Buddhadhamma Tepitaka Suppiya thera mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Suppiya thera mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Suppiya thera mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Suppiya thera mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สุปปิยเถรคาถา

เคยเป็นกษัตริย์ในอดีตชาติ แต่ต้องเกิดเป็นสัปเหร่อในชาตินี้ เพราะดูถูกคน……..

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de   /  Foto Vesakh / Visakha Buscha Mai 2011

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สุปปิยเถรคาถา

เคยเป็นกษัตริย์ในอดีตชาติ แต่ต้องเกิดเป็นสัปเหร่อในชาตินี้ เพราะดูถูกคน

ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ (องค์ที่ ๑๖ นับจากพระพุทธเจ้าของเรา) ท่านเกิดในตระกูลผู้ดีตระกูลหนึ่ง ต่อมาภายหลัง เบื่อหน่ายทางโลก จึงออกบวชเป็นฤาษีในป่า ด้วยพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตตระ เสด็จไปอนุเคราะห์ฤาษีถึงในป่า

ฤาษี ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสมาก เพราะรัศมีของพระองค์เปล่งปลั่งงดงาม สว่างไสวไปทั้งป่า แล้วไปเก็บผลไม้ในป่านั้นมาถวายเป็นภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก

ด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่งนับประมาณมิได้ของท่านฤาษี ท่านจึงอิ่มเอิบในบุญนั้นอยู่เสมอ จนหมดอายุไขย สิ้นชีพจากภพชาตินั้นแล้ว ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิต สิ้นอายุไขยจากเทวดาชั้นดุสิต ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ ทำบุญแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดา กลับไปกลับอยู่อย่างนี้ ไม่เคยไปอบายภูมิเลย ด้วยพลังแห่งการถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าครั้งเดียว แต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะท่านเลื่อมใสแล้วอิ่มในบุญไม่เสื่อมคลาย

จนถึงในยุคสมัยของพระพุทธเจ้า พระนามว่ากัสสปะ คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่แล้ว ก่อนพระพุทธเจ้าของเรา ท่านเกิดเป็นกษัตริย์ ตอนหลังได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงออกผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นพระที่ทรงความรู้มาก ประกอบกับท่านเคยเป็นกษัตริย์ด้วย สูงส่งทุกด้าน ทำให้ท่านลืมตัว ใครทำอะไรไม่ทันใจก็ไม่ชอบบ้าง จึงดูถูกดูแคลน ยกตนข่มผู้อื่น

ผลกรรมชาติที่แล้ว ชาตินี้ต้องไปเกิดในตระกูลคนเฝ้าป่าช้า คนดูแลป่าช้า คือสัปเหร่อนั่นเอง ต้องอยู่กับซากศพ กลิ่นไม่ชื่นใจ เศร้าหมอง เป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติ คนดูถูกดูแคลน

กรรมนี้ ยุติธรรมเสมอ จิตที่ดูถูกผู้อื่น คือทิฎฐิมานะ (โลภจิต) เป็นอกุศลจิต มีโทสจิตเป็นตัวสนองด้วย อกุศลจิต คือจิตฝ่ายต่ำ มันจึงก่อกำเนิดตามหน้าที่ของมัน มันมีหน้าที่ต่ำทราม เคยทำต่ำๆกับผู้อื่นอย่างไร ภาวะต่ำๆนั้นถูกจิตตัวนั้นเก็บพลังงานต่ำไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนตายจากชาตินั้น มันก็แสดงภาวะต่ำๆอยู่เรื่อยๆ เพราะคิดต่ำ จึงเห็นธรรมไม่ได้ เมื่อตายจากชาตินั้น ท่านจึงมาเสวยผลกรรมของตนเหมือนที่ท่านเคยทำไว้ คือเกิดในตระกูลไม่มีเกียรติ น่ารังเกียจ คนดูถูก

แต่บุญเก่าก่อนโน้น สมัยถวายผลไม้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตตระ ยังทรงพลังอยู่ ผลักท่านให้ไปคุยธรรมะกับพระโสปากเถระ ผู้เคยเป็นสหายกัน ฟังธรรมเสร็จ สังเวชใจต่อชีวิตตนเอง จึงได้บวชเป็นพระ ไม่นานนัก ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์

หลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้ว ท่านก็พรรณนาถึงผลแห่งการทำบุญด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสครั้งเดียวนั้น เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ท่านอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย ผ่านพระพุทธเจ้ามาถึง ๑๖ พระองค์ มาพลาดชาติที่แล้วไปหน่อยหนึ่ง จึงเกิดเป็นคนชั้นต่ำเลย แต่ยังโชคดีไม่ตกนรกเกิดในอบายภูมิ ผลบุญจึงผลักให้ท่านได้บรรบุพระอรหันต์

บทเรียนที่เราควรจะได้จากท่าน คือ

ทำความดีด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เราไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้า แต่ขอให้ทำบุญด้วยใจที่สะอาด ทำเพื่อดับกิเลสเป็นเป้าหมายสูงสุด ส่วนผลบุญที่จะส่งเป็นอื่นๆ เช่นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ราชามหากษัรติย์ ต้องเกิดอยู่แล้วโดยธรรมชาติ แต่เรากำหนดเป้าหมายให้บุญส่งผลเป็นอย่างนั้นด้วย เราจะไม่หลงเสวยแค่ผลบุญ เราจะอาศัยบุญนั้นเพื่อบรรลุพระอรหันต์ด้วย

ระวัง ความสำเร็จ จะทำลายตัวเอง

เช่น ทำบุญมากแล้วอวดอ้าง อวดเบ่ง ไม่มีชื่อก็โกรธ ไม่ได้ประกาศชื่อก็เสียใจ อย่างนี้เรียกว่า ทาสบุญ คือเป็นบุญที่เป็นทาส

รู้ธรรมะแล้ว ต้องเอาธรรมะทำลายกิเลส หากเอาธรรมะที่รู้ไปเบ่ง ไปคุยโม้โอ้อวดรู้ใส่ผู้อื่น อย่างนี้ เป็นทาสธรรมะ

มีความรู้ ก็เอาความรู้เบ่งใส่ผู้อื่น เอาจุดเด่นของตน ขององค์กร ของสถาบันตนไปเบ่งทับผู้อื่น

มีตำแหน่งก็เอาตำแหน่งเบ่ง มียศก็เอายศเบ่ง มีเงินก็เอาเงินเบ่ง มีอำนาจก็เอาอำนาจเบ่ง

อย่างที่กล่าวมานี้ ทำตัวเองให้ต่ำทั้งนั้น ถึงยังไม่ตาย คนก็เกลียดแล้ว ตายไปก็มาเกิดในตระกูลต่ำหรือในครอบครัวที่ต่ำ ไร้เกียรติศักดิ์

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=169

 

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar