Buddhadhamma Tepitaka Pannadayakathera Apadan_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Pannadayakathera Apadan_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Pannadayakathera Apadan_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Pannadayakathera Apadan_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปัณณทายกเถราปทาน

พระปัณณทายกเถระ เคยถวายใบไม้เป็นทาน

ในกัปป์ที่ ๙๔ สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ (องค์ที่ ๑๐ นับจากพระพุทธเจ้าของเรา) ท่านพระปัณณทายกเถระ ออกบวชเป็นฤาษี บำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานต์ มีใบไม้เป็นอาหาร

เช้าวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จไปหาท่าน ทันที ที่เห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น ท่านก็เลื่อมใสมาก จึงได้ถวายใบไม้สำหรับเป็นอาหารนั้นแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตน ด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่ง และเป็นความเลื่อมใสที่ไม่เคยจางหายไปเลย

ด้วยผลแห่งทานนั้น และด้วยการบำเพ็ญตบะ อีกทั้งด้วยศีลของท่าน หลังจากสิ้นชีพแล้ว ท่านไปเกิดเป็นเทวดากับมนุษย์เท่านั้น และพลังแห่งบุญนั้นเอง ส่งผลให้ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ที่มีอานุภาพมากในกัปป์ที่ ๒๗ จากกัปป์นี้ไป

ในชาติสุดท้ายนี้ ท่านออกบวช แล้วบรรลุพระอรหัต เป็นพระอรหันต์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญ ๖

อธิบายธรรม

เวลาจะทำบุญแต่ละครั้ง เราต้องน้อมใจให้อิ่มในบุญให้มาก เมื่อจิตเป็นบุญแล้ว ถวายสิ่งของให้เป็นทานนั้น ก็จะมีพลังบุญมาก มากจนนับประมาณไม่ได้เลย ไม่ว่าสิ่งที่ถวายนั้นจะเป็นอะไรที่เป็นบุญได้ แม้เพียงใบไม้ที่กินเป็นอาหารได้ ก็กลายเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน อย่างที่ท่านพระปัณณทายกเถระเคยถวายในอดีตชาติ ด้วยผลแห่งการถวายใบไม้นี้เอง ท่านไม่เคยเกิดในอบายภูมิเลย และผลแห่งการถวายใบไม้นี้ เป็นพลังให้ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ด้วย

ฝึกจิตให้เป็นกุศลโสมนัส มีปัญญาในการทำบุญ จะเป็นพลังให้เราได้บุญมาก ที่ได้บุญมาก เพราะจิตของเราปลื้มใจในบุญ เข้าใจในบุญ มีปัญญาในการทำบุญ คือเรามีอะไรทำบุญ ก็ทำด้วยสิ่งนั้น แม้เพียงถวายใบไม้ด้วยจิตที่ถูกต้อง ก็ส่งผลให้ไม่ไปเกิดในทุคติภูมิเลย อีกทั้งส่งผลให้เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิ ที่มีพลังอำนาจเหนือกษัตริย์ใดๆ

จงสร้างปริมาณแห่งความเลื่อมใสศรัทธาในจิตให้มาก อย่าไปหลงปริมาณวัตถุที่ถวาย

หากเราหลง ไปปลื้มวัตถุสิ่งของที่ถวาย อาจจะทำให้เกิดความประมาทมัวเมาในบุญ เช่นหากได้ถวายสิ่งของเยอะก็ปลื้มใจ ได้หน้า หากถวายน้อย ใจก็ห่อเหี่ยว น้อยใจตัวเองที่ไม่สามารถถวายเยอะๆ คิดว่ามีสิ่งของน้อย บุญก็ต้องน้อยตามไปด้วย หรือหากถวายน้อย ก็กลัวคนอื่นว่าเอา

เมื่อเราฝึกจิตให้เป็นบุญด้วยปัญญาที่ปลื้มใจอิ่มใจแล้ว เราจะมีความสุขตลอด ไม่ว่าเราจะได้ทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของมากหรือน้อยก็ตาม และวัตถุสิ่งของที่ทำบุญนั้นก็จะกลายเป็นตัวให้เราได้อิ่มบุญ ปลื้มบุญอย่างถูกต้อง

หากหลงบุญ ไปที่วัตถุ โลภจิตก็จะเกิดแทน ความทุกข์ในบุญก็จะเกิดขึ้น สังคมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในบุญที่เป็นวัตถุมากเกิน เราจึงไม่ได้รับความสุขอันเกิดจากบุญอย่างแท้จริง และเรามักเป็นคนหนึ่งที่ก่อปัญหาให้แก่สังคม สังคมไทยเป็นสังคมที่บริจาคทำบุญมากเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ทำไมสังคมไทย จึงเป็นสังคมมีปัญหาเยอะ ปัญหาการฆ่ากัน การทำร้ายกันที่แปลก ประหลาดกว่าประเทศอื่นๆ เช่นเพียงแค่มองหน้ากัน ก็ฆ่ากันได้โดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันมาก่อน ปัญหาการเอาเปรียบกันมีทุกหย่อมหญ้า

ระบบจิตที่ไม่ถูกต้อง มันส่งผลให้ไปติดขัดทุกระบบของสังคม

หากเราปรับจิตให้เป็นกุศลโสมนัส มีปัญญาในการทำบุญ เราจะอิ่มบุญเสมอ และเราจะไม่คอยให้บุญมาหา เราจะเป็นคนที่คิดและทำบุญอยู่เสมอเรื่อยๆ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำ ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมง แต่ละนาที เราจะปรับให้เป็นบุญตลอด เราจะมีความสุขเรื่อยๆ แม้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้น เมื่อตั้งสติได้ อารมณ์ที่ไม่ถูกใจนั้นก็จะกลายเป็นเหยื่อของปัญญาทันที แม้ล้มลุกคลุกคลานที่ต้องต่อสู้กับกิเลส แพ้กิเลสบ้าง ชนะกิเลสบ้าง ก็นับว่าประเสริฐกว่า แทนที่จะปล่อยให้กิเลสเป็นฝ่ายเกิดอย่างเดียว

ขอกุศลโสมนัสปัญญา จงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยเถิด

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=32&siri=260

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar