Buddhadhamma Tepitaka Samayasutta 7_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Samayasutta 7_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Samayasutta 7_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Samayasutta 7_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สมยสูตรที่ ๗

เทวดาก็อยากเห็นพระอรหันต์

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามพระญาติทั้งหลายไม่ให้ทำสงครามกันเพราะน้ำแล้ว ทรงแสดงพระธรรมมาเทศนาให้พระญาติทั้งหลายเหล่านั้นฟัง เมื่อพระญาติทั้งหลายฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใส หยุดทำสงครามต่อกัน

พระญาติทั้งหลายก็คิดว่า พวกเรารอดชีวิตได้เพราะพระผู้มีพระเจ้า ไม่อย่างนั้น พวกเราต้องหลั่งเลือดกันเป็นแม่น้ำแน่นอน

หากพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงครองราชย์สมบัติ ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ กษัตริย์ทั่วทั้งหมดก็จะเป็นบริวารของพระองค์ บัดนี้ พระองค์ได้สละราชสมบัติทั้งหลายเหล่านั้น บวชเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงกระนั้นก็ขอให้พระองค์งดงามอย่างยิ่ง ให้มีพระภิกษุที่เป็นกษัตริย์แวดล้อมเป็นบริวารเสด็จเที่ยวไปเถิด

จึงได้ให้ถวายพระราชกุมารฝ่ายละ ๒๕๐ รวมเป็น ๕๐๐ พระองค์ บวชเป็นพระภิกษุเพื่อเสด็จตามพระผู้มีพระภาคเจ้า พระกุมารเหล่านั้นไม่เต็มใจที่จะบวช แต่บวชด้วยความเกรงใจ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นพระภิกษุเหล่านั้นไม่เต็มใจบวชไม่อยากอยู่เป็นพระภิกษุ อีกทั้งคิดถึงครอบครัวมาก พระองค์ก็เลยพาภิกษุเหล่านั้นไปเปลี่ยนบรรยากาศ ด้วยการพาไปดูสิ่งสวยงาม ที่ป่าหิมพานต์

ความงามของธรรมชาติทำให้พระภิกษุเหล่านั้นลืมเรื่องราวเรื่องอันเป็นทุกข์ต่างๆเพลิดเพลินกับความสวยงาม

พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงแสดงพระธรรมมาเทศนาให้ฟังในขณะที่พระใหม่เหล่านั้นกำลังมีจิตผ่องใสเบาสบาย ฟังพระธรรมเทศนาไป เพลินไปก็บรรลุโสดาบัน พร้อมทั้งฌานอภิญญา

เมื่อพระภิกษุใหม่เหล่านั้น บรรลุโสดาบันแล้ว พระองค์ก็พาภิกษุเหล่านั้น เหาะมาทางอากาศ ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันอีกครั้งหนึ่ง แคว้นสักกะ

พระองค์ให้พระภิกษุใหม่เหล่านั้นเรียนพระกรรมฐาน เสร็จแล้วพระเหล่านั้น ต่างก็แยกกันไปปฏิบัติ ผ่านไปไม่นานนัก ก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด

อานุภาพของพระราชกุมารเอานั้นยิ่งใหญ่นัก ทำให้เทวดาทั้งหลายต่างก็รู้ว่าตอนนี้มีพระอรหันต์ที่เป็นเหล่าหน่อกษัตริย์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้ง ๕๐๐ รูป

ต่างก็อยากมากราบไหว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วก็ได้กราบไหว้พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ด้วย

เทวดาทั้งหลายชวนกันไปชวนกันมาปรากฏว่ามีเทวดาทั้ง ๑๐,๐๐๐ จักรวาลมาประชุมกัน เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบไหว้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย

ในบรรดาเทวดาเหล่านั้น มีเทวดา ๔ องค์ซึ่งเป็นพรหมชั้นสุทธาวาส คือเป็นบุคคลที่บรรลุอนาคามีพร้อมทั้งฌาน ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์คือเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสนี้ เทวดาเหล่านั้นจะต้องบรรลุอรหันต์แน่นอน

เทวดาทั้ง ๔ องค์นั้น มากล่าวคุณธรรมอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้น ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เทวดาองค์หนึ่ง ครั้นยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคว่า

การประชุมใหญ่ในป่าใหญ่ มีพวกเทวดามาประชุมกันแล้ว พวกข้าพระองค์มาสู่ที่ชุมนุมอันเป็นธรรมนี้ เพื่อจะเยี่ยมหมู่พระผู้ที่ใครๆ ให้แพ้ไม่ได้ ฯ

ในลำดับนั้นแล เทวดาองค์อื่นอีก ได้กล่าวคาถานี้ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคว่า

ภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้น ตั้งจิตมั่นแล้ว ได้ทำจิตของตนให้ตรงแล้ว ภิกษุทั้งปวงนั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)ทั้งหลาย ดุจดังว่านายสารถีถือบังเหียน(คุมวัว) ฉะนั้น ฯ

ในลำดับนั้นแล เทวดาองค์อื่นอีก ได้กล่าวคาถานี้ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคว่า

ภิกษุทั้งหลายนั้นตัดกิเลสดังตะปูเสียแล้ว ตัดกิเลสดังว่าลิ่มสลักเสียแล้ว ถอนกิเลสดังว่าเสาเขื่อนเสียแล้ว มิได้มีความหวั่นไหว เป็นผู้หมดจดปราศจากมลทิน อันพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุทรงฝึกดีแล้ว เป็นหมู่นาคหนุ่มประพฤติอยู่ ฯ

ในลำดับนั้นแล เทวดาองค์อื่นอีก ได้กล่าวคาถานี้ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคว่า

ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายภูมิ ละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักยังหมู่เทวดาให้บริบูรณ์ ฯ

การมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง เราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว แล้วหลีกชั่ว บำเพ็ญความดี ต้องปิดประตูอบายภูมิแน่นอน อีกทั้งยังทำให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีกด้วย

หากเป็นพุทธศาสนิกชน แต่ยังไม่ละชั่ว มั่วแต่เรื่องที่เป็นทุกข์ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ก็หนีอบายภูมิไม่พ้น

เพียงได้ชมดอกไม้งาม หรือสวนดอกไม้สวนป่าไม้ที่แต่งอย่างงาม เรายังมีความสุขลืมทุกข์ แล้วเราได้กราบไหว้พระพุทธเจ้า กราบไหว้พระอรหันต์ ซึ่งงดงาม สง่างาม กิริยามารยาทที่งาม อัธยาศัยอันงามของท่าน คิดดูเถิดว่าจะมีความแค่ไหน

หรือเพียงได้กราบไหว้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อัธยาศัยงาม เราก็มีความสุขมาก หรือแม้แต่เราได้อยู่ใกล้คนดี จะมีความสุขมาก

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=752&Z=788

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar