Buddhadhamma Tepitaka Gilanadassanasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Gilanadassanasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Gilanadassanasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Gilanadassanasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง คิลานทัสสนสูตร (จิตตคหบดีป่าย)

คนมีศีล มีคุณธรรม ปรารถนาจะเป็นอะไรก็ได้ แต่ท่านเหล่านั้นมักปรารถนาบรรลุอรหันต์มากกว่า

จิตตคหบดีเป็นอุบาสกผู้ประเสริฐมากคนหนึ่ง ชื่อเสียงของท่านเป็นรอง แค่ท่านอนาถะบิณฑิกะเศรษฐีเท่านั้น แต่ท่านจิตตคหบดีมีคุณธรรมสูงกว่า เพราะท่านเป็นอนาคามีบุคคล ส่วนท่าน อนาถะบิณฑิกะเศรษฐีเป็นโสดาบัน

วันหนึ่งท่านจิตตคหบดีป่วยหนัก ญาติสนิทมิตรสหายก็มาให้กำลังใจ ล้อมรอบอยู่

ขณะนั้นเองเทวดาทั้งหลาย ตั้งแต่เทวดาที่อยู่ตามสวนดอกไม้ ที่อยู่ในป่า อยู่ตามต้นไม้เทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ที่เป็นยา เช่นต้นมะขามป้อม ต้นสมอ เทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามต้นหญ้า เช่นหญ้ามุงกระต่าย หญ้าปล้องเป็นต้น และต้นไม้ใหญ่ๆ เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นมาหาท่านจิตตคหบดี แล้วกล่าวว่า

ท่านคหบดี ขอท่านจงปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเถิด

ท่านจิตตคหบดีกล่าวว่า แม้การเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนต้องสูญสลายไป

ในขณะที่เทวดาทั้งหลายมาหาท่านจิตตคหบดีดีนั้น มิตรสหายทั้งหลายมองไม่เห็น เมื่อท่านเศรษฐีพูดอย่างนั้นกับเทวดาแล้ว ญาติทั้งหลายสหายทั้งหลายก็เข้าใจว่าท่านจิตตคหบดี ป่วยหนักถึงกับคุมสติไม่อยู่ จึงพยาพยามเรียกท่านจิตตคหบดี ให้ตั้งสติ อย่าเผลอ

จิตตคหบดีถามว่า ตนได้พูดอะไรลงไปหรือ มิตรสหายทั้งหลายก็บอกถึงคำพูดนั้น

ท่านจิตตคหบดี บอกความจริงที่ตนได้พูดกับเทวดานั้น เพราะเทวดาคิดว่าท่านจิตตคหบดีมีศีลงามมีคุณธรรมที่งดงาม คนที่มีศีลมีคุณธรรม ปรารถนาที่จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น เทวดาจึงขอให้ท่านปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

มิตรสหายทั้งหลายจึงขอให้ท่านจิตตคหบดีบอกวิธีทำความดีให้แก่พวกตนด้วย

ท่านจิตตคหบดี จึงบอกท่านเหล่านั้นให้เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเชื่อมั่นในพระองค์ แล้วก็ให้เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้ประพฤติปฏิบัติตาม และให้เชื่อมั่นว่าบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนนั้น มีจริง สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านเหล่านั้นสามารถทำลายกิเลสได้ในระดับต่างๆ ควรทำบุญกับพระสงฆ์เหล่านั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย่าตระหนี่ สิ่งของทุกอย่าง ควรจะแบ่งทำบุญกับพระสงฆ์เหล่านั้นด้วย

อธิบายธรรมเพิ่มเติม

เราจะเห็นได้ว่า เทวดานั้น สิงสถิตอยู่ในทุกๆส่วน แม้ตามต้นหญ้า ต้นไม้ดอกไม้ พืชพรรณต่างๆ เทวดาเหล่านั้นก็มีอยู่ เป็นเทวดาชั้นต่ำตามบุญกุศลของตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่ามีคุณธรรมต่ำ เทวดาถึงอย่างไรก็มีแต่ความสุข

คนที่มีศีลงามมีคุณธรรมงาม เป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ สามารถให้ได้สิ่งที่ต้องการและปรารถนา แม้ยังไม่ตาย คนเหล่านั้นก็สามารถได้สิ่งที่ต้องการและปรารถนา สังเกตุให้ดี คนที่ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง คนเหล่านั้นจะมีแต่ความสุข แม้ยามทุกข์ก็สุขได้ ไม่อดอยาก ทำงานอะไรก็เจริญรุ่งเรือง ทำงานด้วยความสุขและความเบาสบาย ส่วนคนที่ไม่มีศีลไม่มีคุณธรรม ถึงจะร่ำรวย มีเงินทองมากมาย มียศ มีศักดิ์ มีอำนาจมากมาย แต่คนเหล่านั้นตายไปแล้วก็ต้องเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอน

การตั้งใจรักษาศีล ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ตัวเองก็มีความสุขสภาพแวดล้อมทั้งคนและสัตว์และธรรมชาติ ก็มีความสุขตามไปด้วย ส่วนคนไม่ชอบศีลไม่ชอบธรรม มักคิดว่า การมีศีลมีธรรมขัดขวางต่อการทำมาหากิน

จิตตคหบดี บอกญาติทั้งหลาย มิตรสหายทั้งหลายว่า ถ้าหากต้องการที่จะได้อย่างที่ปรารถนา ต้องเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเชื่อมั่นแล้ว ก็ต้องเชื่อในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ว่า สิ่งที่พระองค์ตรัส สิ่งที่พระองค์แสดงนั้นเป็นความจริง สามารถพิสูจน์ได้ ดังจะเห็นได้จากบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามและกลายเป็นอริยบุคคล เป็นโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ (โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล คู่หนึ่ง, สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล คู่หนึ่ง, อนาคามิมรรค อนาคามิผล คู่หนึ่ง, อรหัตตมรรค อรหัตตผล คู่หนึ่ง รวมเป็น ๘)

คนที่มีคุณธรรมงดงาม จะมีน้ำใจที่งดงาม ชอบบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศล ชอบช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการได้ทำบุญกับพระอริยะทั้งหลาย กับบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย บุคคลเหล่านั้นจะไม่ตระหนี่ สามารถที่จะแบ่งสิ่งของทั้งหลายของตน ทำบุญกับพระสงฆ์ได้อย่างมีความสุข

คนผู้มีศีลงาม มีคุณธรรมงาม เอาความเป็นผู้มีศีลเอาคุณธรรม เอาความดีทั้งหลายที่ตัวเองได้ทำนั้นมาอธิฐาน ย่อมสำเร็จดังปรารถนาแน่นอน

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=18&siri=266

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar