Der Ahlemer-Turm heute

Frühjahr 2020 Virus Pandemie


ปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาล
วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ปิดวัดประมาณ ๒ อาทิตย์แล้ว ก่อนคำสั่งของรัฐบาลจะออกมา เพื่อไม่วัดเป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการแพร่เชื่อไวรัสCOVID-19 พอมีคำสั่งของรัฐบาลออกมา ยิ่งปิดสนิทไปอีก หากไม่จำเป็นมากๆๆๆ ก็ไม่อนุญาตให้ท่านใดเข้ามาในวัด อนุญาตให้คุณโยมท่านหนึ่งเท่านั้นที่เข้าออกได้บ่อย เพราะเป็นผู้ซื้อสิ่งของทำภัตตาหาร ถวายพระภิกษุสงฆ์
ญาติโยมหลายท่านบ่นคิดถึงวัด แต่พวกเราก็มีจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้ประเทศชาติพ้นจากวิกฤตโดยเร็ว หากพวกเราปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ ของผู้รู้ และตามคำสั่งของรัฐบาลได้ดีได้เร็วเท่าไหร่ เราจะก้าวพ้นจากพ้นจากวิกฤตเร็วและอย่างดีเท่านั้น
ผู้ที่จะให้ชีวิตเราปลอดภัยได้ขณะนี้ ผู้ที่จะนำพาประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไปได้ ขณะนี้ คือพวกเราเท่านั้น
อนุโมทนาความห่วงใยด้วยใจใสๆของญาติโยม กลัวพระสงฆ์ฉันไม่อิ่ม กลัวภัยจากไวรัส
ขอความสวัสดี ความเป็นสวัสดิมงคล ความปลอดภัยจากโรคไวรัสCOVID-19 จงบังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายในทุกสารทิศ จงบังเกิดแก่พระภิกษุสงฆ์ทุกสารทิศ จงบังเกิดแก่พี่น้องทุกชาติ ทุกเผ่าพันธ์ุ ทุกศาสนา จงบังเกิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

Quelle : Wat Dhammavihara / Facebook 26.03.2020

You may also like...

Popular Articles...