Buddhadhamma Tepitaka Ovadasutta Vol._mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Ovadasutta Vol._mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Ovadasutta Vol._mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

mp3 Audio File ( von พระมหาทองนาค นาควโร )  please click the Picture&download

Buddhadhamma Tepitaka Ovadasutta Vol._mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฏก

เรื่อง โอวาทสูตร

แข่งกันรู้แข่งกันฉลาด สอนยาก…..

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de  Foto Abichai Mingporn

 

 

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฏก

เรื่อง โอวาทสูตร

แข่งกันรู้แข่งกันฉลาด สอนยาก

ครั้งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ ทรงให้พระมหากัสสปเถระ กล่าวสอนพระภิกษุสงฆ์ ท่านก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่า ตอนนี้ มีพระสอนยากอยู่ ๒ รูป คือพระภัณฑะลูกศิษย์ของพระอานนท์ กับพระอาภิชชิกะลูกศิษย์ของพระอนุรุทธะ ชอบท้ากัน เย้ยกันไปมาว่าใครพูดธรรมะได้มากกว่ากัน ใครพูดธรรมะได้ดีกว่ากัน ใครพูดได้นานกว่ากัน อาจารย์ตักเตือนก็ไม่ฟัง

พระพุทธองค์จึงรับสั่งให้พระภิกษุทั้ง ๒ รูปเข้าเฝ้า แล้วสอบถามถึงความจริง ท่านทั้งสองรูปก็ยอมรับ พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “บรรลุธรรมที่เราแสดงดีแล้วหรือ จึงมาแข่งกันอย่างนี้” พระทั้งสองก็ตอบว่า “ยัง พระเจ้าข้า” พระองค์จึงตำหนิท่านทั้งสอง

พระทั้งสองรูปก็กราบขอโทษต่อพระพุทธองค์ แล้วพระองค์ตรัสว่า “รู้ว่าทำผิดแล้วสำนึกผิดได้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป เป็นความดีเป็นเจริญของพระอริยะ”

ธรรมะหรือความรู้ทั้งหลาย หากเราปฏิบัติตามจริงๆ เราจะเห็น เราจะรู้ และเราจะเป็นอย่างนั้น แต่หากเอาธรรมะหรือความรู้ต่างๆ มาแข่งดีกัน เพื่อให้ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จิตใจก็แข็งกระด้าง ร้อน วันๆคิดแต่เรื่องจะได้ดีอย่างไร โดยเอาความรู้นั้นแหละเป็นเครื่องมือให้ได้ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

คิดผิด คิดใหม่ได้ ตั้งตัวใหม่ได้ ขอขมาลาโทษ ให้อภัยกัน มันจะเย็นสบาย อบอุ่น ไม่มีศัตรู มีแต่จะช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อกัน พระพุทธองค์ตรัสว่า “เป็นวินัยของอริยะ” คือเป็นธรรมเนียมของคนที่ใจสูง ใจประเสริฐ รู้ว่าผิดก็แก้ไข ปรับปรุงให้ดี แต่หากดื้อดึงต่อไป ก็มีแต่เสื่อม

คนระดับผู้ปกครอง

ต้องมีเมตตา เหมือนพระมหากัสสปเถระ ท่านต้องช่วยพระอานนทเถระ ช่วยพระอนุรุทธเถระ แม้ท่านเองก็คงเอาไม่อยู่เหมือนกัน จึงต้องกราบทูลให้พระพุทธองค์ทราบ

เมื่อถึงพระพุทธองค์แล้ว ท่านพระทั้ง ๒ รูป ที่แข็งกระด้างอย่างไรก็ตาม ก็ต้องอ่อนลงโดยธรรมชาติ เหมือนสัตว์ตัวน้อยอยู่ต่อหน้าพญาราชสีห์ หวั่นไหวฉะนั้น

ครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐ จะหาทางช่วยลูกศิษย์เสมอ ตัวเองช่วยไม่ได้ ก็ต้องหาผู้ที่เก่งกว่ามาช่วย หมายถึงช่วยให้เกิดความเจริญ ไม่ใช่เข้าข้างแบบมีอคติ

อ้างอิง พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๑๔๙ ฉบับมหาจุฬาฯ

https://tripitaka-online.blogspot.com/2016/07/tpd16-05.html

 

 

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar