Buddhadhamma Tepitaka Sumana sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Sumana sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Sumana sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Sumana sutta_mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สุมนสูตร

คนดีให้ทานกับคนดีไม่ให้ทาน มีชีวิตต่างกัน

พระนางสุมนาราชกุมารี พระธิดาในพระเจ้าปเสนทิโกศล พร้อมกุมารี ๕๐๐ นาง ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วได้ถามว่า คนดี ๒ คน มีศรัทธา ศีล ปัญญาพอๆกัน คนหนึ่งชอบให้ทาน แต่อีกคนไม่ให้ทาน ชีวิตของ ๒ คนนี้จะแตกต่างกันอย่างไร

สรุปพอให้เข้าใจ ดังนี้

เมื่อตายแล้ว ไปเกิดเป็นเทวดา คนที่ชอบให้ทานจะเป็นเทวดาที่เหนือกว่าเทวดาที่ไม่ได้ให้ทานมาก่อน ด้วยพลังต่างๆ เช่นอายุทิพย์ ยศทิพย์เป็นต้น

เกิดเป็นคน

คนที่ชอบให้ทาน จะเกิดเป็นคนที่เหนือกว่าคนที่ไม่ได้ให้ทานมาก่อน เช่นเกิดในตระกูลที่พร้อมแล้ว ถึงไม่เกิดในตระกูลที่มีพร้อมแล้ว คนเคยให้ทานมาก่อน ทำอะไรก็เจริญ ส่วนที่ไม่ชอบให้ทาน แม้เป็นคนดีที่บากบั่นหมั่นเพียรหนักแค่ไหน ก็ไม่รวย อย่างมากก็เพียงพอประทังชีวิตให้รอดไปชาติหนึ่ง

แม้บวชเป็นบรรพชิต ก็ได้ลาภ สักการะที่แตกต่างกัน ท่านที่ชอบให้ทานมาก่อน จะมีลาภสักการะมาก ส่วนท่านที่ไม่นิยมให้ทานมาก่อน แม้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว ลาภสักการะเกิดแก่ท่านน้อย

แต่เมื่อบรรลุอรหัต การดับกิเลสเหมือนกันทุกประการ คือกิเลสดับสิ้นไม่เหลือเศษเล็กเศษน้อยเหมือนกัน พระอรหันต์มีภาวะทางจิตเหมือนกันทั้งหมด มีความสุขทางใจเท่ากัน เพราะกิเลสดับแล้ว หมดภาวะทุกข์ทั้งปวง ยังเหลือแต่กุศลจิต และจิตของพระอรหันต์ ก็ผ่องใสอยู่ตลอดเวลา

ส่วน ฌาน อภิญญา สมาบัติ และคุณวิเศษอื่นๆ นั้น แตกต่างกันตามพลังบุญที่สั่งสมไว้ บางท่านไม่มีคุณวิเศษอะไรเลย เพียงหมดกิเลสอย่างเดียวเท่านั้น

บุญนี้ สำคัญจริงๆ ประเสริฐจริงๆ คนมีบุญกับคนไม่มีบุญหรือมีบุญน้อย จะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน

สังเกตจากตัวเรา แล้วมองออกไปสู่คนอื่นๆ จากต่ำสุดไปถึงสูงสุด เราและเขา มีอวัยวะครบเหมือนกัน แต่เราก็มีชีวิตการเป็นอยู่ที่แตกต่างกันมาก หรือใกล้เคียงกัน ก็เพราะบุญกรรมที่เราเองทำไว้เป็นตัวกำหนดชีวิตให้เป็นอย่างนั้น

บางคนเป็นคนเหมือนกัน แต่เขาช่างน่าสมเพชเวทนายิ่งนัก

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=696

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar