Buddhadhamma Tepitaka NIDI sutta II_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka NIDI sutta II_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka NIDI sutta II_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka NIDI sutta II_mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง นิธิกัณฑสูตร

ทุกอย่างได้ด้วยบุญ

ตัดเอาบางตอนของนิธิกัณฑสูตร มากล่าวเท่านั้น แล้วได้ไปเอาบางตอนของพระสูตรอื่นมาไว้ในบทนี้ด้วย ทั้งหมดนั้น ทำตามท่านพระอรรถกถาจารย์ท่านทำไว้เท่านั้น

ขุมทรัพย์ มี ๔ ขุม โดยธรรมชาติ ดังนี้ (พรรณนาคาถาที่ ๑)

๑. ถาวรนิธิ ขุมทรัพย์นี้ หมายถึงทรัพย์สินทั้งหมด รวมทั้งทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เอง

๒. ชังคมนิธิ ขุมทรัพย์นี้ หมายถึงทรัพย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิต

๓. อังคสมนิธิ ขุมทรัพย์นี้ หมายถึงความรู้ต่างๆ เพื่อประกอบอาชีพ

๔. อนุคามิกนิธิ ขุมทรัพย์นี้ หมายถึงบุญกุศลทั้งหมด หรือสรุปลงในบุญ ๑๐ อย่าง

ขุมทรัพย์ประการสุดท้ายเท่านั้น เป็นขุมทรัพย์ประเสริฐติดตามเจ้าของบุญตลอดเวลา เจ้าของทรัพย์คือ สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ ที่ทำสร้างขุมทรัพย์นี้ ด้วยการให้ทาน รักษาศีล ด้วยการทำจิตให้ผ่องใส (สัญญมะ) และการฝึกฝนอบรมตนเองให้สะอาดหมดจดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เรียกว่า ทมะ หรือ ปัญญา นั่นเอง นี้ก็เป็นขุมทรัพย์ประการหนึ่ง (พรรณนาคาถาที่ ๖)

เมื่อมีทรัพย์แล้ว ก็ต้องเอาไปฝังไว้ ปัจจุบันคือฝากธนาคาร เพื่อใช้สอยต่อไป ดังนี้

๑. ฝังไว้ในพระเจดีย์

๒. ฝังไว้ในสงฆ์

๓. ฝังไว้ในบุคคล

๔. ฝังไว้ในแขก ผู้มาเยือน คือผู้มาเพื่อให้เราได้บุญ

๕. ในมารดา บิดา และบคคลในครอบครัว รวมถึงญาติ (พรรณนาคาถาที่ ๘)

อธิบาย

๑. ฝังไว้ในพระเจดีย์

เช่นการสร้างศาสนถานวัดวาอาราม การสร้างเจดีย์กราบไหว้ การสร้างสถานศักดิสิทธิ์ทั้งหลาย การสร้างพระพุทธรูป เป็นต้น

๒. ฝังไว้ในพระสงฆ์

ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้า ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ โดยเฉพาะท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผลบุญยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้เลย

๓. ฝังไว้ในบุคคล

คนดีทั่วไปทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต เราได้ทำบุญกับท่านเหล่านั้น ล้วนเป็นบุญทั้งนั้น

๔. ฝังไว้ในแขก

คนมาเยี่ยมเยือน เพื่อนฝูง ล้วนเป็นผู้เอาบุญมาให้เราทั้งนั้น การช่วยเหลือสังคมเป็นบุญยิ่งใหญ่

๕. มารดาบิดา

เป็นสถานที่บำเพ็ญที่ใหญ่ ญาติพี่น้องก็เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญที่งามเช่นกัน

การได้บำเพ็ญบุญดังกล่าว ชื่อว่าฝังทรัพย์ไว้แล้ว เรามีขุมทรัพย์อันประเสริฐแล้ว เราไม่ควรหยุดแค่ได้ทำสิ่งที่ดีเพียงแค่นั้น ควรเอาบุญนั้นอธิษฐานให้บุญส่งผลไปในทางที่เราต้องการ ดังพระพุทธดำรัสในการพรรณนาคาถาที่ ๑๐

ด้วยบุญที่เราทำแล้ว ปรารถนาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ ปรารถนาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ก็ได้

ผู้ที่มีศรัทธา มีศีล มีสุตะ(ใฝ่รู้สิ่งดีๆ) มีจาคะ เสียสละเสมอๆ มีปัญญา คิดตามเหตุตามผล เมื่อบำเพ็ญธรรมะเหล่านี้มากๆ บ่อยๆ ก็สามารถเอาบุญจากศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา นี้ มาอธิษฐานบุญได้เลย ปรารถนาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ได้

เทวดาและมนุษย์อยากได้อะไร คืออิฐผลอันใด สิ่งนั้นย่อมเกิดแน่นอนด้วยบุญนิธิ คือด้วยการทำบุญดังกล่าวแล้ว

คนส่วนใหญ่ละเลยการอธิษฐานบุญที่ได้ทำแล้วตามข้อที่ ๓-๕ น่าเสียดาย เราก็ทิ้งบุญเหล่านั้นอย่างน่าเสียดาย เพราะเราคิดว่า ให้พี่น้องไม่เป็นบุญ ให้เพื่อนฝูง ให้คนมาเยี่ยมเยือน ให้คนทั่วไปไม่เป็นบุญ ให้พ่อให้แม่ก็คิดว่าเป็นบุญ แต่ก็ไม่เอาบุญนั้นมาอธิษฐาน น่าเสียดาย

ขอเชิญท่านทั้งหลายรีบบำเพ็ญบุญแล้วอธิษฐานอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกไว้เถิด พ้นจากชาตินี้แล้ว ไม่รู้ว่าชาติต่อไปจะเจอพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่า หากชาตินี้ มัวประมาท ดูถูกธรรมะ ดูถูกคนบอกสิ่งดีๆ อ้างแต่ว่า จะเอาเวลาที่ไหนทำบุญ แล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานหนักเอาเบาสู้ ถึงได้เงินมา อย่างมากก็แค่เลี้ยงกายตนเองและกายผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ตายๆไปชาติหนึ่งๆ แค่นั้นเอง แล้วก็มาลำบากต่อชาติต่อไป

การเกิดมาแล้วได้เจอพระพุทธศาสนา บุญใหญ่เหลือเกิน แต่เสียดายที่ใส่ใจน้อยเกินไป หากชาตินี้ไม่เอาเต็มที่ ชาติต่อไปก็จะห่างจากพระพุทธศาสนาออกไปเรื่อยๆ และห่างออกจนไม่รู้ดีรู้ชั่ว กว่าจะวนเวียนมาเจอพระพุทธศาสนาอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นอะไร และพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เกิดเกร่อ เกิดบ่อย นานแสนนานจึงเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ช่วงรอยต่อระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่ออีกองค์หนึ่ง มันนานมาก เรียกว่า “พุทธันดร”

ทำบุญแล้วอธิษฐาน จะอธิษฐานสิ่งใดก็ตาม แต่สุดท้ายและสำคัญมาก อย่าลืมอธิษฐานให้ได้บรรลุอรหันต์พร้อมฌานอภิญญา สมาบัติ หรือคุณสมบัติอื่นๆที่ต้องการ เช่น ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นต้น

อ้างอิง

http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=9

ท่านที่อ่านไม่ไหว ก็อ่านเท่าที่อ้างก็ได้ หรืออ่านไม่ไหว ก็ไม่เป็นไร สรุปให้อ่านแล้ว

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar