Buddhadhamma Tepitaka Mahapari Pat_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Mahapari Pat_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Mahapari Pat_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Mahapari Pat_mixdown

 

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง มหาปรินิพพานสูตร

ตอนพระเจ้าอชาตศัตรูให้ มหาอำมาตย์สุนีธะกับมหาอำมาตย์วัสสการ สร้างเมืองปาฏลีบุตร

เทวดาก็มาจับจองที่เพื่อให้หมู่มนุษย์สร้างคฤหาสน์ตามที่ตนต้องการ

ครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จผ่านมาทางนี้ ขณะนั้นมหาอำมาตย์ผู้ใหญ่ ๒ ท่าน คือท่านสุนีธะกับท่านวัสสการะ กำลังคุมการก่อสร้างเมืองหน้าด่าน เป็นฐานทัพป้องกันการบุกรุกจากชาววัชชี โดยเลือกเอาหมู่บ้าน “ปาฏลิคาม” สร้างเมืองกันวัชชี

เทวดาทั้งหลาย น่าจะทราบว่าพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์จะเสด็จมาทางนี้ และเห็นว่าคนทั้งหลายจะต้องทำบุญแน่นอนตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำ จากนี้เป็นต้นไป การที่มนุษย์ทำบุญแล้วอุทิศบุญนั้นให้เทวดาด้วย บุญของเทวดาก็จะเพิ่มพูนขึ้น เทวดาทั้งหลายจึงมาจับจองสถานที่ตามศักดิ์ของตนๆ แล้วดลจิตดลใจให้มนุษย์เลือกที่ตรงนั้น ขณะที่เทวดาเลือกที่และมนุษย์ทั้งหลายก็เลือกตามอยู่นั้น

พระผู้มีพระภาคเจ้า เห็นเทวดาเป็นพันๆองค์ มาเลือกจับจองที่ ณ หมู่บ้านปาฏลิคามนั้น แล้วเทวดาเหล่านั้น ก็ดลจิตดลใจให้คณะบุคคลผู้ชำนาญเรื่องการดูที่ (ดูฮวงจุ้ย)ให้เลือกที่ที่ตนเลือกนั้น

เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เลือกตรงไหน ที่ประทับของพระราชา ผู้ชำนาญก็เลือกตรงนั้น เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่รองลงมาเลือกตรงไหน ข้าราชการผู้มีตำแหน่งใหญ่ก็เลือกตรงนั้น เทวดาเลือกสถานที่ตามบุญกุศลของตนเอง บุญมากก็เป็นเทวดาผู้ใหญ่ บุญน้อยก็เป็นเทวดาผู้น้อย

เทวดาเลือกที่แล้วดลใจให้มนุษย์เลือกตามศักดิ์ของคน จนถึงเทวดาผู้มีบุญน้อย ก็ได้สถานที่ตามบุญของตัวเอง มนุษย์ผู้มีตำแหน่งน้อยก็เลือกตรงนั้น

ขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังสนทนาเรื่องนี้กับพระอานนทเถระ มีพระภิกษุสงฆ์ประมาณ ๕๐๐ รูปแวดล้อมอยู่นั้น

มหาอำมาตย์ทั้งสองท่าน ก็มาเข้าเฝ้ากราบทูลถวายบังคม แล้วก็ได้ทราบเรื่องที่พระพุทธเจ้ากำลังตรัสกับพระอานนท์

มหาอำมาตย์ทั้งสองดีใจ เป็นมงคลประเสริฐจริงๆ ที่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ เสด็จมาทางนี้ จึงกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ไปฉันเพลที่บ้านพักของตน

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงอนุโมทนากถาว่า

ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัณฑิตะชาติโย

สีละวันเตตถะ โภเชตวา สัญญะเต พรัหมะจาริโน

ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง ตาสัง ทักขิณะมาทิเส

ตา ปูชิตา ปูชะยันติ มานิตา มานะยันติ นัง

ตะโต นัง อะนุกัมปันติ มาตา ปุตตังวะ โอระสัง

เทวะตานุกัมปิโต โปโส สะทา ภัทรานิ ปัสสะติ ฯ

บัณฑิตอยู่ในที่ใด เลี้ยงดูท่านผู้มีศีล

ผู้สำรวม ประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ที่ตนอยู่นั้น พึงอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้น เทวดาเหล่านั้นอันเขาบูชาแล้ว ย่อมบูชาตอบ อันเขานับถือแล้ว ย่อมนับถือเขาตอบ จากนั้นย่อมอนุเคราะห์ผู้ฉลาดนั้น

เหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อก

ดังนั้น ผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้ว

ย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ

ความเจริญย่อมมีแก่ผู้ใจบุญเสมอ เราทั้งหลายควรทำบุญเสมอๆ แล้วอุทิศบุญนั้นให้แก่เทวดาสิ่งศักดิ์เจ้าที่เจ้าทางเรื่อยๆ

อ้างอิง

https://buddhadhamma.uttayarndham.org/tripitaka-stories/c/0/i/17359239/45-6-maha-parinibbana-sutta

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar