Buddhadhamma Tepitaka Upasenavanganta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Upasenavanganta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Upasenavanganta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Upasenavanganta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อุปเสนวังคันตปุตตสูตร

พระเถระผู้โชคดี

พระอุปเสนเถระ เป็นพระน้องชายของพระสารีบุตรเถระ หลังจากบวชแล้วได้ ๑ พรรษา ท่านก็ตั้งตนเองเป็นพระอุปัชฌาย์ บวชพระตามชอบใจของท่าน วันหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ถามพรรษาของท่านและลูกศิษย์ของท่าน เมื่อทราบดังนั้น จึงตำหนิว่าไม่เหมาะ

พระอุปัชฌาย์พรรษา ๒ ลูกศิษย์พรรษา ๑ จึงบัญญัติให้พระ อย่างน้อยมีพรรษา ๑๐ จึงจะเป็นอุปัชฌาย์บวชพระได้

พระพุทธเจ้าตำหนิพระอุปเสนหลายประการ ท่านก็น้อมรับคำตำหนิจากพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพ

ต่อมาพระเถรคิดว่า ดีแล้วหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตำหนิตน ยิ่งทำให้ท่านเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกรรมฐานมากยิ่งขึ้น เคร่งครัดการอยู่ป่า สถานที่เงียบสงัดมากยิ่งขึ้น ไม่นานนัก ท่านก็บรรลุพระอรหันต์ ลูกศิษย์ของท่านมากมายก็บรรลุอรหันต์เหมือนกัน

กิเสลหมดสิ้นแล้ว จะยืน จะเดิน จะนั่ง

จะนอน ก็มีแต่ความสุข วันหนึ่งท่านอยู่ในป่าเงียบสงัด ก็รำพึงคิดในใจว่า

เป็นลาภของเราหนอ (เราโชคดีจริงหนอ)

เราได้ประสบสิ่งที่ดีงามแล้วหนอ

ที่เรามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดา

เราบวชในพระธรรมวินัยของพระองค์ที่ตรัสไว้ดีแล้ว

เพื่อนพระภิกษุด้วยกันล้วนแต่ทรงศีล

มีคุณธรรมงามยิ่ง

ศีลของเราก็บริสุทธิ์

จิตของเราก็สะอาดมั่นคง

เราได้เป็นพระอรหันต์แล้ว

เรามีฤทธิ์มาก

ชีวิตของเรางามเหลือเกิน

แม้ความตายก็งามเหมือนกัน(หมดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจึงงดงาม ไม่ต้องเกิด ไม่ต้องเจอทุกข์อีกแล้ว)

พระเถระกล่าวว่าท่านมีลาภหรือโชคดี เพราะ

๑. เกิดเป็นมนุษย์

๒. มีพระพุทธเจ้า

๓. มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า

๔. ได้บรรลุอรหันต์

ท่านเปล่งความดีใจ อิ่มเอิบ เบิกบานใจ ออกมาในป่าแต่ผู้เดียว แต่พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงได้ยิน จึงตรัสกับท่านว่า

คนที่ไม่เดือดร้อน แม้ใกล้ตายก็ไม่เสียใจ

คนนั้นคือผู้พบนิพพานแล้ว เป็นปราชญ์

แม้จะอยู่ในท่ามกลางของคนที่เศร้าโศกเสียใจ ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะตัดภวตัณหา (ความอยากเกิดอีก)ได้เด็ดขาดแล้ว มีจิตสงบ(จากกิเลส) การเกิดในสงสารหมดสิ้นแล้ว ไม่เกิดอีก

อธิบายเพิ่ม

ตระกูลของพระสารีบุตรเถระมีทรัพย์มากมายประมาณ ๕๐๐ โกฏิ แต่น้องๆของท่านทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่มีใครอยู่เป็นฆรวาสใช้สอยทรัพย์มากมายเหล่านั้น ออกบวชหมด เป็นพระอรหันต์หมด

พระอุปเสนะ ท่านจิตงามตั้งแต่ต้น แม้พระพุทธเจ้าตำหนิที่เป็นอุปัชฌาย์ก่อนกาลอันสมควร ท่านกลับได้แรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าจากคำตำหนิ เร่งปฏิบัติธรรม เคร่งครัดการอยู่ป่า ไม่นานนักก็เป็นพระอรหันต์ เป็นพระอรหันต์ที่งามมาก เพราะบริษัทคือลูกศิษย์ของท่านก็งามด้วยกิริยามารยาท น่าเลื่อมใสมาก

ท่านผู้ใด เกิดเป็นคนแล้วถือว่าโชคดี ได้กัลยาณมิตรที่ดีงาม ถือว่าโชคดีมาก การอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติตามคำของกัลยาณมิตร ยิ่งโชคดี และผลที่ดีงามจากความเป็นคนโชคดี ๓ ประการนั้น ย่อมประเสริฐนับประมาณมิได้แน่นอน

พวกเราเป็นคนโชคดี ๒ ประการแรก แต่ประการที่ ๓ นั้น ยังครึ่งๆกลางๆ เหมือนเราจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรม แต่เราก็ยังไปนับถืออะไรอื่น เชื่ออะไรอื่นที่ไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อคนที่หลงผิดในพระธรรมว่าเป็นหลักธรรม เราก็เลยไม่ได้สัมผัสรสแห่งธรรม คือความโชคดีประการที่ ๔ หรือหากแม้ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล อย่างน้อยได้ประพฤติธรรมที่สะอาดก็นับว่าโชคดียิ่งนัก

ลาภหรือความโชคดี เราสร้างได้ด้วยการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราจะก้าวพ้นความทุกข์ต่างๆ ในขณะที่ผู้อื่นเป็นทุกข์อยู่ อย่าคอยให้ลาภให้โชคมาหา เพราะนั่นคือการทำลายลาภและโชคที่กำลังมีอยู่ให้หายไป

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=2819

……..weiter mit Dhamma Podcast Wat Dhammavihara Hannover

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar