Buddhadhamma Tepitaka Suppavasasutta ii_mixdown-1

Buddhadhamma Tepitaka Suppavasasutta ii_mixdown-1
Buddhadhamma Tepitaka Suppavasasutta ii_mixdown-1
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Suppavasasutta ii_mixdown-1

ชวนโยมเดือนพระไตรปิฎก

เรื่องสุปปวาสาสูตร

ผู้ให้โภชนาหาร จะเกิดผลต่อผู้ให้ ๔ ประการ คือ อายุยืน วรรณะ รูปร่างดีขึ้น สุขเกิด และมีกำลังขึ้น

พระนางสุปปวาสา พระธิดาในโกลิยวงค์ ได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันภัตตาหาร หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ทรงกระทำอนุโมทนากถา ว่าการให้ ภัตตาหารหรือโภชนนั้น มีนิสงค์ ๔ อย่างเกิดขึ้น คือมีอายุ มีวรรณะ มีสุข และมีกำลัง

ทายกหรือทายิกาผู้ให้โภชนาหารแก่ปฏิคาหกผู้รับทานของเรานั้น จะมีผลเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแก่คนผู้รับ คือผู้รับประทานอาหารที่เราให้นั้นดังนี้

๑. ทำให้ผู้บริโภคอาหารนั้นมีชีวิตยืนอยู่ต่อไป คือได้อายุนั่นเอง

๒. ทำให้มีผิวพรรณดีขึ้น สังเกตคนที่ไม่มีอาหารจะกิน มีหนังติดกระดูกน่ากลัวน่าเกลียดมาก คนได้กินอาหารเท่านั้น จึงจะมีรูปร่างดี

๓. เมื่อรับประทานอาหารแล้วจะมีความสุข คนที่ไม่ได้กินอาหารก็จะทุกข์ทรมาน

๔. ผู้รับประทานอาหารที่เราให้ จะมีกำลัง ทันที

บุคคลผู้ให้โภชนะหรือให้อาหารนั้น ก็จะได้อานิสงส์สี่ประการนี้แน่นอน คือจะทำให้เรามีอายุยืน มีผิวพรรณงดงาม มีความสุขและมีกำลังไปด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตของเรา ที่เราให้ทานด้วยจิตที่งดงาม

ผลของการให้นั้นจะมีพลังมากยิ่งขึ้นถ้าผู้ให้นั้น ให้ด้วยความเต็มใจ อิ่มเอิบมีความสุขเวลาให้ และสิ่งที่ให้นั้น หากจัดด้วยความประณีต ทำให้สะอาด ทำให้รสชาติดี อานิสงส์ก็จะเพิ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้น และยิ่งกว่านั้น ถ้าหากให้โภชนะหรือให้อาหารแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะพระอริยสงฆ์หรือพระอรหันต์ อานิสงส์ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย หรืออย่างน้อยให้แก่คนดีคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อานิสงส์ก็จะมีมากเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากคนที่มีจิตคิดจะให้ ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เสมอเป็นคนชอบให้ ให้คนขอทาน ไอ้สัตว์เดรัจฉาน หรือช่วยเหลือผู้อื่น ก็จะมีอนิสงค์เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นผู้ให้ ให้ด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในทานของตัวเอง ก็จะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ให้

เราควรหาความสุขจากการให้ ให้มากที่สุดเพราะเป็นการหาความสุขที่ง่ายและทำได้ทันที

เช่นเดียวกัน คนที่ให้ด้วยจิตที่สกปรก ก็จะได้สิ่งตอบแทนกลับมาแบบสกปรกเช่นกัน

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=57

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar