Buddhadhamma Tepitaka Khujjuttara Kamma_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Khujjuttara Kamma_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Khujjuttara Kamma_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Khujjuttara Kamma_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง นางขุชชุตตรา

ตอนกรรมเก่าของนางขุชชุตตรา

หากใช้ความคุ้นเคยไร้สติปัญญา ความคุ้นเคยก็กลายศัตรูเราทันที

นางขุชชุตตราเกิดเป็นนางทาสี

เล่ากันว่า ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ นางบังเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในเมืองพาราณสี เมื่อพระเถรีผู้เป็นพระขีณาสพรูปหนึ่งไปยังบ้านของนางซึ่งเป็นตระกูลอุปัฏฐากพระเถรีภิกษุณี นางธิดาเศรษฐีนั้น ต้องการให้พระเถรีหยิบกระเช้าเครื่องประดับให้ซึ่งอยู่ใกล้กับพระเถรี จึงเรียนว่า ข้าแต่แม่เจ้า ขอแม่เจ้าจงให้กระเช้าประดับนั่นแก่ดิฉันเถิด แล้วก็สั่งให้คนใช้รับใช้ พระเถรี

ฝ่ายพระเถรีคิดว่า หากเราไม่หยิบให้ นางจักเกิดความโกรธ ตายแล้วจักไปเกิดในนรก แต่ถ้าหากเราหยิบให้ นางจักเกิดเป็นทาสีของคนอื่น เอาเถิดการที่นางเกิดเป็นทาสีดีกว่าการไหม้ในนรก แล้วเกิดความกรุณาจึงได้ทำตามคำของนาง ด้วยกรรมนั้น นางได้บังเกิดเป็นทาสีของคนอื่นสิ้น ๕๐๐ ชาติ

นางจึงได้เป็นหญิงค่อม

เล่ากันว่า เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น นางเป็นหญิงอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าพาราณสี เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้คุ้นเคยกับราชสกุลองค์หนึ่ง หลังค่อมนิดหน่อย นางคิดสนุกๆ จะทำการล้อเลียนพระหลังค่อมต่อหน้าเพื่อนหญิงที่อยู่ด้วยกันกับตน จึงได้แสดงอาการหลังค่อมเป็นการสนุกสนาน เพราะเหตุนั้น นางจึงบังเกิดเป็นหญิงค่อม

นางเป็นหญิงมีปัญญามาก

เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น นางเป็นหญิงอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าพาราณสี เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ๘ องค์ สลับมือ อุ้มบาตรที่เต็มด้วยข้าวปายาสร้อน ที่รับมาจากพระราชวัง จึงได้ถวายวลัยงา (เครื่องประดับข้อมือ) ๘ อันซึ่งเป็นของตน พลางเรียนว่า ขอพระคุณเจ้าโปรดวาง บาตรไว้บนวลัยนี้ แล้วอุ้มบาตรเถิด พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทำตามนั้น แล้วมองดูนางเชิงถามในใจว่า แล้วอาตมาจะเอาวลัยนี้มาคืนนางได้อย่างไร นางทราบความดำรินั้น จึงเรียนว่า วลัยเหล่านี้ ดิฉันสละถวายแด่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงถือไปเถิด พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นได้ไปที่เงื้อมเขานันทมูลกะ แม้จนวันนี้ วลัยเหล่านั้นก็ยังไม่ผุกร่อนเลย นางเกิดเป็นหญิงมีปัญญามากเพราะผลแห่งกรรมนั้น.

ต่อมา สตรี ๕๐๐ นางซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุข ได้กล่าวกะนางว่า ข้าแต่แม่ ขอแม่จงไปยังสำนักของพระศาสดาทุกวัน สดับธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว มาแสดงแก่เราด้วยเถิด นางก็ทำตามที่พระนางสามาวดีของร้องนั้น ในเวลาต่อมา นางจึงกลายเป็นผู้ทรงจำพระไตรปิฏก เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตั้งนางไว้ในเอตทัคคะว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาอุบาสิกาสาวิกาของเราที่เป็นพหูสูต ขุชชุตตรานี้เป็นเลิศ

นางเป็นผู้สอนธรรมแก่ภิกษุณีเป็นจำนวนมาก บางครั้งพระภิกษุก็มาศึกษาธรรมจากนาง

อธิบายธรรม

ผลกรรมที่ทำให้เป็นทาสี

การใช้คนผู้หมดกิเลสทำอะไรให้เรา ส่งผลให้เป็นอย่างนางขุชชุตตราแน่นอน ถึงแม้คนที่เราใช้ให้ทำอะไรให้เรานั้น ไม่ใช่ผู้หมดกิเลส แต่หากผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อหมดกิเลส ผลกรรมชั่วย่อมเกิดแก่เราไม่น้อยเลย

การใช้ผู้มีพระคุณให้ทำอะไรแก่ตน ย่อมส่งผลให้เราไม่มีเกียรติ ทำอะไรก็เจริญยากในปัจจุบัน เหมือนมีอะไรบางอย่างกดเราไว้

หากผู้มีพระคุณ ทำอะไรให้แก่เราด้วยเมตตาธรรมของท่าน ก็เป็นความดีของท่าน เป็นผู้ทรงธรรมสูงของท่าน

ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นกรรมชั่วทั้งหมด สมัยที่นางวิสาขาสร้างวัดบุปผาราม พระพุทธเจ้าก็ให้นางเลือกพระที่จะคุมการก่อสร้างเอง นางก็เลือกพระมหาโมคคัลลานเถระเป็นพระดำเนินก่อสร้างให้เสร็จ อันที่จริงนางอยากนิมนต์พระอานนทเถระเป็นผู้ดำเนินก่อสร้าง แต่พระอานนทเถระไม่ถนัดงานแบบนี้

เจตนาที่งดงาม เราหมดปัญญาความสามารถที่จะทำงานอันนั้นได้ แม้เพียงเปร่ยเอ่ยปาก ผู้มีพระคุณทำให้ ก็ไม่เป็นบาปอะไร

เจตนาสำคัญมาก หากคุ้นเคยกันจนขาดความเกรงใจ หมดความเกรงใจ เราก็จะใช้ผู้มีพระคุณ ใช้ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำอะไรให้ตนแบบไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราทำอะไรลงไป กรรมชั่วเกิดตรงที่ไม่รู้ตัวเองว่าทำอะไรลงไป อย่างเช่นธิดาเศรษฐี คุ้นเคยกับแม่ภิกษุณีมากเกิน เพราะท่านมาฉันที่บ้านเป็นประจำ จึงใช้ท่านหยิบสิ่งของให้แบบไม่รู้ตัวเอง ความไม่รู้นี้ หากแม่ภิกษุณีไม่หยิบให้ นางก็จะโกรธทันทีว่า “อะไรกัน หยิบแค่นี้จะอะไรกันนักกันหนา” แต่พอหยิบให้ บางทีก็อาจจะคิดว่า เพราะเป็นคนสำคัญขนาดภิกษุณียังต้องหยิบสิ่งของให้เลย แล้วนางก็สั่งคนใช้ให้ทำงานต่อทันที ดูเหมือนจะภูมิใจในตัวเองจริงๆ ขนาดพระภิกษุณียังเชื่อฉัน แล้วพวกคนใช้เป็นใครที่จะไม่เชื่อฉัน

อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยปัญญาทุกเรื่องราว จะสูงส่ง ยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองเสมอ

คัดบางตอนจาก

อรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ เอกนิบาต

ปฐมวรรค โลภสูตร

 

weiter mit Wat Dhammavihara Hannover

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar