Buddhadhamma Tepitaka Sappurisa another sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Sappurisa another sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Sappurisa another sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Sappurisa another sutta_mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สัปปุริสสูตร

คนที่แม้เทวดาก็รัก ……

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de  /    Foto Visakha Buscha 15.05.2011

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สัปปุริสสูตร

คนที่แม้เทวดาก็รัก

สัปบุรุษ คือคนดีมาก เกิดในตระกูลใดก็ตาม ย่อมเกิดมาประโยชน์แก่คนหมู่มาก สัปบุรุษประพฤติตน ดังนี้

สัปบุรุษ คนดีนี้ มีทรัพย์แล้ว บำเพ็ญประโยชน์ อนุเคราะห์ เกื้อกูลแก่ปวงชนทั้งหลาย คือแก่

มารดาบิดา แก่บุตรภรรยา (สามี) แก่ลูกน้อง แก่คนทำงานในบ้านตน ในบริษัทตน ในกิจของตน และแก่มิตรสหาย แก่สมณพราหมณ์ เหมือนฝนที่ตกลงยังพื้นแผ่นดินทำให้ข้าวกล้างอกงามแล้วผลิตผลออกมามากมาย

คนดีมากนั้น เมื่อมีทรัพย์ ก็ใช้ทรัพย์บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เป็นพหูสูต หาความรู้อยู่เสมอ มีศีลและมารยาทงดงาม มีวาจาสัจ ละอายบาป ประพฤติธรรมตลอด เป็นเหมือนแท่งทองชมพูนุช งดงาม ชื่อเสียงที่ดีงามก็ขจรขจายไปทั่วสารทิศ คนอย่างนี้แหละเทวดาและพรหมทั้งหลายรักและตามคุ้มครองรักษา

คนที่มีทรัพย์มากมาย มีความรู้มากมาย จบการศึกษาสูง ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ สามารถมีชีวิตสวยหรูในสังคม หากไม่ทำประโยชน์แก่สังคม ความสำเร็จของผู้นั้นมีค่าน้อยมาก ต่อหน้าคนทำทีเป็นให้เกียรติ นับถือ แต่ลับหลัง ไม่ใช่

ถึงแม้คนดี มีศีล มีความรู้มาก แต่ไม่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ความดีของผู้นั้นก็มีค่าน้อย เพราะมีค่าเฉพาะตน แต่ไร้ค่ามากสำหรับผู้อื่น

คนดีจริง ต้องดีทั้งตัวเอง แล้วใช้ความดีของตัวเองนั้นแผ่ไปให้ถึงผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นมีความสุข

คนดีจริงนั้น แม้มีศีลแล้ว พระพุทธองค์ยังทรงเน้นที่วาจาอีก บางคนทำดีหลายอย่าง แม้แก่สังคมก็ทำมาก แต่วาจาเขาแย่มาก คนมีวาจาไม่ดีเพราะเขาไม่มีหิริ ไร้ความละอาย จึงทำบาปทางวาจาประจำสม่ำเสมอ วาจาไม่ดีนี้ ทำลายความดีที่เราทำให้มีค่าน้อยไปเลย แม้ผู้นั้นทำประโยชน์ แต่คนดีจริงๆก็หนีห่างออกไป เพราะทำบาปทางวาจาเป็นประจำนั่นเอง เขาจึงชินชาไม่รู้สึกว่าตนทำผิดอะไร เพราะคิดว่าตนเอง เป็นหัวหน้า ตัวเองใหญ่ ตัวเองถูก ตัวเองเป็นคนดี จึงใช้วาจาตะคอกใส่ผู้อื่น สั่งผู้อื่นแบบไร้มารยาท หรือประชดประชันใส่ผู้อื่น

ผลกรรมของผู้มีวาจาเป็นบาปดังกล่าว ปัจจุบันคนดีหนีห่าง ตายไปแล้วเกิดใหม่ จะเกิดเป็นคนชั้นต่ำแต่มีทรัพย์มาก เพราะเคยตะคอกใส่ผู้อื่น เขาจะเป็นคนไม่มีเกียรติและจะไปเกิดในสังคมที่ใช้วาจาหยาบคาย เพราะเขาชอบใช้คำสั่งต่อผู้อื่นแบบไร้มารยาท ไม่รู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่รู้จักพระสงฆ์องค์เจ้า เขาจึงเกิดเป็นคนชั้นต่ำ แต่เพราะเขาทำบุญนั้นเอง จึงมีทรัพย์

หิริ ความละอายบาป จึงสำคัญมาก หากไม่ละอายแล้ว ทำอะไรก็ได้

คนดีที่สมบูรณ์ที่พระพุทธองค์ตรัสนี้ แม้ปัจจุบันคนก็รัก อย่าว่าแต่มนุษย์เลยที่รักคนดีอย่างนี้ แม้เทวดาพรหมก็รักผู้นั้น

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=1055

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar