Buddhadhamma Tepitaka Sangasamaggi_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Sangasamaggi_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Sangasamaggi_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Sangasamaggi_mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง โมทสูตร หรือสังฆสามัคคีสูตร

ความสามัคคีมีธรรมเป็นสุขทั้งปัจจุบันและโลกสวรรค์

ความสุขที่ประเสริฐ สงบและเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง คือความสามัคคี ความสุขส่วนตัว หากไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากธรรมะแล้ว สุขนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสังคมก็ได้ เพราะมีคนมากมายเห็นแก่ตัว แสวงหาแต่สุขส่วนตัว คนอื่นจะเดือดร้อนก็ไม่สนใจ ธรรมชาติก็ถูกทำลายก็ไม่สนใจ ยิ่งหากคนเห็นแก่ตัวมารวมกันมากๆ ความเดือดร้อนก็จะแผ่ขยายเป็นวงกว้าง การสร้างความเดือดร้อนก็มีปริมาณมากไปด้วย

ส่วนความสามัคคีมีธรรมะนั้น เป็นการเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อสุขส่วนรวม สุขส่วนตนยอมสละบ้าง ยอมเสียเปรียบ้างเพื่อสร้างสุขให้แก่สังคม ความสุขของสังคม ความสุขส่วนรวมจะเกิดขึ้นได้ ทุกคนต้องกล้าเสียสละสุขส่วนตน กล้าเสียสละประโยชน์ส่วนตนได้ การเสียสละอย่างนี้ คือความกล้าทำลายกิเลสนั้นเอง เมื่อความเห็นแก่ตัวถูกทำลาย การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เกิดขึ้นแทน ความสามัคคีก็เกิด ความสุข ความปลอดภัยของสังคมก็เกิด มิใช่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่มีความสุข แม้เทวดาก็มีความสุขไปด้วย

อุปสรรคที่ทำให้เกิดความสามัคคีไม่ได้ ดังนี้

๑. การบาดหมางกัน

๒. การข่มเหงกัน รังแกัน

๓. การด่ากัน

๔. การขับไล่กัน

๕. การไม่มีธรรมะคือการมีอคติต่อกัน เมื่ออคติแล้วก็จะไม่มีความยุติธรรม เมื่อความยุติธรรมเสียเท่ากับเสียทุกอย่าง

ถึงเราจะเรียกร้องความสามัคคีให้เกิดแก่สังคม แต่หากเรายังเป็นอยู่ ยังทำอยู่ด้วยธรรม ๕ ประการดังกล่าว มันก็เป็นเพียงแค่การเรียกร้องเพื่อให้ตนดูดีเท่านั้น แต่การกระทำย้ำอยู่แต่การสร้างความแตกแยก ความสามัคคีก็ไม่เกิดขึ้น

สุข สะใจที่ได้กระทำฝ่ายที่ตนไม่ชอบให้ย่อยยับด้วยวิธีการ ๕ ประการ ข้างต้น มันเป็นความสุขของเหล่าอสูรกาย เพราะนอนก็ไม่ค่อยจะเต็มอิ่ม ตื่นก็ระแวง เครียดที่ต้องหาวิธีป้องกันตนเองและพวกพ้อง คอยโกหกตนเองอยู่เรื่อยๆ แล้วก็พยายามโน้มน้าวคนอื่นให้คิดเหมือนตน คิดและทำให้อื่นย่อยยับหรือเสียเปรียบเท่านั้น จึงจะเกิดความสามัคคี ยิ่งทำก็ยิ่งห่างไกลความสามัคคี

ความสามัคคีจะเกิดได้ ต้อง

๑. การไม่บาดหมางกัน

๒. การไม่ข่มเหงกัน

๓. การไม่ด่ากัน

๔. การไม่ขับไล่กัน

๕. การมีธรรมะคือการไม่มีอคติต่อกัน ความยุติธรรมก็จะเกิด ความยุติธรรมมีเท่ากับมีความปลอดภัยทุกอย่าง

ความสามัคคี เป็นรสแห่งความสงบ สามีภรรยาสามัคคีกันก็มีความสุข ครอบครัวสามัคคีกันก็มีความสุข เพื่อนร่วมงานสามัคคีกันก็มีความสุข ห้างร้าน กิจการ คนทำงานสามัคคีกันก็มีความสุข องค์กรต่างๆ คนในองค์กรนั้นสามัคคีกันก็มีความสุข

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรุปอีกว่า

ความสามัคคี(ความพร้อมเพียง)ของหมู่คณะทำให้เกิดความสุข การสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ทำให้เกิดความสุข ผู้ที่ยินดีในความสามัคคี ประพฤติธรรมย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ (คือย่อมหมดกิเลส) คนที่ร่วมกันสร้างความสามัคคีย่อมเกิดบนสวรรค์

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=4695

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar