโลเล เรียกว่าฉันทะ เป็นความมุ่งมั่นในการเพียรพยายาม แล้วก็เพียรให้หนักขึ้นเรียกว่าอุตสาหะ เอาจริงเอาจัง ชนิดที่ว่าตายเป็นตาย ก็จะไม่ยอมให้จิตที่เป็นทุกข์มาครองชีวิตอีกแล้ว ล้มลุกคลุกคลานกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อถอย ทำอย่างมีสติปัญญา การทำอย่างมุ่งมั่นด้วยคุณธรรมดังกล่าวมาแล้ว สมาธิมีปัญญาจะเห็นแจ้งในธรรมชาติอย่างแน่นอน

อย่าดูถูกตัวเอง อย่าหลงความเกียจคร้านที่มันจะอ้างเหตุผลต่างๆนานา สารพัตเพื่อไม่ให้เราทำความเพียร

เมื่อไม่ดูถูกตัวเอง ไม่หลงเหตุผลของความเกียจคร้าน เราจะได้สิ่งที่ปรารถนาอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรเลยที่เราจะไม่ได้ หากมีความมุ่งมั่นในความพยายามที่จะได้

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้คิดว่า เหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่นั้น ไฟกำลังไหม้ หรือ ศรีษะเราไฟกำลังไหม้อยู่ เราจะนิ่งนอนใจ ผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้แล้ว ต้องรีบดับเดี๋ยวนี้ทันที คอยไม่ได้ การเพียรพยายามเพื่อให้ธรรมะเกิดเพื่อให้สมาธิเกิดก็เหมือนกัน อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ให้รู้ว่าเวลาของร่างกายนี้กำลังจะหมดแล้ว แต่ความทุกข์จากกิเลสมีมมากเหลือเกิน ต้องรีบดับ เมื่อคิดอย่างนี้เราจะมุ่งมั่นด้วยธรรมะดังกล่าวแล้วนั้น

๔. บางคนจิตก็สงบ มีปัญญาเข้าใจธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้ง

ท่านที่มีธรรมะอย่างนี้ ก็อย่าประมาทอยู่แค่นี้ ให้มุ่งมั่นต่อไปให้สูงยิ่งขึ้น ก็จะบรรลุธรรม จะได้สัมผัสธรรมะอันเป็นความสงบจากกิเลส จะได้รู้รสแห่งธรรมะอย่างถาวร

เราทั้งหลาย อย่าประมาท อย่าให้ความกระวนกระวาย อย่าให้ความกระสับกระส่าย มาทำลายชีวิต อย่าคิดว่าไม่พร้อม อย่าคิดว่าเวลาอย่างนี้ ทำไม่ได้ เพราะหากคิดอย่างนี้ มันจะให้ธรรมะ ให้สมาธิเกิดไม่ได้เลย เพราะเวลาขณะนั้น ถูกจิตต่ำพวกนี้ครองพื้นที่ไปหมดแล้ว ช่องว่างที่จะให้สติปัญญาเกิดไม่มี เพราะฉะนั้น ต้องสลัดทันที สลัดด้วยฉันทะ คือให้ความมุ่งมั่นในความเพียรเกิดทันที เมื่อความความตั้งใจที่จะสลัดเกิด (ฉันทะในความเพียร) จิตฝ่ายทุกข์จะค่อยๆดับไปเอง เพราะพื้นที่ของมันถูกความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำลายยึดแทน ทำไปเรื่อยๆ ธรรมะที่ความเพียรประคองให้เกิดคือสติปัญญาก็จะเต็มเปี่ยม ความสุข ความเอิบอิ่ม ก็จะเกิดเองโดยธรรมชาติ

อ้างอิง

เลยhttp://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=93

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar