Buddhadhamma Tepitaka Jaramaranasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Jaramaranasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Jaramaranasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Jaramaranasutta_mixdown

 

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ชรามรณสูตร

พูดถึงความดีต้องคุยกับคนดีเท่านั้นจึงจะรู้เรื่อง

วันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระวิหารเชตวัน ครั้นกล่าวปราศรัยทักทายแสดงความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้ว ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงถามว่า คนที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายมีบ้างไหม พระเจ้าข้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ไม่มี

ทุกคนต้องตายหมด แม้กษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล คณบดีมหาศาล ก็ต้องตาย

แม้แต่พระอรหันต์ซึ่งหมดกิเลสแล้ว สรีระกายของท่านก็ต้องตายเหมือนกัน

สิ่งสวยงามอย่างราชรถ ก็ต้องเก่าคร่ำคร่า ร่างกายนี้ก็ถึงความชราเหมือนกัน และตายในที่สุด

ธรรมะของสัตบุรุษ คือธรรมะของคนดีเท่านั้นไม่แก่ และไม่ตาย คนดีกับคนดีเท่านั้นจึงจะคุยความไม่แก่และความไม่ตายของธรรมะรู้เรื่อง

อธิบายธรรม

คือกษัตริย์ที่มีทรัพย์สมบัติมากมายอย่างน้อยมีทรัพย์เก็บไว้ ๑๐๐ โกฏิ พราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์เก็บไว้อย่างน้อย ๘๐โกฏิ คหบดีมหาศาล อย่างน้อยมีทรัพย์เก็บไว้ ๔๐โกฏิ คนเหล่านั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายใช้จ่ายอย่างไม่ขาดมือก็ยังต้องตาย

ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเก่า แก่ และดับสลายไปในที่สุด ก้อนหิน ภูเขา ทะเล มหาสมุทร ก็ถึงความสูญสลายไม่มีอะไรคงที่ โลก จักรวาล ทุกสิ่งทุกอย่าง สูญสลายทั้งนั้น สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามนุษย์ก็ต้องตายเช่นเดียวกัน แม่พระอรหันต์ก็ต้องตายเช่นเดียวกัน

นิพพานเท่านั้นไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นิพพานคือความว่าง เพราะว่างจึงไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย

นิพพานคุยอย่างไรก็ไม่รู้เรื่อง ต้องคนดีกับคนดีเท่านั้น คนที่แสวงหาทางพ้นทุกข์เท่านั้นจึงจะคุยกันรู้เรื่อง เพราะไม่มัวเถียงกับใคร ถึงขั้นนั้นในขณะที่แสวงหาทางพ้นทุกข์ บางทีก็ยังหลงลืม ยังไม่รู้เรื่องอยู่บางครั้งบางคราว

พระอรหันต์เท่านั้น คือบุคคลที่สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้น จึงจะคุยพระนิพพานกันรู้เรื่อง หรืออริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป ก็เริ่มคุยพระนิพพานกันรู้เรื่อง บุคคลนอกนั้นเอานิพพานมาถกเถียงกัน เถียงกันหานิพพาน จะเก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหน อย่างมากก็แค่เถียงเก่ง ถึงอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจนิพพาน

ส่วนบุคคลผู้ไม่สนใจนิพพาน เห็นนิพพานเป็นเรื่องเกินตัว เป็นเรื่องไกลตัวเกินไป คนเหล่านี้ยิ่งไม่สนใจ เมื่อบุคคลเหล่านี้ไม่สนใจ การที่จะคุยเรื่องนิพพานกับคนเหล่านี้ ยากเย็นนักที่จะเข้าใจ

คนที่ไม่สนใจนิพพาน เขายังชอบอก ชอบใจกับการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย พวกเขาเพลิดเพลินกับความเป็นอย่างนี้

ในระหว่างที่เกิดแก่เจ็บตายนั้น จะต้องเจอปัญหามากมาย ทั้งสุขทั้งทุกข์ ทรมานเหลือเกิน แต่บุคคลผู้ไม่ต้องการนิพพาน ก็เพลิดเพลินกับความทุกข์เหล่านั้น เห็นความทุกข์เป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลิน เห็นความทุกข์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่าสนุกสนาน เขาจึงหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นอย่างเพลิดเพลิน

ส่วนบุคคลผู้เชื่อต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อต่อพระอริยบุคคล จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ บำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาอย่างขมักเขม้นไม่สนใจใยดีกับเรื่องราวต่างๆที่ทำให้หมกมุ่นที่ทำให้เป็นทุกข์

และเหตุแห่งทุกข์นั้น มันหอมหวาน น่าสนุก เอาชีวิตแลกก็ได้ เอาเวลาของชีวิตแลกก็ได้ เอาความรู้สึกแลกก็ได้ เอาอุดมการณ์แลกก็ได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่น่าปรารถนา คือความทุกข์นั้น ซึ่งคนดีผู้ประเสริฐ ไม่เอาแล้ว

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=15&siri=114

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar