Buddhadhamma Tepitaka Padipaviman_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Padipaviman_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Padipaviman_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Padipaviman_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฏก

เรื่อง ปทีปวิมาน

นางฟ้าผู้เคยถวายแสงประทีปเป็นทาน

ในวันอุโบสถวันหนึ่ง อุบาสกเป็นจำนวนมากได้สมาทานศีลอุโบสถ ตกตอนเย็นก็ถือดอกไม้ของหอมไปฟังธรรมที่วัด ในขณะที่ฟังธรรม ดวงอาทิตย์ตกดิน ทำให้เกิดความมืดขึ้นมา อุบาสิกาคนหนึ่ง เห็นดังนั้น ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องจุดแสงประทีปในที่นี้ แล้วนางก็กลับบ้าน ไปถือประทีปที่บ้าน แล้วก็จุดหน้าธรรมาสน์ฟังธรรม ในขณะที่ฟังธรรม นางก็มีจิตเบิกบาน ที่ได้ถวายแสงประทีปในสถานที่แห่งนี้

ต่อมาเมื่อนางทำกาละ สิ้นชีวิตไปตามกาลเวลา แล้วก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นางเป็นนางฟ้าที่งดงามมีรัศมีเปล่งปลั่ง โดยเฉพาะรูปร่างของนางมีแสงออกทุกส่วนของร่างกายงดงามมาก รัศมีของนางมีพลังเหนือกว่านางฟ้าองค์อื่นๆทำให้นางโดดเด่น

วันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะเถระ เที่ยวจาริกไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เห็นนางฟ้าองค์นั้นแล้ว ก็เข้าไปถามถึงบุญกุศลของนางที่ทำไว้ในปางก่อนว่า ได้ทำบุญอะไรไว้ จึงมีรูปร่างพิเศษอย่างนี้ มีรูปร่างที่งดงามอย่างนี้

นางฟ้าก็ดีใจ ยินดีเล่าเรื่องในอดีตของตนให้พระเถระฟัง

พระเถระสังเกตุอากัปกิริยาของนาง ดูท่าทางนางอยากจะฟังธรรมมาก เพราะนิสัยเมื่อก่อน นางก็ชอบฟังเทศน์ฟังธรรม แม้เป็นนางฟ้าแล้ว ก็ยังอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ พระเถระจึงแสดงพระธรรมเทศนาให้นางฟัง เมื่อหนังฟังธรรมจบ ก็บรรลุโสดาบันพร้อมกับบริวารของนาง

นางถือว่าเป็นนางฟ้าที่โชคดีมากองค์หนึ่ง เพราะนิสัยที่อบรมไว้ในสมัยเป็นมนุษย์นอกจากถวายดวงประทีปในเวลาที่เหมาะสมแล้ว นิสัยของนางก็ชอบฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยนิสัยนี้เอง แม้เป็นนางฟ้าแล้วก็ยังติดตัวอยู่ ทำให้นางใคร่ในการที่จะฟังธรรมต่อและการฟังธรรมครั้งนี้ก็ทำให้นางบรรลุโสดาบัน ปิดประตูอบายภูมิแน่นอน ๑๐๐% นางคอยวันที่จะบรรลุพระอรหันต์เท่านั้นเอง

หากเรามีสติมีปัญญามองเห็นอนาคตของชีวิตได้ เราก็จะเลือกทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นเพื่อส่งผลที่ดีในอนาคต แต่เพราะความที่เราทั้งหลายมีสติมีปัญญาน้อย เราจึงมักถูกกิเลสครอบงำ ลืมถึงผลของการกระทำที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต เราก็เลยปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้น โดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีที่ กิเลสมันบอกว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่ถูก ต้องเราต้องยึดมั่นในความคิดนั้น พอยึดมั่นยึดถือ เชื่อถือความคิดนั้น ความทุกข์ก็เกิดขึ้น เหตุที่เป็นทุกข์ผลก็ต้องทุกข์

นางฟ้าองค์นี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ เพราะความที่นางเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญ พอเกิดท้องฟ้ามืดมิดในขณะที่ผู้คนกำลังฟังธรรม นางก็รีบไปหาประทีปมาทันที นางทำด้วยความเต็มใจอิ่มใจ ความดีใจที่เกิดขึ้นจากการกระทำสิ่งที่ดีนี่เอง ทำให้นางมีความสุขในขณะปัจจุบัน จนตายเป็นนางฟ้าแล้วนางก็ยังมีความสุขต่อ และจะเป็นความสุขที่ประเสริฐต่อไปเพราะนางไม่มีทางที่จะตกนรกอีกต่อไปแล้ว

นางใช้ศัพท์ว่าจุดประทีปในเวลาที่เหมาะสม ในเวลาที่ควรจุด ไม่ใช่จุดทิ้งจุดขว้าง จุดแล้วปล่อยให้ไฟลุกโพลงอยู่แต่ไม่ใช้ประโยชน์อะไรจากไฟนั้น อาจจะเกิดความเสียหายได้ จุดประทีปอย่างนั้นเป็นการจุดที่ไม่มีปัญญา

ด้วยเหตุดังนี้กระมังพวกเราทั้งหลายในปัจจุบันจึงนิยมจุดเทียนหน้าธรรมาสน์เวลาพระสงฆ์แสดงธรรมมาเทศนา เพื่อความสว่างไสว แต่พระสงฆ์ส่วนใหญ่แสดงธรรมตอนกลางวันการ การจุดประทีปของเรามีความหมายคนละอย่างจากที่นางฟ้าองค์นี้ได้ทำไว้ในอดีต นางฟ้าจุดประทีปเพื่อให้เกิดความสว่างในสถานที่ฟังธรรม จะได้ฟังธรรมอย่างมีความสุข แต่พวกเราคิดว่า จุดเอาบุญ จุดเพื่อให้เกิดปัญญา ความคิดอย่างนี้เราน่าจะคิดเอาเองมากกว่า หรือจุดเทียนบูชาธรรม จุดเทียนส่องธรรม จะได้บุญหรือไม่นั้น ต้องดูที่จิต

อันหนึ่งที่ควรทำในปัจจุบันก็คือ สถานที่สักการะเคารพนับถือบูชาควรจะเปิดไฟเพื่อให้สถานที่แห่งนั้นเกิดความเปล่งปลั่ง ดูงดงาม อย่างเช่นหน้าพระประธานหรือบริเวณพระพุทธรูป ก็ควรจะเปิดไฟเปิดบูชาให้เกิดความสว่าง ถ้าหากเราไม่บูชาพระด้วยแสงไฟ สถานที่ตรงนั้นมืด เมื่อเกิดความมืดก็ดูอื่มครึม จิตใจหดหู่ แต่ถ้าหากเราเปิดแสงไฟไว้ก็จะทำให้องค์พระโดดเด่นดูงดงาม เป็นการบูชาอย่างหนึ่ง

เปิดไฟส่องพระ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเปล่งปลั่ง เทวดาสิ่งศักด์สิทธิ์ชอบ หากมืดครื้ม ผีสางชอบ รกรุงรัง ผีชอบ แต่เทวดาไม่ชอบ

จุดธูปเทียนบูชาแล้ว ก็ให้ใช้ประโยชน์จากการจุด หากจุดแล้วทิ้งไว้ อาจจะเกิดอันตรายได้ ทำอย่างนางฟ้าให้จุดประทีปในเวลาที่เหมาะสม แล้วจะได้บุญ หากจุดทิ้งจุดขว้าง ระวังอันตรายจากประทีปจะเกิดขึ้นแทน ไม่ได้บุญแต่บาปเกิดแทน

ทำอะไรด้วยปัญญาแล้ว ผลดีงามจะเกิดแรงมาก ดูอย่างนางฟ้า ทำด้วยปัญญาทำด้วยความเข้าใจ จึงเป็นนางฟ้าที่มีแสงเรืองรองออกจากตัวนางทั่วตัว เปล่งประกายเหนือเทวดาอื่นๆ

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=26&siri=9

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar