Buddhadhamma Tepitaka Suppurisasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Suppurisasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Suppurisasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Suppurisasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สัปปุริสสูตร ข้อที่ ๑๗๘,๑๗๙

คนไม่ดีมักหลงตนเองเสมอ

ขอยกพระไตรปิฎกมาให้อ่านเลย

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียก ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้ว พระผู้มี พระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ แก่เธอทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว

พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมของอสัตบุรุษเป็นอย่างไร คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ เป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้ว ส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ มิใช่เป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้ว อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ข่มผู้อื่น เพราะความเป็นผู้มีสกุลสูงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ธรรมของอสัตบุรุษ

ส่วนสัตบุรุษแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ธรรมคือความโลภ ความโกรธ ความหลง ย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเป็นผู้มีสกุลสูงเลย ถึงแม้ภิกษุไม่ใช่เป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้ว แต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่ทุกแห่ง

สัตบุรุษนั้นทำการปฏิบัติแต่ภายในเท่านั้น(พยายามทำลายกิเลสของตนเองเท่านั้น) ไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีสกุลสูงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ธรรมสัตบุรุษ

อธิบายธรรม

อสัตบุรุษ คือคนไม่ดี มักหลงตนว่าเป็นคนดี ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณของตนให้คนอื่นรู้แบบหน้าตาเฉย เขาไม่มีหิริ โอตตัปปะแม้แต่น้อย การกระทำของเขากับคำพูดของเขามันสวนทางกัน ตนเองคิดว่าทำสิ่งดีงาม แต่ผลของความดีงามแบบอสัตบุรุษ มันถอยหลังไปเรื่อยๆ เดือดร้อนไปเรื่อยๆ

ใครที่มักชื่นชมตนเองว่าเป็นคนดี แล้วประกาศคุณของตนแบบไม่ละอายเลย ผู้ฟังจะเบื่อหน่ายเขามาก

การประกาศตนเป็นคนดี เป็นการเปิดเผยให้เห็นธาตุแท้ว่าเป็นอสัตบุรุษ อกุศลธรรมของเขาหนามาก

เราควรนิ่งเงียบเวลาฟังคนเหล่านี้พูดคุย เพราะหากคุยด้วยโต้แย้งด้วย เข้าทางเขาเลย เราก็จะเสียอารมณ์

แต่คนดีจริง มองที่กิเลสตัวเอง ทะเลาะกับกิเลสตัวเอง เพ่งภายในตน ปฏิบัติที่จิตตนเอง มีความสุขมาก ไม่ต้องคิดหาวิธีชนะผู้อื่นด้วยวิธีการแบบอสัตบุรุษ

คนดีจริง คนอื่นยกย่องเชิดชู คนอื่นเห็นการกระทำของผู้นั้น ชื่นชมมีความสุขกับคนดีนั้นไปด้วย

อ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ ข้อที่ ๑๗๘, ๑๗๙

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=14&A=2670

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar