Buddhadhamma Tepitaka Silasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Silasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Silasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Silasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สีลสัมปันนสูตร

มีคนดีเป็นกัลยาณมิตร เราก็จะเป็นกัลยาณบุคคลตามไปด้วย

ลักษณะของคนดีที่จะช่วยให้เราเป็นคนดีตามไปด้วยเมื่อได้คบ ดังนี้

๑. ศีล มีมารยาทดีงาม

๒. สมาธิ มีจิตดีงาม

๓. ปัญญา มีปัญญารู้ตามความจริงของธรรมชาติ

๔. วิมุตติ พ้นจากกิเลสแน่นอน

๕. วิมุตติญาณทัสสนะ ข่มกิเลสได้

อธิบายธรรม หรือหลักการอื่นๆให้เข้าใจได้ง่าย อยากปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามได้ง่าย

การได้เห็นคนเช่นนี้ มีคุณประโยชน์มาก

การได้ฟังธรรมจากคนเช่นนี้ มีคุณประโยชน์มาก

การได้เข้าไปหาคนเช่นนี้ มีคุณประโยชน์มาก

การได้เข้าไปนั่งใกล้ สนทนาธรรม มีคุณประโยชน์มาก

การได้ระลึก (คำสอน)คนเช่นนี้ มีคุณประโยชน์มาก

เพราะเมื่อเราเสพ (ไปมาหาสู่บ่อยๆ) คบ เข้าใกล้สนทนา เราจะพลอยมีมารยาทงามไปด้วย(ศีล)

มีจิตใจงามตามไปด้วย (สมาธิ)

จะเป็นคนคิดอะไรตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติที่มันเป็น (ปัญญา) ไม่ใช่เชื่อทิฐิมานะ คือคิดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น แล้วก็กล่าวหาคนอื่นว่าไม่ดี

เมื่อคบคนดีเช่นนั้น กิเลสของเราจะเบาบางตามไปด้วย (วิมุตติ) เช่นปล่อยวางเป็นปล่อยวางถูกต้องตามธรรมชาติ

ถึงปล่อยวางไม่ได้ ก็ฝืนทนต่อสู้เพื่อปล่อยวาง (วิมุตติญาณทัสสนะ)

คนเช่นนี้เรียกว่า ผู้นำทางจิตวิญญาณ (ศาสดา)

เป็นผู้นำหมู่คณะ (สัตถวาหะ)

เป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลส (รณัญชหะ)

เป็นผู้ทำความมืดมัวให้จางและหายไป (ตโมนุทะ)

เป็นผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง (อาโลกกระ)

เป็นผู้ทำความเปล่งปลั่ง (โอภาสกระ)

เป็นผู้ทำความรุ่งเรือง (ปัชโชตกระ)

เป็นผู้ทำรัศมี (ปภังกระ)

เป็นผู้ทรงประทีบแสงสว่างคือปัญญา (อุกการธาระ)

เป็นผู้ประเสริฐ (อริยะ)

เป็นผู้มีจักษุ มองเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา (จักขุมันตะ)

คนฉลาด เป็นคนดี เลือกคบคนประเสริฐเช่นนี้ จะเบิกบานปราโมทย์แจ่มใส มีความสุขเพราะพยายามทำลายกิเลสตน วันหนึ่งกิเลสก็หมดได้ ไม่ต้องวนเวียนตายเกิดซ้ำซาก ไม่จบไม่สิ้น

นี้พลังของการเลือกคบคนประเสริฐ การคบคนดี ต้องประพฤติด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น คือ เสพ (ไปมาหาสู่บ่อยๆ) คบ เข้าใกล้สนทนาเรื่อยๆ เราจึงจะซึมซับความดีทั้ง ๕ ประการของคนประเสริฐนั้น

บางคนถึงอยู่ใกล้คนประเสริฐ แต่เขา ไม่เสพ ไม่คบ ไม่สนทนา เลย ความดี ๕ ประการย่อมไม่เกิดแก่ผู้นั้นแน่นอน

ส่วนคนที่ไม่มีคนดีเป็น “ไอดอล มีคนดีเป็นแบบชีวิต” มั่นใจในการกระทำของตัวเองว่าดี ถูกต้อง มักจะมีพฤติกรรมอย่างน้อย ๒ อย่าง คือ ประเภทแรก มั่นใจตัวเองสูง แต่น่ารังเกียจ ประเภทที่สอง เชื่อความชั่วง่าย ประจบประแจง เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นถนัดมาก

สภาพแวดล้อมที่โดดเด่นของคนในสังคม จะเป็นพลังดูดให้เราเขาไปหาคนประเภทนั้น พลังดูดของคนที่โดดเด่น จะดูดคนที่นิสัยเหมือนกันเข้าหากัน มันเป็นกฎของธรรมชาติ แม้ต้นไม้ใบหญ้าก็เลือกเกิดอยู่ในกลุ่มของมัน ธรรมชาติชนิดอื่นๆก็เหมือนกัน

สังเกตดูในส่วนของพระสงฆ์

พระที่ปฏิบัติเพื่อละกิเลส ก็จะมีลูกศิษย์ที่ปฏิบัติเพื่อละกิเลส

พระที่ปฏิบัติกรรมฐานเป็นแฟร์ชั่น ก็มีลูกศิษย์เป็นแฟร์ชั่น กระแสแบบแฟร์ชั่น

พระมีความคิดเป็นมิจฉาทิฐิ ก็มีลูกศิษย์เป็นมิจฉาทิฐิ

พระหมอดู ก็มีลูกศิษย์ชอบดูหมอ

พระที่มีศูนย์รวมแห่งดีอยู่ที่ตัวเองเท่านั้น ก็จะมีลูกศิษย์ที่คิดแบบนั้นเช่นกัน

ดังนั้น คนฉลาดที่เป็นคนดี จึงต้องเลือกคบคนที่ดีจริงๆ อย่างน้อยเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสคุณสมบัติคนดีไว้ ๕ ประการ และฉลาดในการแสดงธรรม (หลักการ) ฉลาดในการชวนคนปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=6610

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar