Buddhadhamma Tepitaka Pesisutta Peta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Pesisutta Peta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Pesisutta Peta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Pesisutta Peta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง เปสิสูตร

เปรตก้อนเนื้อ (ไม่มีกระดูก ลอยอยู่กลางอากาศ)

ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน ในเมืองราชคฤห์ ส่วนพระมหาโมคคัลลานเถระกับพระลักขณ-เถระอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ

เช้าวันหนึ่ง ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระชวนท่านพระลักขณเถระ ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ขณะลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ท่านพระมหาโมคคัล-ลานเถระเห็นชิ้นเนื้อ ชิ้นหนึ่ง แปลกประหลาด ลอยอยู่กลางอากาศ พวกแร้ง กา เหยี่ยว ก็เยื้อแย่งจิกชิ้นเนื้อนั้น แต่เนื้อนั้น กลับร้องครวญคราง โหยหวนอย่างทุกข์ทรมาน ท่านจึงแย้ม นิดๆ

ท่านพระลักขณเถระ สงสัย แล้วถามว่า ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ แย้มทำไม แต่ท่านพระเถระไม่ตอบตรงนั้น ขอให้ไปถามตอนไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า

หลังจากกลับบิณฑบาตและฉันเสร็จแล้ว พระเถระทั้งสองก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ วัดเวฬุวัน ท่านพระลักขณเถระ จึงได้ถามท่านพระมหาโมค-คัลลานเถระอีก ถึงเหตุที่ท่านแย้มเมื่อเช้านี้

พระมหาโมคคัลลานเถระจึงเล่าเรื่องเปรต ก้อนเนื้อนั้นให้ท่านฟัง ขณะนั้น พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนก็นั่งฟังด้วย

พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสรับรองว่า เป็นความจริง แล้วทรงสำทับอีกว่า พระองค์ก็เคยเห็นเปรตนั้น แต่ไม่บอกใครๆ เพราะหากอยู่ๆ ก็เอ่ยบอกเลย คนที่ไม่ศรัทธาพระองค์ ก็ไม่เชื่อ เมื่อไม่เชื่อ ก็จะไม่เกรงกลัวต่อบาป อาจกล่าวตำหนิพระองค์ได้ แล้วก็ทำบาปเหมือนเปรตนั้น

เมื่อ พระพุทธองค์ มีพระมหาโมคคัล-ลานเถระเป็นพยานแล้ว จึงตรัสเรื่องนั้นอีก และทรงเห็นกรรมของเปรตนั้นว่า ครั้งสมัยเป็นมนุษย์ เปรตนั้น เป็นคนชอบฆ่าโค แล้วแล่เนื้อเป็นชิ้นๆ ตากแดดให้แห้ง ทำเป็นอาหารกินเป็นประจำ เขาทำอย่างนี้ จนสิ้นอายุขัย ก่อนตาย ชิ้นเนื้อนั้น เป็นนิมิตเกิดขึ้นในใจเขา จึงกระวนกระวายใจในบาปที่ตนทำ แล้วก็ตายไปพร้อมกับจิตที่ขุ่นมัวนั้น เกิดในนรกอยู่นานแสนนาน

ด้วยเศษกรรมนั้น ที่ไฟนรกเผาไม่หมด เหลือมาให้เกิดเป็นเปรต เมื่อก่อนเคยแล่เนื้ออย่างไร ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้น ถูกสัตว์กินเนื้อเยื้อแย่งกันกลางอากาศ เจ็บปวดทรมานจนบัดนี้ เมื่อพ้นจากภพเปรต เขาต้องเกิดเป็นคนที่เจ็บป่วยบ่อย ไม่แข็งแรง

ชีวิตของเราทั้งหมดเดินไปข้างหน้าด้วยพลังจิตเท่านั้น เราสุข ทุกข์ เฉยๆ ก็เพราะจิตเท่านั้น สุขทุกข์เฉยๆนั้นเองคือพลังงานของจิต และจิตทำอย่างไรแต่ละวินาที การกระทำนั้นคือการสะสมพลังงานของจิตดวงนั้น สะสมเพื่อเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้เป็นอย่างที่จิตนั้นสะสม

อ้างอิง

อ่านเรื่องย่อ

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=6776

อ่านเรื่องเต็ม เนื้อเรื่องคล้ายกันมาก

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=16&siri=196

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar