Buddhadhamma Tepitaka Sangsaramocika peta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Sangsaramocika peta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Sangsaramocika peta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Sangsaramocika peta_mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de  /   Foto 2016

ทบทวนธรรม

ขอผัดการบรรยายเรื่องสมาธิออกไปก่อน เชิญทบทวนธรรม จะได้จำได้ดียิ่งขึ้น

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สังสารโมจกเปติวัตถุ

นางเปรตสังสารโมจิกา

ชีวิตที่เคยชั่ว ก็มักชั่วซ้ำซาก นางเคยเกิดเป็นเปรตมาก่อนแล้ว ๕๐๐ ปี เพิ่งพ้นจากเปตรสดๆร้อนๆ ก็มาเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิอีก พ่อแม่พี่น้องก็เป็นมิจฉาทิฏฐิกันหมด

พระสารีบุตร เป็นมหาเถระที่สมบูรณ์แบบเหลือเกิน น้ำใจของท่านมากมายไม่มีประมาณ มองเห็นอดีตของนางเห็นอนาคตของนางที่จะต้องไปนรกอีก ท่านก็เลยพูดกับเด็กๆเพื่อนของนางเป็นทำนองชวนให้นางไหว้พระด้วย

พวกเด็กก็ช่วยกันจับลากนางมาไหว้พระสารีบุตรเถระและพระสงฆ์ทั้งหลาย กรรมที่ไหว้ด้วยความจำใจ ช่วยนางไหว้ไม่ให้ตกนรก

นางเกิดเป็นเปรตที่น่าเกลียดเหลือเกิน แต่ก็ยังดีกว่าตกนรก นางมาขอความช่วยเหลือจากพระสารีบุตร ขอให้ทำบุญให้นางด้วย

พระสารีบุตร ถวายข้าวปั้นหนึ่ง น้ำถ้วยหนึ่ง ผ้าผืนเล็กๆเท่าฝ่ามือแก่พระภิกษุในคณะของท่าน แล้วอุทิศบุญให้นาง

นางที่คอยอยู่แล้ว พอพระเถระอุทิศบุญ ก็รีบอนุโมทนาเอา ผลบุญที่พระเถระทำอุทิศให้นางเปรตนั้น ยิ่งใหญ่เหลือเกิน ดังปรากฎแล้วนั้น

นางไปเกิดเป็นนางฟ้าทันที จากเปรตที่น่าเกลียด กลายเป็นนางฟ้าที่งามยิ่ง หากมองในโลกมนุษย์เรา เห็นๆกันในชาติเดียว เช่น พวกหนอนกินใบไม้ แปลงกายเป็นผีเสื้องามนัก ส่วนหนอนกินซากเหม็นเน่าแปลกายเป็นแมลงวัน น่าเกลียดต่อไปอีก ยังทำตัวน่าเกลียดอีก

ชีวิตนี้ เราก็จะทำอะไรเลี้ยงชีวิต เป็นเรื่องของเรา แต่กรรมที่เกิดจากการกระทำนั้นให้ผลเท่ากัน คนจนคนรวยทำกรรมชั่ว ก็ได้ผลเหมือนกัน กรรมไม่แบ่งแยกคนจนทำบาปแล้วกรรมจะผ่อนให้เบาก็หาไม่ ฆ่าตั๊กแตนเป็นอาชีพก็เกิดเป็นเปรต

บุญสำคัญที่สุด สะสมให้มากที่สุด พระสารีบุตรท่านทำนิดหน่อยอุทิศให้เปรต ยังมีอานิสงส์มากมาย หากเราทำบ่อยๆทำประจำ อานิสงส์ต้องมากมายแน่นอน ทำบุญให้ตนเองดีกว่า ตายแล้วไม่ต้องคอยบุญจากใคร

http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=26&siri=98

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar