Buddhadhamma Tepitaka Maccharisutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Maccharisutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Maccharisutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Maccharisutta_mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง มัจฉริสูตร

คนใจบุญให้ทานและพูดจาไพเราะ จะเกิดในตระกูลที่พร้อมทุกอย่าง

เทวดาองค์หนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

คนตระหนี่ไม่ให้ทาน ด่าว่า ขัดขวางผู้อื่นที่ให้ทาน ผลกรรมของเขาจะเป็นอย่างไร

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า (ขอเขียนเป็นภาษาชาวบ้านา)

เขาเหล่านั้น จะเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน หรือยมโลก เช่น เปรต อสุรกายเป็นต้น เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเกิดในครอบครัวที่ยากจน ทำงานหนัก แต่ก็ยังไม่พอกิน ไม่พอใช้ หน้าตาก็หม่นหมอง ไม่ร่าเริง อยากได้ก็ไม่ได้ หรือได้แสนยาก ตายแล้วก็ยังจะไปเกิดในทุคติภูมิต่ออีก คือเกิดในภพภูมิที่ต่ำและยากลำบากต่อไปอีก

อธิบายธรรมช่วงนี้

ผลกรรมนั้นชัดเจนแล้ว แต่ที่พวกเชายังต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำอีก ก็เพราะจิตของพวกเขาหม่นหมองอยู่เสมอ เขาไม่มีเวลาร่าเริงเพลิดเพลิน สภาพชีวิตของพวกเขาที่อยู่อย่างลำบาก ทำงานหนัก ได้ค่าตอบแทนน้อย ไม่เพียงพอที่จะซื้อสิ่งดีๆมาบำรุงเลี้ยงตนเอง บ้านช่องก็รก เหม็น พอบังแค่ลมแดด บางคนก็บังไม่ได้เลย จึงทำให้พวกเขาหม่นหมองอยู่เสมอ เพราะใจหมอง เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในสถานที่หมองอีก

บางคนอาจจะพอมีกินบ้าง แต่ก็หมกมุ่นอยู่กับอบายมุข ตายไปแล้วก็ตกต่ำต่อไปอีก บางคนถึงเกิดในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนักแก่เขาเหล่านั้น อย่างมากก็ทำบุญตามประเพณี ก็ไม่ได้ทำด้วยศรัทธาอะไร บุญที่ทำน้อย แต่เวลาส่วนใหญ่ไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุข บุญที่น้อยนิดไม่ได้เกิดจากศรัทธาด้วย ก็ต้านทานพลังผลกรรมอันเกิดจากอบายมุขไม่ได้ ตายแล้วก็ตกต่ำต่อไปอีก

เทวดาทูลถามต่ออีกว่า

เป็นมนุษย์ รู้จักเจรจาอันเป็นบุญ ไม่ตระหนี่ เลื่อมในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ และเคารพอย่างแรงกล้า ผลกรรมในชาติหน้าของผู้นั้นจะเป้นอย่างไร

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า (เขียนเป็นภาษาชาวบ้าน)

มนุษย์ รู้จักพูดจาในทางบุญความดีงาม ไม่ตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นผู้เคารพอย่างแรงกล้า ตายแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ที่พรั่งพร้อมด้วยความงาม เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ จะเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย ครอบครัวเศรษฐี ที่พรั่งพร้อมด้วยโภคทรัพย์ทุกอย่าง (ไม่ต้องดิ้นรนหาด้วยตัวเอง) เขาจะเพลิดเพลินด้วยความสุขที่พรั่งพร้อมอยู่แล้วนั้น และจะเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างนี้อีกต่อไป (หากไม่ทำชั่วเสียก่อน ผลกรรมดีในชาติที่แล้ว ยังจะส่งผลที่ดีต่อไปอีก)

อธิบายธรรม

เพิ่มเติมบางส่วน เพราะโดยส่วนใหญ่ มีความชัดแล้ว

คนใจบุญแล้ว ยังรู้จักพูดจาให้ผู้อื่นยินดีในทานของตนอีก และเป็นกำลังใจให้คนอื่นทำบุญ ทำบุญแล้ว ก็ยังเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอีก เช่นพูดว่า หากเราไม่ทำบุญกับพระคุณเจ้าแล้ว ท่านจะสืบต่ออายุพระศาสนาได้อย่างไร ท่านจะอยู่อย่างไร หรือให้ทานแก่คนขอทาน ก็เห็นอกเห็นใจเขา ว่า เขาคงลำบากมาก อดๆอยากๆ ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้าง ก็ยิ่งเพิ่มปริมาณของบุญ ส่วนคนตระหนี่ หรือบางท่านที่คิดว่าตนฉลาด นอกจากไม่ให้แล้ว ยังต่อว่า ตำหนิติเตียนอีก

นอกจากบุญที่ทำแล้ว ผลบุญที่รู้จักพูดจาให้ผู้อื่นมีความสุขในบุญนั่นเอง เมื่อตายแล้วก็ต้องไปเกิดบนสวรรค์ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ จะเกิดในครอบครัวเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติเพียบพร้อมทุกอย่างคอยแล้ว อยากได้อะไรก็มีคนคอยบริการให้ทุกอย่าง เหมือนเทวดาในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๖

ทำบุญแล้ว ยังพาผู้อื่นให้สุขใจ อิ่มใจในการทำบุญ เป็นการเตรียมการให้ตนเองมีความสุขโดยไม่ต้องทำงานหนัก แต่มีพร้อมทุกอย่าง และมีความสุขที่คนอื่นก็คอยบริการเราด้วยความเต็มใจ เพราะบญที่เราเคยทำให้คนอื่นสุขใจ

เมื่อใจเราไม่ขุ่นมัว ตายแล้วก็ยังไปเกิดในสุคติภูมิอีก

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=990&Z=1023

……weiter Mit Dhama Podcast Wat Dhammavihara Hannover

You may also like...

Popular Articles...