Buddhadhamma Tepitaka Vibanga sutta Magga mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Vibanga sutta Magga mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Vibanga sutta Magga mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Vibanga sutta Magga mixdown

ธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง วิภังคสูตร มรรคมีองค์ ๘

หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาทุกปัญหาของโลก…..

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de /   Fotoalbum

ธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง วิภังคสูตร

อริยมรรคมีองค์ ๘

หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาทุกปัญหาของโลก

(ยังกล่าวถึงมรรคมีองค์ ๘ ต่อ)

ได้กล่าว สัมมาทิฎฐิไปแล้ว พอให้ได้รู้คร่าวๆ ต่อไปจะกล่าวถึงองค์มรรคอื่นๆ ดังนี้

สัมมาสังกัปปะ คิดถูกต้อง หรือคิดชอบ เป็นอย่างไร?

ความคิดที่เป็นสัมมาสังกัปปะ ต้องเป็นดังนี้

๑. คิดออกจากกาม คือต้องเป็นอิสระจากการครอบงำของกามคุณ ๕

๒. คิดที่อิสระจากความโกรธ

๓. ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น คิดที่ประกอบด้วยเมตตา

นี้คือ กรอบของการคิดถูกต้องหรือ ดำริชอบ เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ

อธิบาย

๑. คิดออกจากกาม คือต้องเป็นอิสระจากการครอบงำของกามคุณ ๕

ความคิดในการแก้ปัญหา หากจิตไม่เป็นอิสระจากกามคุณ ยังถูกกามคุณฉาบทาอยู่ จิตก็ไม่โปร่งใส จิตจะหนักอิ้ง เพราะกลัวเสียผลประโยชน์ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะจิต ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับตา หู จมูก ลิ้น กาย มันจึงคิดถูกไม่ได้

คิดแก้ปัญหาด้วยจิตที่อยากได้ ไร้ขีดจำกัดนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นทางแก้ที่ถูกต้อง เพราะมัวแต่กลัวเสียผลประโยชน์ กลัวได้น้อย

การแก้ปัญหาด้วยกามคุณ ๕ เหมือนแก้ได้ แต่มันจะก่อปัญหาอื่นต่อไปอีก ตัวอย่างเช่น เราต้องการได้เงินเยอะๆ จึงตัดต้นไม้ทิ้งเพื่อให้ได้พื้นที่มากขึ้น โล่ง และไถ หว่านได้คล่อง ไม่มีอะไรติดขัด แล้วเราก็ปลูกผัก หรือพืชอื่นใดก็ตาม เราก็จะมีผักหรือพืชอื่นมากมาย ขายได้เงินเยอะ แต่เราทำลายต้นไม้มากมาย ไม่ปลูกเสริม เราไม่รู้ว่าต้นไม้ ผลิตอากาศหายใจที่สะอาดให้เรา รักษาดินให้ชุ่มฉ่ำ รักษาดินให้ชื้น รักษาบรรยากาศของโลกสมดุลย์ไม่แปรปรวน ให้ร่มเงา และต้นไม้หล่อหลอมจิตให้เกิดเมตตาได้ เมื่อขาดต้นไม้ ต้นไม้ไม่เพียงพอ ก็ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและส่งผลถึงมนุษย์ผู้ทำลายด้วย

ในทำนองเดียวกันนี้ มนุษย์ทั้งหลาย คิดแก้ปัญหาด้วยมิจฉาสังกัปปะ คือคิดผิดๆ เป็นส่วนใหญ่ คิดเอาแต่ประโยชน์ตนเป็นตัวตั้ง จึงแก้ปัญหาแบบดินพอกหางหมู ยิ่งแก้ก็ยิ่งเพิ่มพูนปัญหา

นี้แหละ พลังของกามคุณที่ทำให้เราไม่มีอิสระทางความคิด จิตไม่บริสุทธิ์ที่เป็นสัมมาสังกัปปะ

๒. คิดที่อิสระจากความโกรธ คือโทสจิต

ความโกรธ แสดงตัวตนของมันออกมาในรูปแบบของความเครียด วิตกกังกล ความไม่พอใจ ความน้อยใจ ความเสียใจ ความกลัว เพราะความต้องการทางกามคุณไม่สมใจบ้าง หรือได้น้อยไปบ้าง หรือเสียเปรียบบ้าง

เพื่อสนองกามคุณให้ได้มากที่สุด จึงเกิดพยาบาท คือโกรธ เสีย น้อยใจเป็นต้น จิตอมทุกข์ อมปัญหาที่เกิดจากการพยามทำกามคุณให้เต็ม ให้สมหวัง ให้สุข เป็นจิตที่ไม่ผ่องใส จิตขุ่นมัว มัวหมอง

คิดแก้ปัญหาด้วยความทุกข์ ด้วยความเครียด หรือเรียกรวบยอดว่า จิตพยาบาท นี้ อย่างไร ก็แก้ปัญหาไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ไม่ถูกประเด็นแน่นอน

จิตไม่สะอาด ยิ่งแก้ปัญหาก็เป็นการเพิ่มปัญหา ไม่จบไม่สิ้น

๓. ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น คิดที่ประกอบด้วยเมตตา

คิดแบบกามคุณห้า ถึงไม่เบียดเบียนใคร แต่ก็ทำลายธรรมชาติ ทำลายความถูกต้องในความเป็นมนุษย์ที่ดีงาม คิดแบบพยาบาท ถึงไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่ก็เบียดเบียนตัวเอง ความทุกข์ คือจิต ความเครียดคือจิต มันจะเกิดจากอะไรก็ตาม มันก็คือทุกข์

ความคิดเบียดเบียน ขยายออกจากตัวไปสู่ภายนอก การเบียดเบียนก็คือการละเมิดศีลธรรม

การแก้ปัญหาด้วยจิตที่เป็นกามคุณ คือการพยายามทำผลประโยชน์เพื่อตนให้มากที่สุด การคิดเพื่อให้ได้มากๆ มีแต่ทุกข์และเครียด เพราะต้องคิดค้นหาวิธี นั่นคือพยาบาท และยากนักที่จะไม่เบียดเบียนกัน ยากนักที่จะไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

คิดแบบเมตตาจิตเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาได้ และแก้ได้ทุกปัญหา

การให้จิตเป็นอิสระจากกามคุณ ๕ การให้จิตปราศจากความทุกข์ที่เป็นพยาบาท การให้จิตเป็นเมตตาเท่านั้น จึงจะคิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นการคิดแบบสัมมาสังกัปปะ คิดสะอาด ปราศจากการถูกครอบงำจากกามคุณ จากพยาบาท จากการเบียดเบียน

อ้างอิง จากเวบอุทยานธรรม เพราะเวบที่ใช้ประจำเปิดไม่ได้

พระสูตรสมบูรณ์

https://buddhadhamma.uttayarndham.org/sutta/c/0/i/26890946/-

 

 

 

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar