Buddhadhamma Tepitaka Sedakasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Sedakasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Sedakasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Sedakasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง เสทกสูตร

รักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่น รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตน……………

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง เสทกสูตร

รักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่น รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตน

พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงคนแสดงกายกรรมที่ต่างก็ระวังตัวเอง คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็เท่ากับระวังผู้อื่นไปด้วย

ธรรมะเป็นเช่นนั้น เมื่อมีสติอยู่กับตัวเอง ฝึกตัวเองอยู่เสมอ ด้วยการใช้สติตามดูกายตน ตามดูความรู้สึกที่เป็นสุข ทุกข์ เฉยๆ ตามดูความคิดของจิต ตามดูสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นอนิจจัง เปลี่ยนแปลงเสมอ เป็นทุกข์แปรสภาพอยู่เสมอ เป็นอนัตตา ไม่คงรูป ไม่คงอยู่อย่างนั้นแน่นอน

คนมีสติอยู่กับตน กลายเป็นคนที่งามอย่างยิ่ง เพราะเขาไม่แสดงอาการที่น่ารังเกียจตามตัณหา ตามความโกรธ ตามความโง่งมงาย คำว่าโง่ คือทำแต่เรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหาเกิดทุกข์ เดือดร้อนทั้งแก่ตนและแก่สังคม

คนมีสติจึงงาม เมื่อฝึกตนมากยิ่งขึ้นด้วยการมีสติ ก็จะกลายเป็นอริยบุคคล เป็นคนชั้นประเสริฐ ใครได้คบก็มีความสุขตามไปด้วย ไม่ผวา ไม่อีดอัดใจ คนมีสติดี ท่านจะให้แต่จิตที่ดีงามพูดคุยกับผู้อื่น ท่านจะให้แต่สิ่งดีงามแก่ผู้อื่น ท่านจะให้อย่างเดียว ได้ทำบุญกับท่านที่ฝึกตัวเองดีอย่างนี้ แม้เล็กน้อยแต่เราก็ปลื้มใจ ท่านเองก็เป็นเหมือนนาที่ดินดี ปลูกอะไรก็งาม

การรักษาตัวเองอย่างนี้ จึงเท่ากับว่ารักษาผู้อื่นด้วย เพราะคนอื่นมีความสุข คนอื่นได้ประโยชน์จากเรา คนอื่นปลอดภัย ไม่ถูกเบียดเบียนด้วยชีวิต ด้วยทรัพย์ ด้วยการบีบคั้นจิตใจ และธรรมชาติก็งดงาม

ผู้รักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่ารักษาตัวเองโดยตรงนั่นเอง เช่น การอดทน ไม่โกรธคนที่ทำให้โกรธ การไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ไม่เอาเปรียบใคร การบริจาคทาน การช่วยเหลือสังคม การอ่อนน้อมถ่อมตัว การพูดไพเราะ การมีเมตตา การมีกรุณา การชื่นชมความดีของผู้อื่น เป็นต้น เป็นการทำให้ผู้อื่น ทำกับผู้อื่นด้วยความดี คนอื่นมีความสุขจากการทำดีของเรา ได้สิ่งดีงามจากเรา จากการเป็นคนดีของเรา นี้เป็นการรักษาผู้อื่น ซึ่งเกิดจากจิตที่ดีงามของเรา การทำดีกับผู้อื่นก็เป็นการทำความดีให้แก่ตนเองนั่นเอง

การทำตัวเองให้เป็นคนดี และดีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นอริยบุคคล เป็นการรักษาตัวเองอย่างดีอย่างประเสริฐ การที่เราเป็นคนดีนี้เอง เราจึงมีเมตตา กรุณา ต่อผู้อื่น เราจึงอยากสะสมความดียิ่งขี้นไปเรื่อยๆ ด้วยการบริจาคทานบ้าง ด้วยการพูดแต่สิ่งที่ดีบ้าง ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งๆขึ้น เพราะเราเป็นคนดี เราจึงทำดีอย่างไม่มีเงื่อนไขกับอะไรกับใคร

เพียงแค่ได้เห็นคนดีทำสิ่งดีงาม เราก็พลอยปลื้มใจ พลอยสุขใจแล้ว พลังดีนี้ทำให้เรามีความสุข คนที่มักอิจฉาริษยา คงไม่มีโอกาสสัมผัสสิ่งดีงามอย่างนี้ คงไม่มีโอกาสสัมผัสความสุขอย่างนี้

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=19&A=4454

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar