คำกล่าวถวายเครื่องไทยธรรม

KamTawei – Spendenübergabe an Mönche ( Pali Rezitation und kurze deutsche Übersetzung dazu)

Ein Link zu einer anderen Seite nur Thai !

 

HIER DER GESPROCHENE THAI TEXT ! :

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
เครื่องไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์,
จงรับ, เครื่องไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์,
เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

HIER DIE KURZE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG : คำแปล

Ehrwürdige Mönche,
wir zusammen möchten Ihnen bei dieser Gelegenheit Lebensmittel* überreichen.
Wir Bitten Sie, unsere Lebensmittel für die Reinheit unseres Geistes und für das Erlangen

Nirvanas anzunehmen.*

( es können natürlich auch andere Dinge / Gegenstände
des täglichen Gebrauchs sein ! )

Schreibe einen Kommentar