Buddhadhamma Tepitaka Lakuntakabaddiya_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Lakuntakabaddiya_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Lakuntakabaddiya_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Lakuntakabaddiya_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ลกุณฏกภัททิยสูตร

พระอรหันต์ รูปร่างเตี้ย ไม่น่าดู ไม่น่าชม

วันหนึ่ง ท่านพระลกุณฏกภัททิยเถระ ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ขณะที่ท่านเดินมาอยู่นั้นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอเห็นภิกษุรูปนั้น ผู้มีผิวพรรณไม่งาม ไม่น่าดู มีรูปร่างเตี้ย เพื่อนภิกษุทั้งหลายชอบดูถูก กำลังเดินมาอยู่นั่นไหม?

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เห็นพระเจ้าข้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า แต่ภิกษุรูปนั้นเธอมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เข้าสมาบัติได้ง่าย เป็นพระอรหันต์ ที่กุลบุตรออกบวชแล้วหวังอยู่

พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดพระคาถาว่า

สัตว์ทั้งหลาย จำพวกหงส์ นกกระเรียน นกยูง ช้าง เนื้อฟาน ทั้งหมด ย่อมกลัวราชสีห์ ความสมดุลกันทางกายไม่มี ฉันใด บรรดาหมู่มนุษย์ ก็ฉันนั้น ถ้าคนหนุ่มมีปัญญา เขาก็ย่อมเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์นั้น ไม่เหมือนคนพาล ซึ่งถือกายเป็นใหญ่

อธิบายธรรม

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้สรุปเป็นพระคาถาดังกล่าวแล้วนั้น

คนทั่วไปมักเกรงกลัวคนที่มีรูปร่างใหญ่ วางตัวเป็นนักเลง เป็นเจ้าพ่อ เป็นเจ้าแม่ เป็นผู้มีอิทธิพล เป็นผู้มีอำนาจโดยไม่ชอบธรรม เหมือนสัตว์ทั้งหลาย เช่นหงส์ กระเรียน นกยูง ช้าง และสัตว์อื่นๆ กลัวราชสีห์ เพราะราชสีห์มีร่างกายแข็งแรง มีพลัง มีกรงเล็บและเขี้ยวที่แข็งแกร่ง และทำงานเป็นทีม จึงสามารถฆ่าสัตว์อื่นได้โดยไม่ยากนัก ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นกลัวราชสีห์ เพราะร่างกาย รูปร่าง ศักยภาพของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแตกต่างจากราชสีห์ ดังนั้นจึงกลัวราชสีห์

ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน คนที่มีสติมีปัญญาสูง จะอยู่ในวัยไหนก็ตามแม้เป็นวัยหนุ่ม เขาก็ต้องได้รับการยกย่องนับถือในกลุ่มคนที่เป็นคนดีเหมือนกัน แต่คนมีปัญญานั้นจะไม่ได้รับการยกย่องเลยในหมู่คนพาล

คนพาลชอบใช้อำนาจใช้กำลังแบบพาลๆ คนพาลมีอำนาจ เกิดแต่ความเสื่อม ถึงมีอำนาจมากมาย แต่เขาไม่รู้จักวิธีการสร้างความเจริญ ถึงแม้ว่าเขาคิดว่าทำความเจริญ แต่นั่นมันคือความเสื่อม

เหมือนบรรดาพระภิกษุปุถุชน รูปร่างสูงใหญ่ มักหยอกล้อ ล้อเลียน

พระลกุณฏกภัททิยเถระ เพราะเห็นท่านเป็นคนมีรูปร่างเล็ก เตี้ย ไม่มีความหล่อ ไม่มีความน่ารัก ผิวพรรณท่านก็ไม่งาม ท่านจึงไม่ได้รับความเกรงใจจากพระปุถุชน ทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีฌาน อภิญญา มีปัญญาสูงมาก

หากพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสบอกภิกษุสงฆ์เหล่านั้น ก็จะพากันทำกรรมหนักไปเรื่อยๆ ที่อาจจะนำไปสู่การเสียโอกาสในการบรรลุธรรมต่อไป

คนพาลก็เหมือนกัน ใช้แต่กำลัง สร้างกำลัง สร้างอำนาจ สร้างทรัพย์สิน และรวมกันเป็นกลุ่มสร้างความเสียหาย เพื่อปกป้องตัวเอง เมื่อมีกำลังมากแล้ว ก็ไม่เกรงกลัวใคร จะใช้อำนาจแบบอันธพาลวิธีใดก็ได้

พูดเรื่องเวรกรรม ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร เพราะเขาเหล่านั้น คืออันธพาล

อีกประการหนึ่ง

อย่าตัดสินผู้อื่นด้วยรูปร่างหน้าตา อย่าเอาจิตอันประกอบด้วยกิเลสของตนไปวัดค่าของผู้อื่น จิตที่ประกอบด้วยกิเลส ย่อมคิดแบบกิเลส อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์แห่งความดีทั้งปวง มันจะไม่มีคนดีให้เราเห็น เพราะคนดีคือเราเท่านั้น

คนดีแบบกิเลส คือเรากับคนที่คิดเหมือนเรา และคนที่คิดเหมือนเรา เท่านั้น

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=16&siri=234

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar