Buddhadhamma Tepitaka Uposathasutta VI_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Uposathasutta VI_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Uposathasutta VI_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Uposathasutta VI_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่องอุโปสถสูตร

การรักษาศีลอุโบสถ ๓ แบบ ตอนที่ ๖

คือ

๑. โคปาลอุโบสถ รักษาอุโบสถศีลเหมือนคนเลี้ยงโค

๒. นิคัณฐอุโบสถ รักษาอุโบสถศีลเหมือนนิครนถ์

๓. อริยอุโบสถ รักษาอุโบสถศีลเหมือนอริยสาวก

“อริยอุโบสถ”มีหลายประการ ดังนี้ คือ

๑. รักษาศีล เป็น “พรหมอุโบสถ”

๒. รักษาศีล เป็น “ธัมมอุโบสถ”

๓. รักษาศีล เป็น “สังฆอุโบสถ”

๔. รักษาศีล เป็น “ศีลอุโบสถ”

๕. รักษาศีล เป็น “เทวตาอุโบสถ”

๖. รักษาศีล เป็น “อรหันตอุโบสถ”

พลังแห่งการรักษาศีลอุโบสถด้วยศรัทธา และรักษาด้วยความรู้สึกทั้ง ๖ ประการ ดังกล่าวแล้วนั้น ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับนางวิสาขาว่า “ดูกรวิสาขา อริยอุโบสถเป็นอย่างนี้แล อริยอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความรุ่งเรืองมาก แผ่ไพศาลมาก”

หากยังไม่บรรลุอรหันต์ จะทำให้เป็นผู้ประเสริฐ และได้สิ่งประเสริฐนับประมาณมิได้ ดังนี้

แม้การได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีอำนาจปกครองเหนือแคว้น ๑๖ แคว้น (ระบบการปกครองของอินเดียโบราณ) ก็ยังไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งในจำนวน ๑๖ เสี้ยวของการรักษาอุโบสถศีล สมมติว่าผ่าผลส้มออกเป็น ๒ ส่วน แล้วผ่าส่วนหนึ่งนั้นออกเป็น ๑๖ ชิ้น ใน ๑ ชิ้นนั้น ยังมีผลมากกว่าการเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง ๑๖ แคว้น เพราะเมื่อเปรียบกับสมบัติทิพย์ที่เราจะพึงได้จากการรักษาศีลยิ่งใหญ่งดงาม ละเอียดลึกซึ้ง คือ

หากเราเกิดเป็นเทวดา รูปร่างของเราจะงามมาก ประมาณความงามยากมาก วิมาน ทรัพย์สมบัติต่างๆ งามที่สุด ยากจะหาสิ่งใดเทียบความงามนั้นได้ ดังนั้น การเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยอำนาจและสมบัติมากมาย ก็ยังไม่ถึง ๑ เสี้ยวจากจำนวน ๑๖ เสี้ยวของอุโบสถศีลเลย

ทิพยสมบัติและเวลาที่เราเสวยสุขในสวรรค์

ชั้นจาตุมหาราชิกา เราจะเสวยสุขนับประมาณมิได้

เพราะ ๕๐ ปี ของมนุษย์ เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ๓๐ วันทิพย์เท่ากับ ๑ เดือนทิพย์ ๑๒ เดือนทิพย์เท่ากับ ๑ ปีทิพย์ ๕๐๐ ปีทิพย์ เป็นอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา

ต่อไปจะใช้อักษรย่อแทนวันเดือนปีของเทวดาชั้นต่างๆ

ปม.= ปีมนุษย์

วท.= วันทิพย์ คือวันของเทวดา

ดท.= เดือนทิพย์ คือเดือนของเทวดา

ปท.= ปีทิพย์ คือปีของเทวดา

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

๑๐๐ ปม.=๑ วท.

๓๐ วท.= ๑ ดท.

๑๒ ดท.= ๑ ปท.

๑,๐๐๐ ปท.เป็นอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส์

สวรรค์ชั้นยามา

๒๐๐ ปม.=๑ วท.

๓๐ วท.= ๑ ดท.

๑๒ ดท.= ๑ ปท.

๒,๐๐๐ ปท.เป็นอายุของเทวดาชั้นยามา

สวรรค์ชั้นดุสิต

๔๐๐ ปม.=๑ วท.

๓๐ วท.= ๑ ดท.

๑๒ ดท.= ๑ ปท.

๔,๐๐๐ ปท.เป็นอายุของเทวดาชั้นดุสิต

สวรรค์ชั้นนิมมานรดี

๘๐๐ ปม.=๑ วท.

๓๐ วท.= ๑ ดท.

๑๒ ดท.= ๑ ปท.

๘,๐๐๐ ปท.เป็นอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี

สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี

๑,๖๐๐ ปม.=๑ วท.

๓๐ วท.= ๑ ดท.

๑๒ ดท.= ๑ ปท.

๑๖,๐๐๐ ปท.เป็นอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี

การรักษาศีลอุโบสถ (ศีล ๘) เป็นวิธีฝึกปล่อยวางแบบง่ายๆ อาทิตย์ละวัน (๒๔ ชั่วโมง) โดยให้จิตของเรามีหลักยึดแบบอริยศีล ๖ ประการดังกล่าว จึงจะเกิดพลังมาก หรือท่านใดจะเพิ่มระยะเวลารักษาศีลอุโบสถ เป็น ๓ วันก็ได้ คือ ก่อนวันพระ ๑ วัน วันพระ ๑ วัน หลังวันพระ ๑ วันก็ได้ รักษาให้เต็มวัน คือ ๒๔x๓=๗๒ ชม.

จะเพิ่มความเข้มงวดแก่ตัวเองก็ได้ ด้วยการตั้งสัจอธิษฐานว่า หากข้อใดข้อหนึ่งขาด ข้อที่เหลือให้ขาดทั้งหมด เพื่อเพิ่มสติให้ระวังและสำรวมมากยิ่งขึ้น การมีสัจจะต่อเองเท่านั้น จะเป็นคำสั่งที่ทรงพลัง ศีลอุโบสถข้อใดข้อหนึ่งขาดแล้วขาดเลย จะมาต่อใหม่ไม่ได้ ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ หากมาต่อใหม่ระยะเวลาที่ตั้งสัจจะไว้ก็ไม่ครบ

การรักษา

เมื่อถึงวันพระ ก็บอกกล่าวคนในบ้านว่า ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนี้ (หรือ ๗๒ ชั่วโมงนี้) จะรักษาศีล ๘ เพื่อให้เข้าใจกัน ตกลงกติกากัน ไม่ละเมิดศีล ๘ เมื่อเข้าใจกติกาแล้วก็เริ่มทำอธิษฐานศีลอุโบสถ

ใครมีห้องพระ หลังจากอาบนำ้แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้ว(หรือไม่อาบน้ำก็ควรแต่งตัวให้เรียบร้อย) เข้าห้องพระ บูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ก็อธิษฐานศีลอุโบส เป็นภาษาไทยง่ายๆก็ได้ว่า “ข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถสิ้นวันหนึ่งกับคืนจากเวลานี้เป็นต้นไป” เพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้น ให้อธิษฐานที่ละข้อๆด้วย เช่นกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะงดเว้นการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์สิ้นวันหนึ่งกับคือหนึ่ง” กำชับให้แน่นด้วยภาษาบาลีด้วยก็ได้

ใครไม่มีห้องพระ ก็อธิษฐานในห้องนอนก็ได้ หรือห้องใดก็ได้ที่เหมาะสม

ถ้าจะให้ตรงกับเวลาทั่วไป ก็ควรอธิษฐานเวลา ๐๖.๐๐ น.วันนี้จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.ของอีกวันหนึ่ง คือรักษาหกโมงเช้าวันนี้ถึงหกโมงเช้าพรุ่งนี้ ท่านที่จะรักษา ๓ วัน ก็ให้เป็นเวลาดังกล่าวนี้

อธิษฐานศีลอุโบสถ เสร็จแล้ว หากเป็นวันทำงาน ก็ให้ทำงานตามปกติ หากเกรงจะหิวอาหารช่วงเย็น ก็ให้รับประทานตุนไว้ก่อนเที่ยง แล้วตั้งสัจจะแก่ตัวเองอย่างเด็ด หากมันจะตายเพราะอดอาหารแค่มื้อเดียวให้มันตายไป

ให้รำลึกถึงอานิสงส์แห่งการรักษาศีลอุโบสถ ว่ามากมาย ยิ่งใหญ่นับประมาณมิได้ จะทำให้เรามีกำลังใจและเต็มใจรักษา ไม่เช่นนั้นแล้ว กิเลสมันจะอ้างโน่นอ้างนี้เพื่อปิดกั้นไม่ให้รักษา

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=20&siri=115

You may also like...

Popular Articles...