Buddhadhamma Tepitaka Yodhajivasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Yodhajivasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Yodhajivasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Yodhajivasutta_mixdown

 

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง โยธาชีวสูตร

นักรบอาชีพในสงคราม

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เป็นนักรบอาชีพ คือเลี้ยงชีวิตด้วยการเป็นนักรบ ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วได้ถามถึงการเป็นนักรบที่ต้องฆ่าผู้อื่น เมื่อตายแล้ว จะไปบังเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาประเภท “สรชิต” เทวดานักรบ จริงอย่างที่อาจารย์และอาจารย์ก่อนๆกล่าวไว้ จริงหรือ? เพราะตนถูกสอนมาอย่างนี้ และเชื่ออย่างนี้มาตลอด

พระพุทธเจ้า ห้ามไม่ให้ถามถึง ๒ ครั้ง แต่เขาก็ยังตื๊อถาม ถึง ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ พระพุทธองค์ จึงตรัสตอบให้เขาทราบ

นักรบที่รบอยู่ในสนามรบนั้น ผู้ใดคิดอย่างแรงกล้าว่า จะต้องฆ่า ต้องแทง ต้องทำลาย ให้พินาศ ให้สิ้นซาก หากตายไปในสงครามนั้น เขาผู้นั้นจะต้องตกนรกอเวจี ประเภทขุม “สรชิต” เป็นนรกของนักรบ ขณะที่เขาเหล่านั้นอยู่ในนรกขุมนี้ จะมีพฤติกรรมเหมือนอยู่ในโลกมนุษย์ พวกเขาจะรบราฆ่าฟันกัน คือเคยรบอย่างไร เช่น วิ่ง สู้ ฟัน ยิง ขี่ช้างม้า หรือขับขี่เครื่องยนต์อะไร เมื่อตายไปเกิดในนรกขุมนี้ พวกเขาก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่าง ทำอยู่อย่างนี้ จนหมดอายุไขย

พระพุทธองค์ ทรงเน้นว่า คิดทำลายในขณะรบ ตายในขณะคิดอย่างนี้ ตายไปต้องเกิดในนรกนี้ พระองค์ไม่ได้ตรัสขณะนักรบอยู่ปกติธรรมดา ไม่ได้ฆ่าฟันใคร ไม่ได้เบียดเบียดใคร

เหตุผลของการรบ เป็นอีกประเด็นหนึ่ง เช่นบรรพบุรุษของแต่ชนชาติ ล้วนต้องสละชีวิตเพื่อสร้างชาติของตน ปกป้องเผ่าพันธ์ุของตนให้อยู่รอด ให้อยู่สุขสบาย เขาเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมาน และสละชีวิตเพื่อพวกเราให้อยู่สุขสบาย ให้ท่านที่มีบุญญาบารมีได้บำเพ็ญบุญให้เต็ม ได้ทำลายกิเลส ได้เจริญกรรมฐานอย่างปลอดภัย

ท่านที่เสียสละชีวิตเพื่อพวกเรา จึงควรระลึกถึงท่านเหล่านั้นเสมอๆ แผ่บุญความดีให้ท่านเหล่านั้นเสมอๆ เพราะเราไม่รู้ว่า ขณะที่ท่านเหล่านั้นรบ สภาวะจิตเป็นอย่างไร หากเป็นดังที่พระพุทธองค์ตรัส ตายไปแล้ว ก็คงเป็นสัตว์เหล่า “สรชิต”

หากจิตท่านเหล่านั้น ยอมตายเพื่อให้พวกเราอยู่สุขสบาย ยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา ไม่ให้ใครมาเบียดเบียนเรา ไม่ให้ใครมาทรมานพวกเรา ย่อมเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ นี้เป็นความดีอย่างยิ่ง แต่หากฆ่าผู้อื่น ก็เป็นอกุศลจิตเช่นกัน จะเป็นอกุศลแรงหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของจิตในขณะนั้น

ในสมัยพุทธกาล มีพระมหากษัตริย์มากมาย วางมือจากการรบ วางมือจากการฆ่าศัตรูออกบวชในพระพุทธศาสนา สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลมากมาย มีทหารมากมาย วางมือจากการรบ วางมือจากการฆ่าฟันฝ่ายตรงข้าม ออกบวชแล้วเป็นพระอริยบุคคลมากมาย

มีอันธพาลมากมาย เลิกเป็นอันธพาลแล้ว เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เลิศ ประเสริฐมากมาย แม้โจรจอมโหด ฆ่าคนเป็นพัน อย่างองคุลิมาล เมื่อเลิกเป็นโจรแล้วออกบวช ก็เป็นพระอรหันต์บุคคลได้

เวลาปัจจุบัน สำคัญที่สุด อย่างผู้ใหญ่บ้าน ผู้เป็นนักรบ พอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจบ ก็เลื่อมใสศรัทธา ประกาศตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต ส่วนอดีตเคยฆ่าคนมามายเท่าไหร่ ก็ให้เป็นอดีตไป แต่บัดนี้เป็นต้นไป จะเป็นคนดี จะรักษาศีลห้าตลอดไป

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=18&siri=269

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar