Buddhadhamma Tepitaka Ekuposathatheri_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Ekuposathatheri_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Ekuposathatheri_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Ekuposathatheri_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อุโปสถิกาเถริยาปทาน

พลังแห่งบุญจากการรักษาศีลอุโบสถ

พระเถรีรูปหนึ่ง ถูกเรียกว่า เอกูโปสถิกาเถรี ตามพลังบุญอันยิ่งใหญ่ที่นางได้รักษาศีลอุโบสถครั้งหนึ่งและครั้งเดียวนั้นในอดีตชาติเมื่อ ๙๑ กัปที่ผ่านมานั้น

พระเถรีเล่าว่า

ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพันธุมาในวันเพ็ญ ท้าวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัยนั้น ดิฉันเป็นหญิงรับใช้(ของตระกูลหนึ่ง)ในพระนครพันธุมดีนั้น เห็นเสนาพร้อมด้วยพระมหากษัตริย์

จึงคิดว่า ขนาดพระมหากษัตริย์ก็ยังทรงวางพระราชกิจมารักษาอุโบสถศีล การรักษาศีลนั้นต้องมีผลแน่นอน หมู่มหาชนจึงพากันเบิกบานใจขนาดนั้น หม่อมฉันพิจารณาเห็นทุคติ (อบายภูมิ)

และความเป็นคนยากไร้ ทำให้จิตใจร่าเริง รักษาอุโบสถศีล หม่อมฉันรักษาอุโบสถศีลในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้น

หม่อมฉันจึงได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ วิมานของหม่อมฉันอันเกิดด้วยบุญกรรมที่สร้างแล้วสวยงามบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น สูงโยชน์หนึ่ง ประกอบด้วยเรือนยอดมีที่นั่งใหญ่โต ประดับแล้วอย่างดี นางอัปสรแสนนางต่างบำรุงบำเรอ

หม่อมฉันอยู่ทุกเมื่อ หม่อมฉันงามเกินนางเทพอัปสรอื่นๆ ตลอดเวลา

หม่อมฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของ

ท้าวสักรินทเทวราช(พระอินทร์) ๖๔ พระองค์ ได้ เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ๖๓ พระองค์

หม่อมฉันมีผิวพรรณปานดังทองคำ ท่องเที่ยวอยู่ในภพทั้งหลาย หม่อมฉันเป็นผู้

ประเสริฐในที่ทุกสถาน นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล หม่อมฉันได้ยานช้าง ยานม้า และยานรถ แม้ทุกอย่างมากมาย นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล

ภาชนะ(สิ่งของเครื่องใช้) ทำด้วยทอง เงิน แก้วผลึกและแก้วทับทิม

หม่อมฉันได้ทุกอย่าง ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้ายและผ้าที่มีราคาสูงๆ หม่อมฉันก็ได้ทุกสิ่ง ข้าว น้ำ ของเคี้ยว ผ้า เสนาสนะ

หม่อมฉันได้ทุกอย่าง นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล

เครื่องหอมชนิดดี ดอกไม้ จุรณสำหรับลูบไล้ หม่อมฉันก็ได้ทุกประการ นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล เรือนยอด ปราสาท มณฑป เรือนโล้น(เรือนเปิดหลังคา)และถ้ำ หม่อมฉัน ก็ได้ถ้วนทุกสิ่ง นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล

(ปัจจุบันนี้) พอหม่อมฉันอายุได้ ๗ ขวบ ได้ออกบวชเป็นบรรพชิต ได้บรรลุอรหัตเมื่อยังไม่ทันจะถึงครึ่งเดือน(ก่อน ๑๕ วันก็บรรลุพระอรหันต์)

หม่อมฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก

ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้ หม่อมฉันได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น หม่อมฉันไม่เคยเกิดในทุคติภูมิเลย (ไม่เคยเกิดเป็นคนลำบาก ไม่เคยเป็นคนชั้นต่ำ)นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล หม่อมฉันเผากิเลสทั้งหลาย

กิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้ว

ภพทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้ว

หม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ

การที่หม่อมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด

เป็นการมาดีแล้วโดยแท้

วิชชา ๓ หม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับ

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้ว

คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ หม่อมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้ว

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้ว

อธิบายเพิ่มเติม

พลังแห่งบุญที่พระเถรีได้รับ จากการรักษาศีลอุโบสถด้วยความเบิกบานใจในอดีตชาตินั้น ยิ่งใหญ่เหลือประมาณจะนับจริง

เหตุที่พลังบุญเกิดแก่นางมากมายและยิ่งใหญ่ น่าจะเกิดจาก นางใช้ปัญญารักษาศีล คือ นางเป็นแค่หญิงรับใช้ของผู้มีอันจะกินตระกูลหนึ่ง

ปกติ นางก็เห็นพระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริพารและชาวเมืองรื่นเริงเบิกบานรักษาศีล ๘ ในวันพระ(วันอุโบสถ) นาง ไม่รู้จักว่าการรักษาคืออะไร เป็นอย่างไร

วันหนึ่ง นางก็คิดว่า ขนาดพระเจ้าแผ่นดิน ยังวางพระราชกิจทั้งหมดมารักษาศีลอุโบสถ ข้าราชบริพาร ชนชั้นสูงและชาวเมืองก็รักษาศีลกัน แสดงว่าศีลอุโบสถนั้น ต้องสำคัญแน่นอน

นางมองหาเหตุผลของการรักษาศีล และความสำคัญของศีล แล้วย้อนมองตัวเองเห็นว่าเป็นแค่หญิงรับใช้ ยังอ้างว่าไม่มีเวลา ขนาดพระเจ้าแผ่นดิน ทรงงานเยอะแยะ ยังมีเวลาว่างมารักษาศีล แล้วมองดูคนอื่นๆล้วนฐานะทางสังคมสูงกว่านางทั้งนั้น งานของเขาเหล่านั้นเยอะมาก แต่คนเหล่านั้นมีเวลารักษาศีล ๘ คนเหล่านั้น ทำบุญไม่หยุดหย่อน จึงอยู่ดีมีสุขเสมอ ส่วนตนไม่เคยทำบุญอะไร อีกทั้งยังจะอ้างว่าไม่มีเวลา คงไม่ถูกแล้วหละ

นางคิดถึงคนไม่มีบุญต้องเกิดเป็นทุคติสัตว์ เกิดเป็นคนชั้นต่ำยากจนแร้นแค้น เมื่อคิดดังนี้แล้ว นางตัดสินใจร่วมรักษาศีลอุโบสถด้วย นางเบิกบาน แจ่มใส ดีใจเหลือประมาณที่ได้รักษาศีล

พลังแห่งความคิดมองหาเหตุผล แล้วนางเข้าใจ จึงรักษาศีลอย่างปีติปราโมทย์ นี้เองเป็นพลังผลบุญที่ทำให้นางเกิดเป็นนางฟ้าที่ยิ่งใหญ่ สวยงามกว่านางฟ้าอื่นๆ

ภพต่อมานางเกิดเป็นนางฟ้าชั้นดาวดึงส์อีก ครั้งนี้เป็นราชินีสวรรค์ดาวดึงส์ถึง ๖๔ ครั้ง คือเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์ ๖๔ ครั้ง

สิ้นอายุไขยบนสวรรค์ดาวดึงส์มาเกิดเป็นมนุษย์ นางก็เป็นราชินีโลก (อัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ์) ถึง ๖๓ ครั้ง นางเกิดตายระหว่างมนุษย์กับสวรรค์อยู่อย่างนี้ กาลเวลาก็สิ้นไป ๙๑ กัป มีมนุษย์ไม่กี่คนที่เป็นได้อย่างนาง เป็นราชินีสวรรค์กับราชินีโลกอย่างเดียวเลย

ส่วนทรัพย์อื่นๆ ไม่อาจกล่าวได้เลยว่า มากมายและยิ่งใหญ่และประณีตขนาดไหน

ชาติสุดท้าย นางก็บรรลุอรหันต์ตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ หลังจากบวชเป็นสามเณรีแล้ว ไม่ถึง ๒ อาทิตย์

นางเป็นแบบอย่างของการทำบุญให้เรา โดยเฉพาะ ขยันทำงานจนตาย อย่างมากก็ได้เงินเลี้ยงกายตนเองและกายผู้อื่นที่เราเกี่ยวข้อง แล้วก็สิ้นอายุไป จบกันแค่นั้นไปชาติหนึ่ง หรือเอาเงินทำบุญบ้างก็ได้เป็นเพียงทาน รับประกันไม่ได้ว่าจะได้ผลบุญใหญ่หากเป็นทาสของบุญ แต่การรักษาศีล ๕ และพัฒนาให้สูงเป็นศีล ๘ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่จริงๆ ยิ่งรักษาด้วยความเข้าใจ ด้วยความเบิกบานใจอย่างพระเถรีนี้ จะมีอานิสงส์เพียงใด

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/pitaka2/m_siri.php?B=33&siri=162

 

………weiter mit Dhamma Podcast Wat Dhammavihara Hannover

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar