Buddhadhamma Tepitaka Tirokuddhasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Tirokuddhasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Tirokuddhasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Tirokuddhasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ติโรกุฑฑสูตร

เปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสาร

ย้อนไป ๙๒ กัปป์

ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะ พระบิดาชื่อพระเจ้าชัยเสน เป็นกษัตริย์เมืองกาสี พระมารดาชื่อพระนางสิริมา

เมื่อพระองค์เจริญวัยแล้วออกผนวช ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก

แม้บรรดาพระโอรสของพระองค์ก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ต่อมาพระโอรส ๓ พระองค์ มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญ ได้นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับที่ศาลาบำเพ็ญบุญของตน โดยพระองค์ให้พนักงานคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นผู้ดำเนินการในการจัดสร้างศาลา จัดทำภัตตาหาร

ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ทำบุญนั้น พระราชกุมารทั้งสาม ทำบุญด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์พร้อมคณะ ก็ทำบุญด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ในขณะที่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อเรื่องบุญบาป จึงหยิบฉวยอาหารกินอย่างไม่เกรงใจ ไม่กลัวบาป บางครั้งก็หยิบให้แก่ลูกหลานกิน บางคนที่ไม่พอใจอย่างหนัก ก็เอาอาหารไปเผาทิ้ง บางคนก็เผาศาลาโรงฉัน

เมื่อกาลเวลาผ่านไป คนเหล่านั้นก็ตายตามกาล พระโอรสทั้งสาม หลังจากตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ ในยุคสมัยพระเจ้าของเรา ได้เกิดเป็นชฎิลสามพี่น้อง ส่วนผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสาร และบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เป็นคนดีก็มาเกิดเป็นบริษัท ๑๒๐.๐๐๐ คน

ส่วนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญบาป ก็ตายไปเกิดเป็นเปรตคอยส่วนบุญถึง ๙๒ กัปป์ ทรมานมาก

ดังนั้น ในวันที่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญ จึงมาคอยรับส่วนบุญ แต่เพราะความที่กรรมชั่วของตนปิดบังไว้ จึงทำให้พระเจ้าพิมพิสารไม่ได้นึกถึง เปรตเหล่านั้นจึงเข้าฝันแสดงอาการต่างๆ

เปรตปรากฎกายในความฝันให้พระเจ้าพิมพิสารเห็น เป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว น่าขยะแขยงเหลือเกิน

ปรากฎกายให้เห็นได้ แต่พูดไม่ได้ ว่าต้องการอะไร ทำให้คนผู้เห็นนั้น คิดเป็นเรื่องเลวร้าย นี้แหละเป็นความทรมานของสัตว์เปรต สัตว์นรกทั้งหลาย อยากได้บุญก็บอกไม่ได้ พูดไม่ได้ อยากพูดแต่พูดไม่ออก พูดออกก็รู้เรื่องอยู่แค่ตนเอง มนุษย์ไม่รู้เรื่อง มนุษย์ก็เลยกลัว จึงคิดว่า การเห็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้ โดยเฉพาะการฝันเห็นผีอย่างนี้ เป็นเสนียดจัญไร มนุษย์จึงหาวิธีป้องกันตัวเองมากกว่าที่จะทำบุญ เช่นรดน้ำมนต์เป็นต้น

ผี ก็เลยลำบากต่อ

เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเห็นดังนั้น จึงได้นำเรื่องนั้นมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความจริงให้ฟังแล้ว หลังจากนั้นพระองค์จึงทำบุญอีกครั้งหนึ่ง แล้วอุทิศบุญกุศลเหล่านั้นให้แก่บรรดาญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเปรตเหล่านั้น

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=25&siri=7

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar