Buddhadhamma Tepitaka Okkhasutta ii_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Okkhasutta ii_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Okkhasutta ii_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Okkhasutta ii_mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง โอกขาสูตร

การเจริญเมตตาจิตแม้เพียงระยะสั้นๆเท่ากับหยดน้ำนมหยดหนึ่งของแม่โค ก็เป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่นับประมาณมิได้

ธรรมะทั้งหลายที่เราศึกษา จดจำ ปฏิบัติแล้ว จะเห็นผลดีนั้น ต้องมีเมตตาจิต ถึงหากว่า เรารู้ธรรมะมากมาย จดจำธรรมะมากมาย มีความรู้มากมาย ไม่ว่ารู้อะไรก็ตาม ก็วัดคุณภาพ หรือคุณค่าของผู้รู้นั้นที่การมีเมตตาจิต หากผู้รู้นั้น ไม่มีเมตตาจิตเลย เขาก็เป็นเพียงผู้ทรงความรู้ที่ใจร้าย

สังคมใด คนมีเมตตาต่อกันมาก จะทะเลาะกันน้อย สังคมใดเคารพกฎกติกา คือมีศีล ก็ทะเลาะกันน้อย แต่การมีเมตตาจิตต่อกัน จะทำให้เรามีความสุข ทำให้ผู้อื่นมีความสุข

มีกติกา มีศีลอย่างเดียว อาจจะเครียดก็ได้ ปล่อยวางไม่เป็นก็ได้ เช่นเดียวกัน หากมีแต่เมตตาจิตอย่างเดียว ยิ่งจะทำให้สังคมเลอะเทอะ ผิดถูกไม่รู้ ก็เมตตาไปมั่ว

จิตเมตตา ไม่ใช่จิตที่ปล่อยให้ใครทำอะไรตามใจอย่างไรก็ได้ ไม่ใช่อย่างนั้น หรือเมตตาแบบไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว เมตตาอย่างนี้ ก่อให้สังคมเลอะเทอะ ไร้ระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นเมตตาที่ไม่มีศีล

การมีเมตตาที่ถูกต้อง มีพลัง และมีความสุขแก่ผู้เจริญนั้น ต้องเป็นเมตตาที่ประกอบด้วยเจโตวิมุติ คือเมตตาจิตที่เป็นสมาธินั้นเอง ขณะกำหนดจิตให้เป็นเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย จิตจะเป็นสมาธิทันที ขณะนี้แหละเรียกว่า

เมตตาเจโตวิมุตติ

การแผ่เมตตาขณะที่จิตเป็นสมาธิ จะมีความสุขมาก เพราะจิตเราใสสะอาด เย็นสบาย ยิ่งแผ่ก็ยิ่งมีความสุข

หรือก่อนแผ่เมตตาจิต เราอาจจะกำหนดกรรมฐานวิธีใดวิธีหนึ่งก่อนก็ได้ เช่นกำหนดลมหายใจเข้าออก จนจิตเป็นสมาธิ หรือจิตนิ่งแล้ว ก็แผ่เมตตาจิตไปเรื่อยๆ แผ่กลับไปกลับมาก็ได้ เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานจากลมหายใจเข้าออก เป็นแผ่เมตตาจิต ซึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกัน

เมตตาจิตที่เราทำนี้ แม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่ากับน้ำนมแม่โคที่หยดลงถึงพื้นหยดเดียว เพียงแค่นี้ ก็เป็นบุญมากกว่าทานที่ทำด้วยหม้อใหญ่ ๓๐๐ หม้อ คือตอนเช้า ๑๐๐ หม้อ ตอนบ่าย ๑๐๐ หม้อ ตอนเย็น ๑๐๐ หม้อ

ที่เป็นบุญมหาศาล เพราะจิตที่แผ่เมตตาอันประกอบด้วยสมาธินั้น เป็นจิตที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากกิเลส

ให้ทานอย่างเดียว จิตอาจจะยังประกอบด้วยกิเลส แต่การทำจิตให้เป็นเมตตา สมาธิจิตข่มกิเลสไว้ทันที

เราจะมีความสุขมาก เพราะเราไม่เกลียดใคร แต่เราจะเกลียดกิเลสตัวเอง ตัวเกลียดตัวเดียวเท่านั้นที่ก่อความวุ่นวายไม่จบสิ้น

สังเกตดูบ้านเรา ชอบทำบุญให้ทาน แต่เกลียดกันจังเลยเพราะไม่มีเมตตาต่อกัน

ชีวิตที่สวยงามและมีค่ามากที่สุด คือต้องมีน้ำใจให้ทานและมีเมตตาจิตเท่านั้น จึงจะมีความสุข

บางคนเมตตาผู้อื่นยาก ก็ต้องข่ม อดทนแผ่เมตตาด้วยพลธรรม ๕ ประการ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=6992

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar