Buddhadhamma Tepitaka Vesarajjakarana_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Vesarajjakarana_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Vesarajjakarana_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Vesarajjakarana_mixdown

 

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง เวสารัชชกรณสูตร หรือ สารัชชสูตร

คนผู้สง่างาม

เครื่องประดับที่งามที่สุด ประดับแล้วงามทั้งหญิงชาย ผู้ประดับก็มั่นใจตัวเอง ไม่เคอะเขิน ไม่ประหม่า ไม่ลุกลี้ลุกลน เครื่องประดับที่ประเสริฐนั้นคือ

“เวสารัชชกรณธรรม หรือ สารัชชธรรม”ดังนี้

๑. ศรัทธา

๒. ศีล

๓. พหูสูต

๔. ปรารภความเพียร

๕. ปัญญา

อธิบายธรรม

๑. ศรัทธา

เชื่อในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้า เพราะพระองค์ตรัสบอกธรรมะ คือการพ้นทุกข์ ทุกประการ ไม่มีปัญหาใด ไม่มีความทุกข์ใดที่แก้ไม่ได้ หากใช้หลักอริยสัจ ๔ เป็นฐานในการดำเนินการแก้ ธรรมะอีก ๘๔,๐๐๐ ข้อ ก็รวมลงในอริยสัจ ๔

ที่ควรเชื่อพระสงฆ์ เพราะบุคคลเหล่านี้ ได้พิสูจน์หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้ว และได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอก ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนนั้น ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ฟังแล้ว ก็เชื่อเลย เชื่อแบบไม่พิสูจน์ด้วยตัวเอง ก็จะหลงทางไปจากที่พระองค์ตรัส

ธรรมะ นี้ แปลกมาก เมื่อพิสูจน์แล้ว เห็นแล้ว พบแล้ว กลายเป็นเรื่องเฉพาะตัว รู้รสธรรมะด้วยตัวเองคนเดียวเท่านั้น เหมือนคนที่กินแอปเปิล ย่อมรู้รสชาติของผลแอปเปิลว่าเป็นอย่างไร แล้วบอก อธิบายลักษณะ รสชาติของผลแอปเปิลให้คนที่ไม่เคยกินผลแอปเปิล คนฟังนั้น ทำได้เพียงจินตนาการตามเท่านั้น ร้อยคนฟัง ก็ร้อยจินตนาการ ต่อเมื่อได้กินผลแอปเปิลแล้วนั่นแหละจึงจะหยุดจินตนาการ

คนส่วนใหญ่ จึงเอาจินตนาการนั้น และเอาข้อธรรมะ มาเถียงกัน คนเหล่านั้น เหมือนมีศรัทธา แต่ไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริง คนมีศรัทธาแท้จริง ต้องพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้า ดังนั้น การศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เรามีกำลังใจในการพิสูจน์ธรรมะ ในขณะพิสูจน์ธรรม ต้องอาศัยกัลยาณมิตร เพื่อสอบถาม สนทนาข้อธรรมที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจชัด

ศรัทธาในความงามดังกล่าวแล้ว จะทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนอันเกิดจากธรรมะ คือมั่นใจในความดีนั้นเอง เมื่อมั่นใจ ก็ไม่โลเล เหลาะแหละ เก้ๆกังๆ เคอะเขิน ศรัทธาทำให้ผู้นั้นงาม และสง่า องอาจ

๒. ศีล

คนมีศีล จะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็ตาม ล้วนงดงาม ศีลยังละเอียดไปอีก เช่นกติกา ระเบียบแบบแผน มารยาท คนไม่มีศีลอาจจะคิดว่า ศีลนี้ยุ่งยาก เยอะเกิน ยุ่งเหยิง

ที่จริงแล้ว คนมีหิริโอตัปปะ แค่ธรรม ๒ ประการนี้ ศีลทั้งโลก หรือกฎต่างๆ(ที่เป็นธรรมะ)ทั้งโลก ก็จะรวมลงอยู่ในธรรม ๒ ข้อนี้เท่านั้น

คนมีศีล มีระเบียบ มีมารยาท จึงงดงาม สง่างาม องอาจ

๓. พหูสูต

คนมีความรู้มาก คำว่า”มาก” คือรู้จริง แตกฉานในเรื่องที่ตนรู้ แล้วพูด แสดงออกมาอย่างละเอียดลึกซึ้ง รู้จริง รู้อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้ผู้นั้นสง่างาม องอาจ ใครอยากรู้เรื่องนี้ ต้องถามผู้นี้ ย่อมได้ความแจ่มแจ้ง

แม้รู้อย่างเดียว ก็หมั่นหาความรู้อันเกี่ยวกับเรื่องนั้น เพิ่มเติม เสริมอยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้ไม่ล้าหลัง หากรู้แค่ในตำราที่เคยเรียนเคยอ่าน แล้วก็จบอยู่แค่ตำรา เราก็จะเป็นคนล้าหลังทันที เพราะกาลเวลานั้นไม่เคยหยุดนิ่ง กาลเวลานั้นเองคือความรู้

บางคนมีความชำนาญพิเศษ สามารถฝึกตนเองให้รู้หลายอย่าง คล่องแคล่วหลายอย่าง ไม่ใช่รู้แค่การอ่านหนังสือ แต่สามารถทำได้จริงในหลายๆอย่าง คนผู้นี้ ก็จะกลายเป็นประโยชน์แก่คนอีกมากมาย

คนมีความรู้ งามเสมอ องอาจเสมอ

๔. ปรารภความเพียร

คนขยัน ย่อมได้ทุกอย่าง ทั้งความรู้ ทั้งทรัพย์สมบัติ ทั้งความสงบแห่งจิต จนหมดกิเลสได้

แค่เป็นคนขยัน ก็เป็นเสน่ห์แล้ว หากผู้นั้นขยันในการทำจิตให้บริสุทธิ์ ด้วยทาน ศีล ภาวนา นอกจากเป็นผู้มีเสน่ห์งามแล้ว ยังเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ น่ากราบไหว้อีก แม้ผู้นั้นมีอายุน้อย แต่คุณธรรม จะทำให้คนทั่วไปเคารพ กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

การหมั่นทำกรรมฐาน จะเป็นสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตาม แม้การกระทำเป็นเรื่องส่วนตัว เฉพาะคนก็ตาม แต่ใครเห็น ก็เลื่อมใส เกรงใจ เกรงขาม เพราะธรรมะทำให้ผู้ปฏิบัติสง่างาม องอาจเสมอ

๕. ปัญญา

ความฉลาดในศรัทธา เช่นศรัทธาอย่างไร จึงได้ประโยชน์อย่างถูกต้อง ความฉลาดในการมีศีล ความฉลาดในหาความรู้ ในการแสดงความรู้ ความฉลาดในการปรารถความเพียร นั่นเอง คือปัญญา

ธรรมาภรณ์นี้ ประดับแล้วงาม สง่า องอาจ แกล้วกล้า ไม่เก้ๆกังๆ เครื่องประดับนี้มีค่าหามิได้ ราคานับไม่ได้เลย เป็นเครื่องประดับที่ประดับแล้วพาให้ผู้ประดับ เป็นโสดาบัน เป็นสกทาคามี เป็นอนาคามี เป็นอรหันตบุคคลได้ด้วย

ขอให้เครื่องประดับนี้ เป็นธรรมาภรณ์ของทุกท่าน

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=22&siri=101

…….weiter mit Dhamma Podcast Wat Dhammavihara Hannover

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar